Általános, Igazgatási ügyek

Állampolgársági ügyekAnyakönyvi kivonat kiállításaApai elismerő nyilatkozatBejegyzett élettársi kapcsolat létesítése anyakönyvezéseHagyatéki eljárásHaláleset anyakönyvezéseHatósági bizonyítvány (anyakönyv)Hatósági bizonyítványokHazai anyakönyvezésHázassági névváltoztatásHázassági névviselési forma módosításaHázasságkötés anyakönyvezéseIparKereskedelemMéhtartásPóthagyatékRendezvénytartásSzálláshelyekSzületés anyakönyvezéseSzületési családi és utónév megváltoztatásaTalált tárgyakTársasházak törvényességi felügyeleteVadkárVagyonleltár elkészítéseVásár, piac, bevásárlóközpont

Ügyleírás:

2013. március 1-jétől a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá a magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet  a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani.

A Köztársasági Elnök az állampolgárság megadásáról szóló döntését követően, honosítási/visszahonosítási okirat kerül kiállításra, melyet a kiállítástól számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya:

– hagyományos honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén a kérelmező lakóhelye szerinti polgármesternek,

– egyszerűsített honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén pedig a honosítási kérelemben megjelölt helyre, azaz a magyar külképviselet vezetőjének vagy a megjelölt település szerinti polgármesternek küldi meg.

Az eskütétel időpontjáról az anyakönyvvezető a honosítási/visszahonosítási okirat megérkezését követő 30 napon belül értesítést küld a kérelmezőnek.

Cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.

Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.

Az ünnepélyes állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének előkészítésében az anyakönyvvezető jár el.

A honosított azon a napon szerzi meg végérvényesen a magyar állampolgárságot, amikor az esküt vagy a fogadalmat a polgármester előtt letette.

Az eskü/fogadalomtételt követően az állampolgárok átveszik honosítási/visszahonosítási okiratukat, személyazonosító igazolványukat és/vagy személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványukat.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: Nincs

Szükséges iratok:

– a kérelmező érvényes, személyazonosító okmánya és lakcímkártyája

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az állampolgársági eljárásra irányuló kérelmet  a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: Nincs

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

– 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvi szerv/anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00–12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Ügyleírás:

Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló és halotti anyakönyvi kivonat kérhető az anyakönyvi hivatalban.

A 2014.07.01. után történt események automatikusan belekerülnek az Elektronikus Anyakönyvi rendszerbe (továbbiakban: EAK).

A 2014.07.01 előtti események rögzítése kérelemre történik. 

Ha Mezőtúron történt a születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése vagy a haláleset, akkor a papíralapú anyakönyv alapján az EAK-ba történő rögzítést is lehet kérni a személyes adatok, valamint az esemény időpontjának megadásával. Az EAK-ban történt rögzítés után bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető anyakönyvi kivonat.

Az ügyfelek részére olyan anyakönyvi kivonat adható ki, amely az adatokat a kiállítás időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza. 

Az anyakönyvi eljárásban az ügyfélnek igazolnia kell személyi adatait. Ezt érvényes személy azonosító igazolvánnyal, 2001. január 1. után kiállított új típusú vezetői engedéllyel, útlevéllel, a magyar állampolgárság igazolásához érvényes személyi igazolvánnyal lehet megtenni.

Az anyakönyvi nyilvántartás tartalmazza a személyi adatokat. A személyiségi jogok és az adatvédelem érdekében törvény rendelkezik az anyakönyvi adatok felhasználhatóságáról.

Az anyakönyv kutathatóságára vonatkozó szabályokat az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 93/A. §-a határozza meg.

Anyakönyvi kivonat iránti igényt az ország területén bármely anyakönyvvezetőnél lehet kérni. 

Az okiratot az érintett vagy a meghatalmazottja veheti át. Nagykorú személy igényelheti a saját kivonatát, más személy csak meghatalmazással teheti ezt. A meghatalmazás eredeti példányban szükséges, két tanú aláírásával. Fénymásolt, külföldről e-mailben küldött, színesben kinyomtatott meghatalmazást nem fogadhatunk el.

Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozónak, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, és ha a kérelmező az érdekét igazolni tudja. 

Kiskorú személy születési anyakönyvi kivonatát csak a szülei vagy gyámja veheti át. Más személyek meghatalmazással tehetik ezt meg. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

– Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

– Meghatalmazás

Szükséges iratok, mellékletek:

– személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a rendőrség vagy okmányiroda által kiállított jegyzőkönyv

– amennyiben meghatalmazott jár el, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelem benyújtható személyesen, valamint elektronikus úton az e-Papír (https://epapir.gov.hu/) szolgáltatás igénybevételével, illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas).

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.

Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Ügyintézési határidő:

– 8 nap (abban az esetben, ha az anyakönyvi esemény Mezőtúron történt, vagy az anyakönyvi esemény már rögzítésre került az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben.)

– 15 nap (teljes eljárásában)

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

Ügyleírás:

A teljes hatályú apai elismerésnek az a célja, hogy lehetőséget adjon a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának rendezésére. Az apai elismerő nyilatkozatot a gyermeket magáénak elismerni kívánó férfi személyesen teheti meg a gyermek születése után, vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – bármikor.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban tehetnek a szülők.

Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt kívánja a férfi megtenni, a fogamzás és a születés feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni. 

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához az anya, a kiskorú gyermek törvényes képviselője, és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermek hozzájárulása szükséges. 

A nyilatkozat – jegyzőkönyv felvétele mellett – megtehető az anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál vagy a magyar külképviseleti hatóságnál. A jegyzőkönyv vagy okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

Az anya családi állapotát minden esetben vizsgálni kell, hogy a törvény értelmében nem kell-e mást a gyermek apjának tekinteni.

Ha a gyermek reprodukciós eljárásban fogant, apai elismerés nem tehető. Ebben az esetben a gyermek születése előtt egy családi név megállapodásra irányuló nyilatkozatot kell tenniük az anyakönyvvezetőnél.

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Jegyzőkönyv teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre

Szükséges iratok, mellékletek:

– Szülők érvényes személyazonosító igazolványa, ennek hiányában érvényes útlevele szükséges, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt

– szakorvos által kiállított igazolás, mely a fogantatás vélhető és a szülés várható időpontját tartalmazza,

– terhesgondozási könyv – szakorvosi bizonyítványként is elfogadható, amennyiben tartalmazza a születés feltételezett időpontját, és a fogamzás feltételezett időpontját, valamint a szakorvos aláírását, bélyegző lenyomatát,

– elvált családi állapotú anya esetén, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,

– megszületett gyermek esetén a születési anyakönyvi kivonata.

Az anya hajadon családi állapota esetében az apai elismerő nyilatkozatot kiállító anyakönyvvezető állítja ki a családi állapot igazolást. 

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre – elvált családi állapotú anya esetében – akkor lehet felvenni, ha a válás jogerőre emelkedése és a gyermek várható születési ideje között eltelt 300 nap.

Külföldi állampolgár anya esetében:

Szükség van családi állapotának igazolására, útlevelére, valamint – ha rendelkezik azokkal – az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedélyre, esetleg letelepedési engedélyre.

Külföldi okirat csak hiteles – az OFFI által hitelesített, és fordított – magyar fordítással fogadható el.

Külföldi állampolgár apa esetében:

Szükség van útlevelére – valamint ha rendelkezik azokkal – az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedélyre, esetleg letelepedési engedélyre.

Tolmácsra abban az esetben van szükség, ha valamelyik szülő nem ért, illetve nem beszél magyarul. Tolmács lehet olyan személy is, aki nem rendelkezik tolmács igazolvánnyal, de azt az idegen nyelvet, melyet az eljárásnál használ, olyan szinten beszéli, hogy a feltett kérdéseket, válaszokat fordítani tudja. 

Tolmácsról a nyilatkozó feleknek kell gondoskodniuk. Tolmács a nyilatkozó felek egyenes ági hozzátartozója nem lehet.

Abban az esetben, ha mindkét szülő külföldi állampolgár, országuk budapesti nagykövetségén lehet a nyilatkozatot megtenni.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

A jegyzőkönyv felvételéhez mindkét szülő együttes személyes jelenléte szükséges.

Ügyintézési határidő: Azonnal

Tekintettel az ügy sajátosságaira, a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt az anyakönyvvezetőkkel történő előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés.

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2013. évi V. törvény A Polgárjogi Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Ügyleírás:

Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy köthet.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a fővárosi kerületekben, a megyei jogú városokban és a járási hivatali székhelytelepülés szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője végzi.

A bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvvezető előtt jön létre a felek személyes, egybehangzó kijelentésével, két tanú jelenlétében. Joghatásait illetően a házasságra és a házastársra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra és a bejegyzett élettársakra alkalmazni kell.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Ez a jegyzőkönyv lesz később a bejegyzés anyakönyvi alapirata.

A jegyzőkönyv a kiállításától számított 1 évig érvényes.

A jegyzőkönyv felvétele során az anyakönyvvezető –a felek kívánságát figyelembe véve – a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját is kitűzi. A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése között.

Fontos azonban, hogy amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő 1 éven belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére – azonban a szándék továbbra is fennáll -, az eljárást meg kell ismételni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik élettárs halálával, bírósági felbontással vagy egyezség esetén közjegyző általi megszüntetéssel. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentéséről

Szükséges iratok, mellékletek:

A felek érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele, a felek személyi azonosítót igazoló és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya). 

A felek születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

A felek családi állapotának igazolása céljából:

– elvált családi állapot esetén a megszűnt házasságról kiállított olyan házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét, vagy a házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági határozat;

– özvegy családi állapot estén: az utolsó házasságot igazoló  házassági anyakönyvi kivonat, amely megjegyzésként tartalmazza a házastárs halálának tényét, vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata

– elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről

– özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

Külföldi állampolgárok esetében:

A külföldi fél tanúsítvánnyal jelentheti be bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát, melyben igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett bejegyzett élettársi kapcsolatának törvényi akadálya nincs. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi fél forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi fél nem ért, nem beszél magyarul, a bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzésére irányuló eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a feleknek kell biztosítaniuk, aki nem lehet az egyik fél maga, vagy a felek egyenes ági rokona.

Az anyakönyvvezető az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e. A felettes szerv engedélyéig bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére időpont nem foglalható.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Együttes, személyes megjelenés szükséges.

Ügyintézési határidő:

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létrehozását a jegyző a szándék bejelentésétől számított 5 napon belül engedélyezi.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél nincs kötelező várakozási idő, a jegyzőkönyv felvételét követő 1. nap és az 1 év lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a párnak is megfelel.

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjak:

Házasságkötő terem díja: 20 000 Ft,

Díszterem díja:                 45 000 Ft,

Terasz díja:                       25 000 Ft,

Galéria díja:                      35 000 Ft,

Külső helyszín díja:          60 000 Ft.

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi

kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

– 16/2019. (VII.25.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő díj mértékének megállapításáról

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Alaphagyatéki eljárás és öröklési bizonyítvány kiállítása

Ügyleírás:

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül. Az eljáró ügyintéző általában a halottvizsgálati bizonyítványon megnevezett hozzátartozó részére nyilatkozatot küld ki. A nyilatkozat alapján hagyatéki leltár tervezet kerül elkészítésre. A hagyatéki leltár tervezetben rögzített, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, illetve a leltár adattartalmáról minden öröklésben érdekelt tájékoztatást kap. Valamint ezen tervezet megküldésre kerül részükre. Az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül van lehetőségük arra, hogy az abban foglaltakon túl további vagyontárgy rögzítését kérjék a leltárban.

Ha az örökhagyó nevén sem ingatlan, sem leltározási kötelezettség alá eső ingó vagyontárgy nem szerepel, úgy az eljárás megszüntetésre kerül.

Az ingatlanokról adó- és értékbizonyítvány készül. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek. A fellebbezést az adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnál (elsőfokú adóhatóság) kell előterjeszteni.

Egyéb fontos tudnivalók:

A hagyatékot leltározni kell:

1.) Jogszabály által meghatározott vagyontárgy van a hagyatékban: a) belföldön fekvő ingatlan, b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés, c) lajstromozott vagyontárgy (pl.: személygépjármű, motorkerékpár, vízi járművek, mezőgazdasági haszongépek, utánfutó, stb.), valamint d) ingó vagyon, ha annak egy örökösnek jutó értéke a 300 000 forint forgalmi értéket meghaladja e) ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

2.) Meghatározott személy kéri a leltározást: a) A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére. b) ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, annak a hagyatéki eljárásban érdekeltnek a kérelmére – a hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgy vonatkozásában – aki a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog, vagy aki az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje.

3.) Az örökösként érdekelt helyzete speciális: a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és aa) méhmagzat, ab) kiskorú, ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ad) ismeretlen helyen lévő személy, ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy b) kizárólag a Magyar Állam a várható örökös.

4.) Egyéb feltételek fennállása esetén: a) ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte, b) ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

A hagyatékot nem indokolt leltározni:

1.) az elhunytnak tulajdoni joga nincs, csak özvegyi joga, tartási joga, vagy haszonélvezeti joga van bejegyezve bármely ingatlan tulajdoni lapjára, a bejegyzést a haláleset tényének igazolásával, az illetékes földhivatalnál a tulajdonos töröltetheti.

2.) amennyiben az elhunyt önkormányzati lakás bérlője volt, a lakás kiürítésével, illetve a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatosan a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozói, gazdasági- és városfejlesztési ügyintézőjét Békefi-Mucsi Lídia ügyéntézőt kell felkeresni.

3.) az elhunyt a haláleset hónapjában esedékes nyugdíját nem vette át, azt a vele közös háztartásban élt házastársa, ennek hiányában az elhunyttal szintén azonos lakcímen, közös háztartásban élt egyenes ági rokona közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérheti.

4.) az elhunyt értéktől függetlenül olyan számlával, betéttel, biztosítással rendelkezett melyre haláleseti kedvezményezett került megjelölésre, a megjelölt kedvezményezett az adott pénzintézetnél vagy biztosítónál személyesen eljárhat.

5.) az elhunyt csak személyes használati tárgyakkal és ruhaneműkkel rendelkezett.

Magyar állampolgár nem Magyarország területén történő elhalálozása:

A külföldön bekövetkezett haláleseteknél a hagyatéki eljárás kérelemre indul a halotti anyakönyvi kivonat és annak a hiteles fordításaként kiállított irat bemutatásával.

Öröklési bizonyítvány:

Öröklési bizonyítvány kiállításának akkor van helye, ha az örökhagyó után hagyatéki vagyon nem maradt vagy a hagyaték tárgya kizárólag külföldi ingatlan vagy olyan külföldön lévő ingóság, melynek átadására vonatkozóan a közjegyzőnek nincs joghatósága.

Az öröklési bizonyítvány az örökhagyó utáni öröklési rend igazolására szolgál.

Mezőtúron illetékes közjegyző neve, elérhetősége: dr. Soós Ágnes mezőtúri közjegyző 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 14. telefon: 06/56/351-012

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Nyilatkozat hagyatéki leltár felvételéhez

Nemleges nyilatkozat hagyatéki eljárás megszüntetéséhez

Külföldön bekövetkezett haláleset okán hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem

Öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Szükséges iratok:

– Halotti anyakönyvi kivonat másolata

– tulajdonjogot igazoló bármilyen keltezésű okirat másolata (kivéve hiteles tulajdoni lap)

– ingóságok igazolására szolgáló dokumentumok pl: bankszámla kivonat, értékpapírszámla kivonat, részvény, törzsrészvény, kötvény, értékpapír, takarékbetétkönyv, egészség pénztári tagságot igazoló okirat, magánnyugdíj pénztári tagságot igazoló okirat, ki nem fizetett munkabérről igazolás, ki nem fizetett nyugdíjhoz nyugdíjas törzsszám, gazdasági társasában üzletrész igazolásához cégkivonat, üdülési jog igazolásához szerződés másolata

– gépjármű forgalmi engedély másolat

– végrendelet, öröklési szerződés eredeti példánya

– hagyatéki teherre vonatkozó iratok másolata pl. temetési számla, egyéb kifizetett közüzemi számla

– amennyiben az öröklésben érdekeltnek képviselője vagy meghatalmazottja, akkor meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazás eredeti példányának becsatolását. Gyám, gondnok esetén a kirendelő határozat másolatának becsatolása szükséges.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

A hagyatéki eljárás a jegyzőnek az örökhagyó haláláról való értesülésével indul meg hivatalból. Általában a halott vizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesítjük az eljárás megindulásáról és küldjük ki részére a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges nyilatkozatot.

Nyilatkozat benyújtása történhet: személyesen, postai úton, e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

– 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Határkörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Elhunytak vezeték nevének abc szerinti bontásban az alábbi ügyintézőkhöz tartoznak az alaphagyatéki ügyek:

A-J: Kaszanyi Judit

telefonszám: 06/56/551-901

e-mail: jkaszanyi@mezotur.hu

K-ZS: Bagdán Edina

telefonszám: 06/56/551-931

e-mail: ebagdan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 4.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Nemleges nyilatkozat

Nyilatkozat leltár felvételéhez

Öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Haláleset anyakönyvezése

Ügyleírás:

A haláleseteket az anyakönyvi bejegyzése miatt az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni, mégpedig a halálesetet követő első munkanapon. A bejelentő köteles igazolni mindazon adatokat, amelyek a haláleset anyakönyvi bejegyzéséhez szükségesek. 

Igazolni kell az elhunyt hozzátartozó személyi adatait, állampolgárságát. Ezt érvényes személyi igazolvánnyal, 2001. 01.01. után kiállított új típusú vezetői engedéllyel, útlevéllel, a magyar állampolgársági igazoláshoz érvényes személyi igazolvánnyal, honosítási okirattal, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal lehet megtenni. 

Az anyakönyvezést a hozzátartozó megbízott útján – temetkezési vállalkozás közbenjárásával (meghatalmazással) – is kezdeményezheti.

Ha a haláleset bejelentésével összefüggésben az anyakönyvezéshez szükséges adatok az anyakönyvezés elhalasztását követően sem válnak ismertté, a rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szervének értesítése alapján az ismeretlen holttest anyakönyvezésének szabályait kell alkalmazni.

hagyatéki értesítést az anyakönyvvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki ügyintézőjéhez.

Külföldi állampolgár halálesete:

Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.

Ha az elhalt családi állapota házas: házassági anyakönyvi kivonat

Ha az elhalt családi állapota özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Ha az elhalt családi állapota elvált: jogerős bírósági határozat

Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás fogadható el.

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól:

– Apostille: azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni.

– Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

– A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

– Halottvizsgálati bizonyítvány (I.-IV. példánya)

– jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről,

–  meghatalmazás.

Szükséges iratok:

– Az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány,

– az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya,

– születési anyakönyvi kivonata,

– családi állapotát igazoló okirata, (ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat),

– a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

A haláleseteket az anyakönyvi bejegyzése miatt az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni, mégpedig a halálesetet követő első munkanapon. A bejelentő köteles igazolni mindazon adatokat, amelyek a haláleset anyakönyvi bejegyzéséhez szükségesek. 

Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.

Az intézeten kívül halálesetet az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett.

Az anyakönyvezést a hozzátartozó megbízott útján – temetkezési vállalkozás közbenjárásával (meghatalmazással) – is kezdeményezheti.

Ügyintézési határidő:

Azonnal

Kivétel: Ha a haláleset bejelentése az anyakönyvezéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, vagy azokat – az anyakönyvvezető által beszerzendő adatok, okiratok kivételével – nem igazolták, az anyakönyvvezető a hiányzó adatok beszerzése iránt intézkedik.

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási

 rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Hatósági bizonyítvány

Ügyleírás:

A hatósági bizonyítvány tény, állapot vagy egyéb olyan adat (vallás, foglalkozás, nemesi rang, nemesi előnév) igazolására szolgál, amelyet nem tartalmaz az anyakönyvi kivonat, de az anyakönyvben szerepel. Ezekről hatósági bizonyítvány kiadása kérhető.

A 2014. július 1. előtti anyakönyvi eseményeket az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyv tartja nyilván. 

A papíralapú anyakönyvbe bejegyzett, de az EAK-ba be nem jegyezhető adatról kért hatósági bizonyítvány kiállítására csak a nyilvántartó (az anyakönyvi esemény helye szerinti) anyakönyvvezető illetékes.

A kérelemben meg kell jelölni a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját és igazolni kell az adathoz való jogosultságot is.

Vallás hatósági bizonyítványon történő igazolása csak az érintett kérelmére adható ki. A kérelem személyesen, vagy a kérelmező egyenesági leszármazottja által nyújtható be.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Kérelem anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

Szükséges iratok, mellékletek:

– Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély,

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– amennyiben meghatalmazott jár el, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával  ellátott) eredeti meghatalmazás.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kérelemre állítható ki.

A kérelem személyesen és postai úton is benyújtható.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

-2010. évi törvény az anyakönyvi eljárásról

-429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

-2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

Általános hatósági bizonyítványCsaládi fogyasztói közösségek földgáz- kedvezményeinek igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványFöldhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvány

Hatósági bizonyítványok

Ügyleírás:

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül írásban kell kiadni. A hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek leggyakrabban előforduló esetei az alábbi tényállások igazolására:

– Helyben lakás igazolása elővásárlási jog érvényesítéséhez,

– Élettársi kapcsolat igazolása özvegyi nyugdíj igényléséhez,

– Felsőfokú tanulmányokat végzők részére közös háztartásban élés igazolása Igazolás egyetemi ösztöndíj, kollégiumi hely igénylése, szociális támogatások és tanulóbérlet igénybevételének céljából.

Hatósági bizonyítvány kiadására a fenti esetekben akkor van lehetőség, ha a hatósági bizonyítványban szereplő tényt 2 tanú bizonyítja.

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: Nincs

Szükséges iratok, mellékletek:

Kérelmező és a két tanú személyes nyilatkozata személyazonosító igazolvány valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Szóbeli kérelem, személyesen tanúkkal együtt

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Családi fogyasztói közösségek földgáz- kedvezménynek igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány

Ügyleírás:

Az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítvány adható ki.

Társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele a lakás rendeltetési egységeknek az alább előírt követelményeknek való megfelelése.

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

– a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

– a főzést, mosogatást és az étkezést,

– a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

– az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az pihenést és az otthoni tevékenység folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba 8 m2-es alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

Az ügyintéző a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály ügyintézőjével közösen helyszíni szemle megtartásával bizonyosodik meg a megfelelésnek.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Kérelem családi fogyasztói közösségek gázártámogatásával kapcsolatos hatósági bizonyítvány igényléséhez

A kérelem tartalmazza az ingatlan, a lakások címét, a kérelmező nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét továbbá nyilatkozat a kormányrendeletben meghatározottaknak megfelelően a lakóegységek számáról.

Szükséges iratok, mellékletek:

– Amennyiben van, használatbavételi engedély,

– a lakások alaprajza szintenként, amely lehet kézzel rajzolt is, de arányos.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelem benyújtása történhet személyesen, postai úton valamint elektronikusa, e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

– 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

KÉRELEM

Földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

Ügyleírás:

Az ügyfél kérelmére- a felhasználás céljának feltüntetésével –adat igazolásra hatósági bizonyítvány adható ki.

Mezőgazdasági támogatás igénybevételéhez kérheti az a földhasználó aki, más tulajdonában lévő a földtulajdonos tudtával, jogszerűen és ténylegesen használja a kérelemben feltüntetett földterületet.

A földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása céljából, kérelem benyújtása szükséges. Mellékletében szükséges feltüntetni a hatósági bizonyítványban szereplő földrészletek helyrajzi számát, valamint területi nagyságát. Amennyiben a kérelem több földterület használatának tényére vonatkozik, úgy földterületenként külön-külön melléklet kitöltése szükséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Kérelem földhasználat tényét bizonyítandó hatósági bizonyítvány kiállítása iránt és melléklete.

A földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása iránt kérelemben szükséges feltüntetni:

– A kérelmező nevét, személyes adatait, cég esetében az adószámot, cégjegyzékszámot, valamint a statisztikai számjelet

– az igazolni kívánt földterület tulajdonosának adatait

– a hatósági bizonyítványt milyen időszakban történő művelés, használat tekintetében kérelmezik kiállítani

– a tanúk adatait és aláírását.

Szükséges iratok, mellékletek: Nincs

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelem benyújtása történhet személyesen, postai úton valamint elektronikusa, e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Nagy István

telefonszám: 06/56/551-904

e-mail: nagy.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvány kérelem természetes személy

Földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvány kérelem termelő szervezet

Hazai anyakönyvezésSzületés hazai anyakönyvezéseHázasságkötés hazai anyakönyvezéseHaláleset hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyveztetése

Ügyleírás:

Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit Magyarországon is anyakönyveztetni kell, függetlenül attól, hogy a magyar állampolgárságukat mikor és milyen jogcímen szerezték. Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel.

A kérelem benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján. A meghatalmazást eredeti példányát kell csatolni. A meghatalmazott az érintett helyett személyes nyilatkozatot nem tehet. (Például: a gyermek születési családi és utónevére, a házastársak névviselésére, a házasságkötést megelőző családi állapotára)

Magyarországon a szóbeli kérelemről a benyújtás helye szerinti anyakönyvvezető, külföldön a konzuli tisztviselő adatlapot vesz fel. Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél postai úton is elő lehet terjeszteni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Az EAK rendszer által generált kérelem (adatlap)

Szükséges iratok, mellékletek:

Valamennyi hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó állampolgárságot igazoló okiratok:

– a magyar állampolgárság igazolható érvényes személyazonosító igazolvány, vagy magyar útlevél, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány bemutatásával;

– a külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható;

– amennyiben a fentiek szerint nem igazolt a magyar állampolgárság, hivatalból kerül sor az érintett személy állampolgárságának vizsgálatára.

Külföldi anyakönyvi okirat

– a hazai anyakönyvezéshez csatolni kell a – hiteles magyar fordítással és amennyiben szükséges az 4/1. pontban részletezett diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátott – külföldi anyakönyvi okiratot (születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonatot) eredetben vagy hiteles másolatban,

– ha a külföldi anyakönyvi okirat a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott állam külképviseleti hatósága által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb közokiratot kell csatolni

1.   Külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:

– házasságból született gyermek esetén a szülők házassági anyakönyvi anyakönyvi kivonata;

– házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése. Ha a szülők külföldön kötött házassága még nem került haza anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

2. Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:

 • hajadon vagy nőtlen családi állapot esetén a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemben vagy külön dokumentumban nyilatkozni kell erre vonatkozóan;
 • a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy családi állapot esetén – és korábbi házasságkötésére Magyarországon került sor – elegendő nyilatkozatot tennie a korábbi házasságkötés helyéről és idejéről, illetve a volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

3. Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:

A külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell az elhaltnak a haláleset időpontjában fennálló családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

 • ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt
 • ha a magyar fél a haláleset időpontjában elvált vagy özvegy családi állapotú volt – és az elhalt házasságkötésére Magyarországon került sor – elegendő a kérelmezőnek nyilatkozatot tennie az elhalt házasságkötésének helyéről és idejéről, illetve az elhalt volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

A hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó KÜLFÖLDI okiratokkal szembeni alaki követelmények:

Hiteles magyar fordítás: a nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügy fajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Hiteles magyar fordítást külföldön a magyar konzul, Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet. A konzul jogosult a más által készített fordítás hitelesítésére is.

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA Zrt.

Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 52.
Telefon: +36 1 428 9600
E-mail: budapest@offi.hu

Diplomáciai felülhitelesítés: a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Részletes tájékoztatás: www.konzuliszolgalat.kormany.hu

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól:

– Apostille: azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésnek) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jel kell ellátni.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Személyesen

A magyarországi anyakönyvezést az érintett vagy némely esetben annak meghatalmazottja bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán is kérheti.

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvi szerv/Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

ÜgytípusKülföldön történt születés hazai anyakönyvezése
Rövid leírásMagyar állampolgár szülő személyesen terjeszti elő a kérelmét a bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványokAz EAK rendszer által generált kérelem (adatlap)
Szükséges iratok– a szülő magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány) – a szülő lakcímkártyája – amennyiben szükséges: együttes nyilatkozat a gyermek családi – a szülők házassági anyakönyvi kivonata – a gyermek születési anyakönyvi kivonata hiteles (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 1062 Bp. Bajza utca 52.) magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel) – házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módjaSzemélyesen
Ügyintézési határidőBudapest Főváros Kormányhivatala ügyintézőjének kézhezvételétől számított 75 nap teljes eljárás esetén.
Az ügyintézés díjaIlletékmentes
Az alkalmazott jogszabályok– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról – 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási  rendtartásról – 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Hatáskörrel rendelkező szervAnyakönyvi szerv/Anyakönyvvezető
Ügyintéző neve és elérhetőségeiSzilágyiné Enyedi Ibolya telefonszám: 06/56/551-935 e- mail: iszilagyine@mezotur.hu   Katona Krisztián Attila telefonszám: 06/56/551-935 e-mail: kkatona@mezotur.hu   Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.
Ügyfélfogadási idő:hétfő:   8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 kedd:   nincs ügyfélfogadás szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8.00 – 12.00
ÜgytípusKülföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezése
Rövid leírásMagyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, amelyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványokAz EAK rendszer által generált kérelem
Szükséges iratok– a férj/feleség magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány) – a magyar állampolgár (ok) lakcímkártyája – a külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 1062 Bp. Bajza utca 52.) magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel) – a házastársak születési anyakönyvi kivonata – a házasság előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat – nyilatkozat a házasfelek házassági nevéről – szükség esetén együttes nyilatkozat a születendő gyermekek családi nevéről
Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módjaSzemélyesen
Ügyintézési határidőBudapest Főváros Kormányhivatala ügyintézőjének kézhezvételétől számított 75 nap teljes eljárás esetén.
Az ügyintézés díjaIlletékmentes
Az alkalmazott jogszabályok– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról – 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási  rendtartásról – 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Hatáskörrel rendelkező szervAnyakönyvi szerv/Anyakönyvvezető
Ügyintéző neve és elérhetőségeiSzilágyiné Enyedi Ibolya telefonszám: 06/56/551-935 e- mail: iszilagyine@mezotur.hu   Katona Krisztián Attila telefonszám: 06/56/551-935 e-mail: kkatona@mezotur.hu   Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.
Ügyfélfogadási idő:hétfő:   8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 kedd:   nincs ügyfélfogadás szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8.00 – 12.00
ÜgytípusKülföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése
Rövid leírásA magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, melyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján Adatlapot tölt ki. Az Adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványokAz EAK rendszer által generált kérelem
Szükséges iratok– Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (személyi igazolvány, útlevél, állampolgársági bizonyítvány) – A külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles (OFFI 1062 Budapest, Bajza utca 52.) magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel) az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata, elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat, személyi igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, vezetői engedély
Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módjaSzemélyesen
Ügyintézési határidőBudapest Főváros Kormányhivatala ügyintézőjének kézhezvételétől számított 75 nap teljes eljárás esetén.
Az ügyintézés díjaIlletékmentes
Az alkalmazott jogszabályok– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról – 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól – 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről – 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Hatáskörrel rendelkező szervAnyakönyvi szerv/Anyakönyvvezető
Ügyintéző neve és elérhetőségeiSzilágyiné Enyedi Ibolya telefonszám: 06/56/551-935 e- mail: iszilagyine@mezotur.hu   Katona Krisztián Attila telefonszám: 06/56/551-935 e-mail: kkatona@mezotur.hu   Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.
Ügyfélfogadási idő:hétfő:   8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 kedd:   nincs ügyfélfogadás szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8.00 – 12.00

Házassági névváltoztatás

Ügyleírás:

A házassági név az, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. 

Ha a volt házastárs nem a házastársa után őt megillető házassági nevet viseli, a házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta. 

Ez a házassági név korrekcióját jelenti – megszűnt házasság esetén -, a házassági névviselési formát nem érinti. 

A házassági név akkor változtatható meg, ha a törvényben meghatározott iratokkal az özvegy vagy elvált családi állapotú kérelmező igazolni tudja, hogy az általa kért formában használta a volt házastársa nevét. 

Olyan korrekcióra kell gondolni, mint pl. a férj Kiss László József, a feleség pedig egész életében Kiss Lászlóné-ként viselte a házassági nevét, vagy a férj Tót Pál, a feleség pedig Tóth Pálné. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Kérelem házassági név megváltoztatásához

Szükséges iratok:

– Személyazonosságát- és állampolgárságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél),

– lakcímét igazoló hatósági igazolványát,

– állampolgárságának igazolására szolgáló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél, honosítási okirat),

– házassági anyakönyvi kivonat.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

A házassági névváltoztatásra irányuló eljárás lefolytatására bármelyik anyakönyvvezető illetékes.

A kérelmet személyesen kell az illetékes hatóság előtt benyújtani.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási

 rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Házassági névviselési forma módosítása

Ügyleírás:

Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

A házassági névviselési forma az érintett kérelmére módosítható. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

Házassági névviselési forma módosítása:

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére módosítható.

A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

A hivatásos konzuli tisztviselő köteles továbbítani a kérelmet az illetékes anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.

Ha a házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálása a hazai anyakönyvezést végző hatóság hatáskörébe tartozik, az anyakönyvvezető a kérelmet haladéktalanul megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.

Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése.

Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor az elvált vagy özvegy nő férjének “né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.

A házassági névviselési forma módosítása csak abban az esetben folytatható le, ha férj és feleség születési adatai és a házasságkötés az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzítve van. Mindhárom esemény adatainak rögzítésére szükség van abban az esetben is, ha a házasság már megszűnt.

A kérelem elbírálására jogosult anyakönyvvezető, ha a kérelmet teljesíti, a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi, és kérelemre anyakönyvi kivonatot állít ki az új névre.

A változást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti. A névváltozás után kezdeményezni kell a személyazonosító okmányok, lakcímkártya cseréjét.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: Jegyzőkönyv

Szükséges iratok:

– személyazonosságát- és állampolgárságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél),

– lakcímét igazoló hatósági igazolványát,

– állampolgárságának igazolására szolgáló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél, honosítási okirat),

– eredeti házassági anyakönyvi kivonat

– elvált/ özvegy családi állapot esetén a házasság felbontása/megszűnése a bemutatott házassági okiraton megjegyzésként fel legyen tüntetve vagy az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben a változás elérhető legyen.

A házassági névviselési forma módosítása csak abban az esetben folytatható le, ha férj és feleség születési adatai és a házasságkötés az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzítve van. Mindhárom esemény adatainak rögzítésére szükség van abban az esetben is, ha a házasság már megszűnt.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

A kérelmet személyesen kell az illetékes hatóság előtt benyújtani.

Ügyintézési határidő: 15 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Házasságkötés – házassági szándék bejelentése

Ügyleírás:

Magyarország területén házasság bármely város, kerület vagy község önkormányzatának anyakönyvvezetője előtt köthető.

Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.

A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni. 

A 16. életévét betöltött kiskorú csak a gyámhatóság engedélyével köthet házasságot.

A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonat is – illetékmentes.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 5 napon belül a jegyző engedélyezi. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Jegyzőkönyv házassági szándék bejelentéséről

Szükséges iratok, mellékletek:

A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele, a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya). 

A házasulók születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

A házasulók családi állapotának igazolása céljából:

elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását 

özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

Elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat és közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről.

Özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat.

Külföldi állampolgárok esetében:

A külföldi házasuló tanúsítvánnyal jelentheti be házasságkötési szándékát, melyben igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.

Az anyakönyvvezető az okiratokat öt napon belül felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e. A felettes szerv engedélyéig házasságkötési időpont nem foglalható.

Magyar állampolgár külföldön tervezett házasságkötése:

Tanúsítvány: 2013. március 1-je után nem kerül kiállításra.

Az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki, amennyiben a házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság azt kéri. Családi állapot igazolás kiállítása kérhető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából, amennyiben az szükséges.

Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges okiratok elfogadhatóságáról (hiteles magyar nyelvű fordítás, diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille).

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Együttesen, személyesen.

Ügyintézési határidő:

A jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő a Ptk. A házasságkötésnél a 31. nap és az 1 év lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak is megfelel.

A házasságkötéseknél előírt 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző.

Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől.

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző a szándék bejelentésétől számított 5 napon belül engedélyezi.

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Házasságkötéssel kapcsolatos díjak:

Házasságkötő terem díja: 20 000 Ft,

Díszterem díja:                 45 000 Ft,

Terasz díja:                       25 000 Ft,

Galéria díja:                      35 000 Ft,

Külső helyszín díja:          60 000 Ft,

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

16/2019. (VII.25.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő díj mértékének megállapításáról

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Bejelentés köteles ipari tevékenységTelephely engedély köteles ipari tevékenység

Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §. (1) pontja szerint a bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A jegyző a bejelentés elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési osztály állásfoglalásának megkérése – hivatalból – arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, a jegyző az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

– Ipari tevékenység folytatásának bejelentése

– Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

A bejelentést a Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Kitöltendő űrlap: Ipari tevékenység folytatásának bejelentése

A bejelentés az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az ipar-kereskedelem (ágazat), telepengedély (ügytípus) menüpontok alatt található.

A bejelentés második oldalán lehetőség van kiválasztani, hogy új bejelentésként, módosítás bejelentéseként vagy megszüntetés bejelentéseként kívánja-e beküldeni.

Szükséges iratok, mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló iratot (bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat)

– Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolása

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az ügyintézés kérelemre indul. A bejelentés elektronikus formában nyújtható be az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az ipar-kereskedelem (ágazat), telepengedély (ügytípus) menüpontok alatt valamint –papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés díja: Igazgatási szolgáltatási díj, mértéke: 5.000 Ft.

A felmerülő illetékfizetési kötelezettség banki átutalással teljesíthető az alábbi bankszámlákra: OTP Bank 11745097-15732705

A közleményben kérjük, tüntessék fel az ügytípust, amivel kapcsolatban az illetékfizetési kötelezettség felmerült!

Alkalmazott jogszabályok:

– 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06-56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Ipari tevékenység bejelentése

Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) pontja szerint a telepengedély kiadására irányuló kérelmet meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A telepengedély elbírálása során a jegyző a végezni kívánt ipari tevékenység vonatkozásában megkeresi az érintett szakhatóságokat. A szakhatóságok helyszíni szemle, valamint a továbbított dokumentumok alapján szakvéleményben fejezik ki, hogy a kérelemben megjelölt telepen hozzájárulnak-e az adott tevékenység végzéséhez.

A szakhatóságok hozzájárulását követően a jegyző a telepengedély kiadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi.

Amennyiben a telepen végezni kívánt telepengedély-köteles tevékenység – a szakhatósági állásfoglalás alapján – nem végezhető, a jegyző a kérelem elutasításáról rendelkezik.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Telepengedély-köteles tevékenység esetén a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

– Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

– Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

A bejelentést a Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Kitöltendő űrlap: Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

A bejelentés az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az ipar-kereskedelem (ágazat), telepengedély (ügytípus) menüpontok alatt található.

A bejelentés második oldalán lehetőség van kiválasztani, hogy új bejelentésként, módosítás bejelentéseként vagy megszüntetés bejelentéseként kívánja-e beküldeni.

Szükséges iratok:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló iratot (bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat)

– az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás,

– környezetvédelmi tervfejezetet.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az ügyintézés kérelemre indul. A bejelentés elektronikus formában nyújtható be az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az ipar-kereskedelem (ágazat), telepengedély (ügytípus) menüpontok alatt valamint e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés díja: Igazgatási szolgáltatási díj, mértéke 5.000 Ft.

A felmerülő illetékfizetési kötelezettség banki átutalással teljesíthető az alábbi bankszámlákra: OTP Bank 11745097-15732705

A közleményben kérjük, tüntessék fel az ügytípust, amivel kapcsolatban az illetékfizetési kötelezettség felmerült!

Alkalmazott jogszabályok:

– 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Telepengedély kérelem

Telephely adatmódosítás kérelem

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységMűködési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

Ügyleírás:

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (jelen esetben jegyzőnek) bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formái lehetnek:

– üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

– bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,

– vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,

– közterületi értékesítés,

– közvetlen értékesítés,

– csomagküldő kereskedelem

– automatából történő értékesítés

– mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

– üzleten kívüli kereskedelem

– közlekedési eszközön folytatott értékesítés

Az bejelentés köteles termékeket forgalmazó üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el.

Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél kell a bejelentést megtenni.

Kérelmet nem természetes személyek elektronikusan kötelesek benyújtani ügyfélkapun/hivatali kapun keresztül.

A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi.

A kereskedő a nyilvántartott adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti a megszűnést követően köteles azt bejelenteni.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az Országos Kereskedelmi Nyilvántartó Rendszer oldalán megtekinthető.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos útmutató az önkormányzat honlapján a gyors linkek között az E-ügyintézés menüpont alatt található.

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:    https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Kitöltendő űrlap elnevezése: Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Szükséges iratok, mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti szerződés;

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

– közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelem benyújtása elektronikusan, ügyfélkapun/ hivatali kapun keresztül az e-önkormányzat portálon vagy e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

– 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

– 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

általános szabályairól

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

– 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Adatmódosítás kérelem kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi tevékenység bejelentése kérelem

Kereskedelmi tevékenység megszüntetése kérelem

Ügyleírás:

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania.

Kérelmet nem természetes személyek elektronikusan kötelesek benyújtani ügyfélkapun/hivatali kapun keresztül.

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek a következők:

 • A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 • Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 • Növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • Nem veszélyes hulladék;
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

A jegyző a kérelem benyújtását követően megkeresi a termékkörök szerint illetékes szakhatóságokat az üzlet működési feltételeinek vizsgálata tárgyában. Amennyiben az üzlet megfelel a szakhatóság által vizsgált jogszabályi előírásoknak és a szakhatóságok hozzájárulásukat adták a működéshez, a jegyző kiadja a működési engedélyt, az üzletet nyilvántartásba veszi, illetve erről igazolást állít ki.

A működési engedély adataiban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedő köteles bejelenteni a jegyzőnek. A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző a nyilvántartásba történt bejegyzést követően a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről szóló igazolást ad ki.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az Országos Kereskedelmi Nyilvántartó Rendszer oldalán megtekinthető.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos útmutató az önkormányzat honlapján a gyors linkek között az E-ügyintézés menüpont alatt található.

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:    https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, vagy e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Kitöltendő űrlap elnevezése új bejelentés vagy változás bejelentés esetén: Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

Kitöltendő űrlap elnevezése üzlet bezárása esetén: Működési engedély visszavonási kérelem

Szükséges iratok, mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti szerződés;

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

– közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az ügyintézés kérelemre indul. Benyújtása elektronikusan, ügyfélkapun/ hivatali kapun keresztül az e-önkormányzat portálon vagy e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 25 nap

Ügyintézés díja: Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

– 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

– 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

– 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló

– 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet  az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Működési engedély iránti kérelem

Változás bejelentése működési engedély

Kereskedelmi tevékenység megszüntetése kérelem

Ügyleírás:

Az újonnan kezdett méhészkedést a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

Ha a méhész a méhészkedést (méhtartást) nem kívánja folytatni, úgy azt legkésőbb nyolc napon belül bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt a nyilvántartásból törli

Kérelmező lehet méhészettel foglalkozó természetes személy és jogi személy. A méhészkedést – a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja.

A méheket állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi egészségügyi igazolással szabad kivinni. A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő nyomtatvány jegyzőhöz ajánlott levélként történő megküldésével, vagy az ügyintézőhöz történő személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A bejelentő laphoz az állatorvosi igazolás fénymásolatának csatolása szükséges. A nyomtatvány Igazoló szelvényét a jegyző – a teljesítés módjától függően – a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.

A kijelentést a kijelentő nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Új rendelkezés, hogy a méhcsaládokat évente, július 15. és október 15. között – a vándoroltatási vizsgálattól függetlenül – a méhbetegségek felderítése céljából monitoring vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat megszervezése a járási hivatal, elvégzése pedig a hatósági állatorvos és a méhegészségügyi felelős feladata.

A méhészek a megadott e-mail címen és telefonszámon értesítést kapnak a városban történő légi, vagy földi vegyszeres szúnyoggyérítésről.

Szükséges iratok, mellékletek:

– a kérelmező személyazonosítására szolgáló okiratok

– kitöltött méhtartás bejelentőlap, illetve kijelentőlap

– egészségügyi igazolás, amelyet az illetékes méhegészségügyi felelős állít ki

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

A formanyomtatvány benyújtható postai úton, személyesen, illetve meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben, a méhészkedés helye szerinti polgármesteri hivatalban. Ügyintézés az epapir.gov.hu használatával is lehetséges.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés díja: Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet

– a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről

és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

– a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény

Határkörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Név: Olajos Sándor

Telefonszám: 06 (56) 551 – 914

e-mail: mezogazdasag@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., Hatósági Osztály; I. e. 19/a.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 508146963 (rövid név) MTUR (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek

Címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Vándorméhészet bejelentőlap

VÁNDORMÉHÉSZET KIJELENTŐLAP

Ügyleírás:

Póthagyatéki eljárás megindítására van lehetőség abban az esetben, ha az öröklésben érdekelt vagy hatóság tudomására jut, hogy az elhunyt nevén, olyan ingatlan, ingó vagyon maradt, mely az eredeti hagyatéki eljárásban nem szerepelt.

A póthagyatéki eljárásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az alaphagyatéki eljárásra. Először leltárba veszik a hagyatéki eljárás befejezése után előkerült vagyontárgyat, majd sor kerül a póthagyatéki tárgyalásra.

Ha póthagyaték tárgyát ingatlan képezi, akkor az ingatlanról adó- és értékbizonyítványkészül. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a póthagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a póthagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek. A fellebbezést az adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnál (elsőfokú adóhatóság) kell előterjeszteni.

A póthagyatéki eljárásra a megelőző hagyatéki eljárásban tett nyilatkozatok és cselekmények főszabály szerint nincsenek hatással. Ez azt jelenti, hogy az örökösök az alapeljárásban rögzített örökléstől eltérően is megállapodhatnak. Kivételt képez, hogy aki az alapeljárásban az örökséget visszautasította vagy a visszautasítás jogáról lemondott, ezeket a nyilatkozatait a póthagyatéki eljárásban sem vonhatja vissza vagy változtathatja meg.

A póthagyatéki leltárt megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek, aki a közjegyzői eljárás során átadja a hagyatékot az örökös(ök)nek.

Mezőtúron illetékes közjegyző neve, elérhetősége: dr. Soós Ágnes mezőtúri közjegyző 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 14. telefon: 06/56/351-012

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Póthagyatéki eljárást indítani a „kérelem póthagyatéki eljárás megindításához” elnevezésű nyomtat kitöltésével lehet.

Nyomtatvány hiányában a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

– a kérelmező személy adatait,

– az elhunyt személy adatait, valamint

– az ingó/ingatlan vagyontárgy megjelölését, amelyre a póthagyatéki eljárást kérik.

Szükséges iratok, mellékletek:

– halotti anyakönyvi kivonat másolata

– hagyatékátadó végzés másolata

– póthagyaték tárgyának igazolása 

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az eljárás indulhat az öröklésben érdekelt személy kérelmére, vagy hivatalból.

Kérelem benyújtása történhet: személyesen, postai úton, elektronikusan, e-papír szolgáltatás igénybevételével

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

– 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Bagdán Edina

telefonszám: 06-56/551-931

e-mail: ebagdan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Általános Igazgatási Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 4. szoba

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

KÉRELEM

Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárása

Ügyleírás:

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható az alábbi esetekben:

a) 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, építményen, tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, illetőleg amelyen (pl híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. 

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki.

A rendezvény bejelentését követően a jegyző az illetékes szakhatóságokat értesíti, majd a rendezvény szervezőjével, valamint a szakhatóságokkal közösen helyszíni szemlét tart, amelynek megállapításai jegyzőkönyvbe foglalja.

A szakhatóságok helyszíni szemle, valamint a továbbított dokumentumok alapján szakvéleményben fejezik ki, hogy a rendezvény megtartásához milyen feltételek mellet járulnak hozzá.

A szakhatóságok hozzájárulását követően a jegyző a rendezvénytartási engedély kiadásával egyidejűleg a rendezvényt nyilvántartásba veszi.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

Szükséges iratok:

– A rendezvény szervezőjének az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló iratot (bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat)

– biztonsági terv;

– tűzvédelmi szabályzat

– a szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolása.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az eljárás kérelemre indul.

Szabadtéri rendezvény esetén: rendezvény szervezője nyújtja be a kérelmet.

Helyiségben, építményben, épületben megtartandó rendezvény esetén: a rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője nyújtja be a kérelmet.

A kérelem elektronikus úton nyújtható be az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) valamint e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 20 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

– 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

– 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

– 2016. évi CL. törvény általános közigazgatási rendtartásról

– 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet  az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Nem üzleti célú szálláshelyekÜzleti célú

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás

Ügyleírás:

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 2. §. (4) pontja szerint a rendeletben meghatározott hatósági feladatokat a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője látja el.

A tevékenység végzésének feltétele a nyilvántartásba vétel.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás

– üdülő (gyermeküdülő, villa),

– gyermek- és ifjúsági tábor (telepített sátortábor),

– nomád táborhely,

– hegyi menedékház (turistaház, kulcsosház, matracszállás),

– bivakszállás (téliesített bivakszállás),

– pihenőház (vendégszállás),

– kollégium típusú szálláshelyen nyújtható.

A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell, a minősítést a szolgáltató végzi (önminősítés) a Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján.

A szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

A jegyző a nyilvántartásba vételről hatósági igazolványt állít ki.

Ha a nyilvántartásba vételi kérelem jogerősen elutasításra kerül, a szolgáltatást meg kell szüntetni. A szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül kell bejelentenie.

A szolgáltató kérelmezheti a hatósági nyilvántartásból való törlését. A kérelemre történő törlés esetén, a szolgáltatót ugyanazon szálláshely vonatkozásában a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem lehet újra nyilvántartásba venni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A szálláshely szolgáltató a bejelentésben köteles feltüntetni:

– a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,

– a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),

– a szálláshely minősítését,

– az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát;

– a szálláshely állandó jelleggel, idényjelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,

– a szolgáltatás megkezdésének időpontját

Kitöltendő űrlap: Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

A bejelentés az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az ipar-kereskedelem (ágazat), szálláshely (ügytípus) menüpontok alatt található.

A bejelentés második oldalán lehetőség van kiválasztani, hogy a bejelentés nem üzleti célú szálláshelyre vonatkozik.

Szükséges iratok, mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló iratot (bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat)

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshelyszolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

– közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az ügyintézés kérelemre indul. A bejelentés elektronikus formában nyújtható be az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) valamint e- papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

– 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

– 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

K É R E L E M

Üzleti célú szálláshely szolgáltatási tevékenység

Ügyleírás:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3 §. (1) pontja szerint a kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt, a nyaralóhajó-szálláshely tekintetében a kikötő fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Szálláshely szolgáltatásnak minősül az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység

– szálloda,

– panzió,

– kemping,

– üdülőháztelep,

– közösségi szálláshely,

– egyéb szálláshely,

– magánszálláshely,

– magánszálláshely (falusi) 

– nyaralóhajó-szálláshely típusú szálláshelyeken folytatható.

Nem kell szálláshely-üzemeltetési bejelentést tenni lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet esetén.

A jegyző a bejelentést követően a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, a bejelentésről igazolást ad ki, amelynek megküldésével egyidejűleg értesíti a hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságokat.

A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

– a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

– a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

– a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá – nyaralóhajó esetén – a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

– a szálláshely befogadóképességét:

– a vendégszobák, kemping esetén – területegységek számát, valamint – nyaralóhajó esetén – a lakóegységek számát

– az ágyak számát,

– a szálláshely használatának jogcímét,

– a szálláshely elnevezését,

– azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,

– azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,

– azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

Kitöltendő űrlap: Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

A bejelentés az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az ipar-kereskedelem (ágazat), szálláshely (ügytípus) menüpontok alatt található.

A bejelentés második oldalán lehetőség van kiválasztani, hogy új bejelentésként vagy módosítás bejelentéseként kívánja-e beküldeni.

Kitöltendő űrlap szálláshely megszüntetése esetén: Szálláshely megszűnésének bejelentése

Szükséges iratok, mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló iratok (bérleti szerződés)

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshelyszolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

– közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot

– szálláshely helyszínrajzát

– Szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum

– Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. által kiállított minősítési igazolás

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az ügyintézés kérelemre indul. A bejelentés elektronikus formában nyújtható be az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) valamint e- papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

– 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

– 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

K É R E L E M

Ügyleírás:

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon.

Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Az anyakönyvezését követően a bejelentő megkapja a születési anyakönyvi kivonatot, a gyermek személyi azonosítóját és a lakcímkártyáját.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Jegyzőkönyv születés bejelentéséről

Szükséges iratok, mellékletek:

Ha a születés intézetben (pl.kórház) történik:

Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be az Anyakönyvi Hivatalba

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat vigyék magukkal az intézetbe:

– az anya érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevele)

– a szülők házassági anyakönyvi kivonata

– külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor

– ha valamelyik szülő külföldi állampolgár és gyermeküknek külföldi utónevet választanak, az adott állam (vagy külképviseletének) igazolása arról, hogy a választott utónév az adott országban anyakönyvezhető

– amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez

Ha a születés intézeten (pl. kórház) kívül történik:

– a tervezett intézeten kívüli születést a  szülésnél közreműködő felelős személy jelenti be

– a nem tervezett intézeten kívüli születést a szülőnek kell bejelentenie

A bejelentőnek hoznia kell:

– a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt, amely az anyakönyvi hivatalban kérhető

– „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki

– A Terhesgondozási kiskönyvet

– a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a közreműködő felelős személy által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről.

– amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást a szülés tényéről

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat is hozzák magukkal:

– az anya érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevele)

– a szülők házassági anyakönyvi kivonata

– külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor

– ha valamelyik szülő külföldi állampolgár és gyermeküknek külföldi utónevet választanak, az adott állam (vagy külképviseletének) igazolása arról, hogy a választott utónév az adott országban anyakönyvezhető

– amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez.

Külföldi állampolgár esetében:

– Magyarországi tartózkodásra jogosító idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, vagy állandó tartózkodási kártya, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– útlevél,

– amennyiben az anya házasságban él – a külföldi házassági okirat hiteles magyar nyelvű fordítása;

– ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát igazoló okirat hiteles magyar nyelvű fordítása,

– ha az anya elvált vagy özvegy, a házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja: Személyesen

Ügyintézési határidő: Azonnal

Kivétel: Ha a születés bejelentése az anyakönyvezéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, vagy azokat – az anyakönyvvezető által beszerzendő adatok, okiratok kivételével – nem igazolták, az anyakönyvvezető a hiányzó adatok beszerzése iránt intézkedik.

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Anyakönyvi Hivatal mfsz.8.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00-12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Utónév módosítási eljárás

Ügyleírás:

A születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.

Magyar állampolgár kérelmére a születési családi, illetve utónevének megváltoztatását az anyakönyvi szerv engedélyezheti. 

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. 

A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy – ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt – a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. 

Kiskorú gyermek esetében, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, ha a szülők elváltak (A két szülő együtt, személyesen nyújthatja be a kérelmet). Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha valamelyik szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása (személyes aláírása az anyakönyvvezető előtt) is szükséges.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Amennyiben élő személy családi nevének viselésére irányul a kérelem, az érintett személy hozzájárulása, elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.

Nem lehet engedélyezni vagy csak különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név viselése, illetve az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatás. 

A személyhez fűződő jogot sértő családi név nem engedélyezhető.

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Az érintettek az új születési nevet a névváltoztatást engedélyező határozat meghozatalát követő 16. naptól jogosultak és kötelesek viselni, az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell. A megváltozott adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása kérelmezhető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél személyesen vagy postai úton.

Utónév módosítási eljárás:

Az utónév módosítására irányuló eljárás során  a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kérheti.

Az utónév módosítására irányuló eljárás lefolytatására bármelyik anyakönyvvezető vagy külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselő illetékes.

A kérelmet személyesen kell az illetékes hatóság előtt benyújtani.

Kiskorú kérelmező esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése és a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása is szükséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Név megváltoztatása iránti kérelem

Szükséges iratok, mellékletek:

– az érintett fél személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– születési anyakönyvi kivonata

– ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata

– kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

– az igazgatási szolgáltatási díj átutalása megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolata

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Személyesen kell benyújtani, lakóhelytől függetlenül bármely anyakönyvvezetőnél vagy közvetlenül a névváltoztatási ügyekben eljáró, a névváltoztatást engedélyező szervnél (Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztály, 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. sz.). 

A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.  

Születési családi és/vagy születési utónév megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Utónév módosítási eljárásban a kérelmet személyesen kell az illetékes hatóság előtt benyújtani.

Ügyintézési határidő:

Az anyakönyvvezető a kérelmet 5 napon belül felterjeszti Budapest Főváros Kormányhivatalához.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 63. § (10) bekezdés a) pontja értelmében a kérelemre induló anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje névváltoztatási kérelem esetén 45 nap.

Utónév módosítási eljárásban az ügyintézési határidő:

 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 63. § (9) bekezdése értelmében a kérelemre induló anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

Ügyintézés díja:

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 Ft, melyet átutalással kell megfizetni a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

– Átutalás összege: 10.000 forint

– Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

– Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

– Közlemény: „névváltoztatás” megjelölése, továbbá a névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondnokolt esetén nem a befizetést teljesítő személy nevét kell feltüntetni, hanem a névváltoztatással érintett személy nevét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Az eljárás illeték és díjmentes, ha az eljárás az anyakönyvvezető hatásköre.

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

– 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Anyakönyvi szerv/Anyakönyvvezető

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Szilágyiné Enyedi Ibolya

telefonszám: 06/56/551-935

e- mail: iszilagyine@mezotur.hu

Katona Krisztián Attila

telefonszám: 06/56/551-935

e-mail: kkatona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Általános Igazgatási Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 8. Anyakönyvi Hivatal

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

BFKH névváltoztatási tájékoztató

Ügyleírás:

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a találónak ki kell adni.

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. A jogosult tulajdonszerzésével a harmadik személynek a dolgot terhelő jogai megszűnnek.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti. A talált dolgok értékesítésére a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagy zár alá vett vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző, a hivatal vagy a vállalat az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik.

Ha a talált dolog tulajdonosa, elvesztője vagy az átvételre jogosult más személy az egyéves, élő állat esetén három hónapos határidőn belül nem jelentkezik, és a dolgon a találó sem szerez tulajdonjogot, a tulajdonjog vagy a dolog értékesítéséből befolyt vételár az államot illeti.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának azonnal átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

Szükséges iratok: Érvényes személyazonosításra alkalma okmány

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Személyesen, találásról felvett jegyzőkönyv útján.

Ügyintézési határidő: Azonnali

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2016. évi CL. törvény általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Ügyleírás:

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A jegyző a törvényességi felügyeleti eljárást – eljárásra okot adó körülmény felmerülése esetén – hivatalból, vagy bejelentésre indíthatja meg a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül.

A jegyző hivatalból ellenőrizni, hogy a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel- e a jogszabályoknak.

Valamint ellenőrzi, hogy működése, közgyűlési határozata megfelelnek-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti- működési szabályzatnak, továbbá működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Bejelentéssel a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet. A bejelentő a tulajdonostársi minőségét legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatilletve meghatalmazás, és a közös képviselői vagy intézőbizottsági elnöki tisztségét a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja.

Ha a bejelentő a fentieket igazolja és a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja. A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt.

A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke köteles a jegyzővel együttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszíni ellenőrzés során, a helyszínen is segíteni.

A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn. Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja

Ha a jegyző az eljárás alapján törvényességbe ütközést állapít meg, akkor írásbeli felhívást bocsát ki, melyben 60 napos határidő tűzésével megjelöli azokat a konkrét utasításokat, melyekkel a társasház törvényes működését helyre kell állítani.

A felhívásban foglaltak teljesítését a jegyző ellenőrzi

A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.

Az eljárás megszüntetéséről a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: Nincs

Szükséges iratok, mellékletek:

– Társasház alapító okirata

– Társasház szervezeti és működési szabályzata

– Közgyűlési határozat

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Hivatalból és bejelentésre is indulhat, amelyhez szabad megfogalmazású kérelem szükséges

Kérelem benyújtása történhet személyesen, postai úton vagy e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő: Nincs

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

– 155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06-56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00

Ügyleírás:

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

a) őszi gabona: október 1. – július 31.

b) tavaszi gabona: április 1. – augusztus 31.

c) kukorica: április 15. – november 15.

d) burgonya: április 15. – október 15.

e) napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.

f) borsó: március 1. – augusztus 30.

g) szőlő, gyümölcsös: egész évben

A vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár értékének megtérítését a Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint lehet érvényesíteni, azaz a károsult közvetlenül a bírósághoz fordulhat

Az eljárás a károsult kérelmére indul. Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított tizenöt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

Ha a károsult és a kárért felelős személy között az előző bekezdés szerinti közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

A kár (a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó rész – vadkár) megállapítását a jegyző által 8 napon belül kirendelt szakértő végzi el.

A kár becslését a kirendeléstől számított 8 napon belül kell lefolytatni.

A szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján az egyezség létrehozására irányuló jegyzői eljárásra kerül sor.

Amennyiben a károsult és kárért felelős Vadásztársaság között egyezség nem jön létre, akkor a jegyző az eljárást megszünteti.

A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését.

A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett.

Szükséges iratok, mellékletek:

 • személyazonosító igazolvány
 • eljárás megindítására irányuló kérelem
 • igazolás arról, hogy a károsult és a kárt okozó vadásztársaság között a kár megtérítése ügyében egyezség nem született

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

A károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtható személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton is. A gazdálkodó szervezetek (pl. ügyvédi irodák) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket az alábbi linken tudják benyújtani: epapir.gov.hu; cegkapu.gov.hu

Magányszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges.

Ügyintézési határidő: Teljes eljárásban hatvan nap

Ügyintézés díja: Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

– a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Határkörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Név: Olajos Sándor

Telefonszám: 06 (56) 551 – 914

e-mail: mezogazdasag@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., Hatósági Osztály; I. e. 19/a.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 508146963 (rövid név) MTUR (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek

Címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Ügyleírás:

Az illetékes járási hivatal megkeresi a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy készítsen leltárt a gondnokolt ingó és ingatlan vagyonáról és az küldje meg részükre.

A gyámhivatal megkeresése alapján leltározni kell:

– gyámsági ügyben a kiskorúak vagyonát,

– gondoksági ügyben a gondnokoltak vagyontárgyait.

A leltár elkészítése a gondnok írásban/szóban tett nyilatkozata, valamint az ingatlan nyilvántartásból lekért adatok és a jegyző által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó-és értékbizonyítvány alapján, a hagyatéki leltározás szabályai szerint történik.

Az elkészített vagyonleltárt a jegyző továbbítja a megkereső gyámhivatalhoz.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

– nyilatkozat gondnokság alá helyezés ügyében, vagyonleltár elkészítéséhez

– nyilatkozat ideiglenes gondnokság alá helyezés ügyében, vagyonleltár elkészítéséhez

– nyilatkozat családba fogadás engedélyezése és gyám rendelés ügyében, vagyonleltár

elkészítéséhez

Szükséges iratok, mellékletek:

– az ingatlantulajdonról hivatalból, az ingatlan-nyilvántartási rendszerből közvetlenül igényel adatot a jegyző

– ingóságok igazolására szolgáló dokumentumok pl: bankszámla kivonat, értékpapírszámla kivonat, részvény, törzsrészvény, kötvény, értékpapír, takarékbetétkönyv, egészség pénztári tagságot igazoló okirat, magánnyugdíj pénztári tagságot igazoló okirat, ki nem fizetett munkabérről igazolás, ki nem fizetett nyugdíjhoz nyugdíjas törzsszám, gazdasági társasában üzletrész igazolásához cégkivonat, üdülési jog igazolásához szerződés másolata

– gépjármű forgalmi engedély másolat

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Hivatalból, Gyámhivatal megkeresésre, kirendelő határozat elektronikus úton való megküldésével.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

– 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 1991. évi XX. törvény 140. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

– 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Bagdán Edina

telefonszám: 06-56/551-931

e-mail: ebagdan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 4.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.0

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

Vagyonleltárhoz nyilatkozat családbafogadás, gyámrendelés ügyében

Vagyonleltárhoz nyilatkozat gondnokság

Ügyleírás:

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerint a vásár rendezésének, piac tartásának engedélyezésével; bevásárlóközpont és helyi termelői piac bejelentésével, illetve a vásár, piac, bevásárlóközpont és helyi termelői piac nyilvántartásba vételével kapcsolatban a vásár, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac helye szerint illetékes jegyző jár el.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

A vásárok, piacok tartása engedélyhez, míg az egyes bevásárlóközpontok és a helyi termelői piacok üzemeltetését bejelentés kötelesek az illetékes jegyzőnek. A jegyző a jogszabályban meghatározott szakhatóság szakvéleményének birtokában a vásárt, piacot és annak fenntartóját az engedély megadásával egyidejűleg, továbbá a bevásárlóközpontot és a helyi termelői piacot az üzemeltetésre irányuló bejelentést követően nyilvántartásba veszi.

A fenntartó a kérelemben megadott adatok változását haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek

A nyilvántartásba vételt követően a jegyző a bejelentés másolatát megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak, a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének, az illetékes rendőrkapitányságnak.

Nem tartozik az eljárás alá a közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos útmutató az önkormányzat honlapján a gyors linkek között az E-ügyintézés menüpont alatt található.

A kérelmek benyújthatók az e-önkormányzat hivatali portálon keresztül az ott található űrlap kitöltésével:    https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Kitöltendő űrlap elnevezése: Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés

A kérelmeket az adott nyomtatványt letöltve és azt kitöltve az e-Papír szolgáltatás keretében is benyújthatja.

Szükséges iratok, mellékletek:

– Helyszínrajz (az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével)

– a vásár, piac működésének rendjét

– biztonsági terv (Ha a vásár, piac, bevásárlóközpont, egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, akkor, ha az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja)

– a terület használatára való jogosultságot igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirat; bérleti szerződés).

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az eljárás kérelemre indul, benyújtása elektronikusan, ügyfélkapun/ hivatali kapun keresztül e-önkormányzat portálon valamint e-papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyintézési határidő:

– Üzemeltetési engedélyezési eljárás: 20 nap

– Bejelentés köteles tevékenység esetén az eljárás: 8 nap (igazolás kiadására) 15 nap (szolgáltató nyilvántartásba vétele)

Ügyintézés díja: Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

– 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

– 2005.évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

– 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

– 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

– 1990.évi XCIII. törvény az illetékekről

– 2015. évi CCXXII. törvény a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Hatáskörrel rendelkező szerv: Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Ördög István

telefonszám: 06/56/551-918

e-mail: ordog.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály Általános Igazgatási csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 2.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00 – 12.00