II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 • – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
 • – a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
 • – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 • – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • – a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Minden egyéb jogszabály, amely a Hivatal alap- kiegészítő, kisegítő- és vállalkozási tevékenységének ellátását szabályozza.

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai


Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6. melléklete tartalmazza.

Elérhető: Nemzeti Jogszabálytár

4. HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

5. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 1. közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Helyi közösségi közlekedés biztosítása.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

 • A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 224/2022.(XII.15.) számú, a Mezőtúr Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat kiírás eredményérőlszóló képviselő-testületi határozata,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság között megkötött közszolgáltatási szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Mezőtúr Város közigazgatási területén autóbusszal történő helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás biztosítása, valamint az alábbi kiegészítő tevékenységek ellátása:

 • jegy- és bérletértékesítés,
 • általános ügyfélszolgálati kiszolgálás (pl. panasztételi lehetőség),
 • pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység,
 • megállóhelyi, végállomási és egyéb utas tájékoztatási feladatok.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe: 1091 Budapest, Üllői út 131.

Ügyfélszolgálat

Címe: 1091 Budapest, Üllői út 131.

Információs vonal: +36 1 382 0888

Elektronikus levélcím: info@volanbusz.hu

A honlap elérhetősége: https://www.volanbusz.hu/hu

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

A Szolgáltató saját honlapján (https://www.volanbusz.hu/hu) közzétett Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Mezőtúr Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság között megkötött közszolgáltatási szerződés 3. melléklete szerint.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Településüzemeltetés; lakás- és helyiséggazdálkodás; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; sport, ifjúsági ügyek; hulladékgazdálkodás; komp- és révközlekedés; gyermekétkeztetés.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

 • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EUbizottság határozat,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a víziközlekedésrőlszóló 2000. évi XLII. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 209/2022.(XI.24.) számú, a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló képviselő-testületi határozata,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötött közszolgáltatási szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Mezőtúr Város Önkormányzat számára jogszabályban előírt alábbi feladatok elvégzése:

 • út, híd és egyéb műtárgyak, valamint úttartozékok (belterületi gyűjtő utak, aszfalt burkolatú belterületi kiszolgáló és lakó utak, zúzott kővel stabilizált belterületi kiszolgáló és lakó utak, egyéb (lakosok által stabilizált) belterületi kiszolgáló és lakó utak, belterületi földes utak, kerékpárút hálózat) üzemeltetése,
 • közparkok és egyéb közterületek fenntartása (parkgondozás virág- és faültetés, belső utak karbantartása, füvesített területek ápolása, fűnyírás zöldterületeken: parkokban, közutak, kerékpárutak, járdák mentén),
 • város- és községgazdálkodás (köztéri játszóterek és sportparkok karbantartása, eszközeinek javítása, veszélyes fák kivágása, pótlása, szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése, karbantartása, padok kihelyezése, karbantartása, javítása, pótlása, parlagfű mentesítés),
 • köztemető, Hősi temető, Nazarénus temető gondozása, fenntartása,
 • az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Városi Oktatási Centrum, Vállalkozói Logisztikai és Innovációs Centrum, Vadászház üzemeltetése),
 • önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, garázsok, légópincék, egyéb ingatlanok kezelése,
 • ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ellátása (csapadékcsatorna hálózat karbantartása),
 • járási startmunka mintaprogramok szervezése,
 • szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás ellátása,
 • nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása: lombgyűjtés (járdák, kerékpárutak, zöldfelületek területén); fűnyírásból, gallyazásból származó hulladék begyűjtése, szállítása; illegális hulladéklerakó helyek felszámolása; közterületen elhagyott hulladék feltakarítása; közterületi hulladékgyűjtő edényzet ürítése, tisztántartása,
 • Mezőtúr-Szarvas között komp- és révátkelő üzemeltetése,
 • intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, tálaló konyhák üzemeltetése.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe: 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.

Telefon: +36 56 350 037

Elektronikus levélcím: intezmenyellato@mturiellato.hu

A honlap elérhetősége: http://www.mturiellato.hu/

Közösségi média felület elérhetősége: https://www.facebook.com/M.I.I.KN.Kft/

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

A Szolgáltató saját honlapján (http://www.mturiellato.hu/) közzétett tájékoztatás szerint bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának mértéke:

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötött közszolgáltatási szerződés 5. pontja és Mezőtúr Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete szerint.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Komp- és révközlekedés.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 122/2022.(VI.30.) számú, a Mezőtúr-Szarvas komp és révátkelőhely viteldíjainak módosításáról szóló képviselő-testületi határozata,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 169/2023. (XI. 29.) számú, a komp- és révátkelőhely üzemben tartói szerződésről szólóképviselő-testületi határozata,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. között megkötött komp- és révátkelőhely üzemben tartói szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Mezőtúr-Szarvas között komp- és révátkelő üzemeltetése.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe: 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.

Telefon: +36 56 350 037

Elektronikus levélcím: intezmenyellato@mturiellato.hu

A honlap elérhetősége: http://www.mturiellato.hu/komp.php

Közösségi média felület elérhetősége: https://www.facebook.com/M.I.I.KN.Kft/

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

A Szolgáltató saját honlapján (http://www.mturiellato.hu/komp.php) közzétett tájékoztatás szerint bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Mezőtúr Város Önkormányzata 122/2022. (VI. 30.) számú, a Mezőtúr-Szarvas komp és révátkelőhely viteldíjainak módosításáról szólóképviselő-testületi határozata szerint.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály:

 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 24/2013. (XII.03.) számú,a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Mezőtúr Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás a következő tevékenységekre terjed ki:

 • az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,
 • a gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

Jándi Benőné egyéni vállalkozó

Székhelye: 5091 Tószeg, Levendula út 21.

Telefon: +36209157340

Elektronikus levélcím:greywater3@gmail.com

Szippantás megrendelése: hétfőtől-péntekig 7-16 óra között.

Sürgősségi ügyelet: mindennap 7-20 óra között.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetén az a tény hozza létre, hogy az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatást megigényli a közszolgáltatótól. A közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Mezőtúr Város Önkormányzata 24/2013. (XII.03.) számú,a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szólóönkormányzati rendelete 9. §-a és 1. melléklete szerint.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítása.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály:

 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
 • a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 24/2011. (XII. 09.) számú, a közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 30/2004.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelete.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

A víziközmű-szolgáltatás ellátásának biztosításáról való gondoskodás magában foglalja a közműves ivóvízellátást az ahhoz kapcsolódó tüzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül mindkettőt a víziközmű-szolgáltató (közszolgáltató) a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 5000Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Levélcíme: 5001 Szolnok, Pf. 23.

Telefon: +36 56 422522

Fax: +36 56 373029

Központi elektronikus levélcím: info@trvzrt.hu

A honlap elérhetősége: https://www.trvzrt.hu

Ügyfélszolgálat:

Cím: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály u. 10.

Telefonszám: +3680205157

Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Hétfő: 08:00 – 14:00

Kedd: 08:00 – 14:00

Szerda: 08:00 – 20:00

Csütörtök: 08:00 – 14:00

Péntek: 08:00 – 14:00

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Közüzemi szerződés és díjfizetés alapján bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65. § (1) bekezdése, a 74. § (2) bekezdés 3. pontja a 76. § (1) bekezdéseés Mezőtúr Város Önkormányzata 24/2011. (XII. 09.) számú, a közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 30/2004.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeleteszerint.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Hulladékgazdálkodás.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, szerződés:

 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 26/2013. (XII. 20.) számú, a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

A köztisztasági feladatellátás körében összegyűjtött és a szolgáltató üzemeltetésében lévő kezelő létesítménybe beszállított hulladék átvétele.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

Címe: 1177 Budapest, Galvani utca 44.

Ügyfélszolgálat

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Np. Kft.

Címe: 5000 Szolnok, József Attila út 85.

Információs vonal: +36 56 503 569

Elektronikus levélcím: https://www.trvzrt.hu

A honlap elérhetősége: https://www.nhszszolnok.hu

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

A Szolgáltató saját honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően (elérhetősége: https://mohu.hu/) bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és Mezőtúr Város Önkormányzata 26/2013. (XII. 20.) számú, a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Közvilágítás.

A közszolgáltatást szabályozó szerződés:

 • Mezőtúr Város Önkormányzata és a GREP Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Mezőtúr Város közigazgatási területén található közvilágítási berendezések, készülékek, szerkezetek, kiépített körzeti feszültségszabályozó berendezés üzemeltetése, karbantartása.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

GREP Zrt.

Címe: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/a.

Hibabejelentés (24 órás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat) a szerződés 5. sz. melléklete szerint:

Telefonszám: +36 80 980 071

Elektronikus levélcím: hibabejelentes@grep.lighting

A honlap elérhetősége: https://www.kozvilhiba.hu/hibabejelentes

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának mértéke:

Mezőtúr Város Önkormányzata és a GREP Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés szerint.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Köztemetők kialakítása, fenntartása, üzemeltetésükről való gondoskodás.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

 • A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 25/2022. (XI. 28.) számú, a köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelete.
 • Mezőtúr Város Önkormányzata 90/2020. (V. 28.) számú, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésről szóló polgármesteri határozata.
 • Mezőtúr Város Önkormányzata és az UNITAS-NAGY Bt. között megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Temetkezési és temető fenntartási tevékenység.

KÖZSZOLGÁLTATÓ:

UNITAS-NAGY Bt.

Címe: 5420 Túrkeve, Rákóczi utca 6.

Ügyfélszolgálat

Címe: 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 18.

Telefonszáma: +36 30 239 6721

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Mezőtúr Város Önkormányzata 25/2022. (XI. 28.) számú, a köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásával bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának mértéke:

Mezőtúr Város Önkormányzata 25/2022. (XI. 28.) számú, a köztemetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint.

6. NYILVÁNTARTÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az önkormányzat hivatalos lapja: Mezőtúr és vidéke, a kiadvány ingyenes.

8. DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói;  a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 • Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Elérhető: Nemzeti Jogszabálytár

 • A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata VII. pontja „A testületek elé kerülő előterjesztések elkészítésének rendjére vonatkozó eljárási szabályok”

Elérhető: https://mezotur.hu/kozerdeku-adatok/, valamint a honlap „Önkormányzat” menü pontja.

9. DÖNTÉSEK, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Elérhető:

10. HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Elérhető:

11. PÁLYÁZATOK

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Elérhető: a honlapon

12. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Elérhető: a honlapon

14. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATOK

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

15. MŰKÖDÉSI STATISZTIKA

16. KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK

17. KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

18. KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

19.2. ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ KÖZADAT TÍPUSOKRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS

20.3. KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

21.4. KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK

22.5. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

23.1. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEI

Gutentor Simple Text

24.2. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT A KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁRA KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK

25.3. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM