Pályázati kiírás – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető tisztségének betöltésére

A meghirdetett álláshely: a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciója

A jogviszony időtartama: Határozott időtartamú 2024. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Az ügyvezető feladata:

Az ügyvezető feladatait nem kizárólagosan, de különösen az alábbi felsorolás rögzíti:

 • – üzleti terv kidolgozása, elkészítése, feladatainak irányítása és összehangolása, koordinálás, gazdálkodási és költségvetési tervek elkészítése,
 • – az általa használt önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon kezelése,
 • – gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről,
 • – az ügyvezető köteles tevékenységét az alapító határozatai szerint folytatni,
 • – biztosítja és számon kéri a Társaság gazdálkodási, pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok érvényesülését,
 • – köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyek a Ptk. szerint az ügyvezető hatáskörébe tartoznak,
 • – az ügyvezető a Kft. vonatkozásában ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlását, az ügyvezetői feladatotokba tartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amely törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének hatáskörébe,
 • – az ellátandó feladatokat elsősorban a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzata írja elő.

Pályázati feltételek:

 • – magyar állampolgárság
 • – büntetlen előélet
 • – cselekvőképesség
 • – felsőfokú közművelődési szakképzettség, vagy felsőfokú társadalomtudományi szakképzettség,
 • – gazdasági társaságnál vagy közművelődési intézménynél szerzett legalább 3 év középvezetői vagy felső vezetői szakmai tapasztalat,
 • – felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • – jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • – legalább 5 év gazdasági társaságnál vagy közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • – kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • – egyéb tudományos-kulturális tevékenységben szerzett gyakorlat,
 • – idegen nyelv társalgás szintű használata

Elvárt kompetenciák:

 • – felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • – kiváló kommunikációs, szervező és problémamegoldó készség,
 • – megbízhatóság, szakmai elhivatottság

Javadalmazás: Az ügyvezetővel kötendő munkaszerződésben foglaltak szerint azzal, hogy azt a Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • – szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva)
 • – iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata
 • – szakmai tapasztalat igazolása
 • – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány/igazolás az erkölcsi bizonyítvány igénylésről
 • – a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
 • – pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • – a pályázó nyilatkozata a Ptk 3:115 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi feltételre vonatkozóan
 • – a pályázó nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul;
 • – a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és vezetési koncepció bemutatása, mely tartalmazza a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. november 20.

A pályázat elbírálási határideje: 2023. november 30.

A munkába állás tervezett kezdő napja: 2024. január 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat előzetesen Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyesen meghallgatja. Ezt követően a dönt a pályázatról a 2023. évi novemberi ülésén. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címen kell benyújtani:

Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: „Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

dr. Enyedi Mihály jegyző; Telefon: 56/551-902

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati kiírás a mezotur.hu honlapon, a Mezőtúr és Vidéke című helyi lapban, valamint az Új Néplapban kerül meghirdetésre.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.