Szociális ügyek

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjCsaládvédelmi koordináció, távoltartásHátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításaKiegészítő gyermekvédelmi támogatásKöztemetésKöztemetési költségek megtérítési kötelezettségének támogatásaLakáshoz jutást elősegítő pénzügyi támogatásLakhatási támogatásÖnkormányzati bérlakás igénylésÖnkormányzati bérlakás pályázatÖnkormányzati kölcsönÖnkormányzati lakbértámogatásRendkívüli települési támogatásRendkívüli települési támogatás – Karácsonyi természetbeni támogatásRendkívüli települési támogatás – Tanévkezdési támogatásRendszeres gyermekvédelmi kedvezménySzünidei gyermekétkeztetés igényléseTelepülési gyógyszertámogatásTelepülési tüzelőtámogatásTemetési támogatásVédendő fogyasztóvá válás

Ügyleírás:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a vármegyei önkormányzatok által nyújtható támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az adott tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett;

és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben /támogatói okiratban/ ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázat benyújtása:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázok, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, szükséges iratok, mellékletek:

A pályázat kötelező mellékletei:

 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 • A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: (munkanélküliség megállapításáról szóló határozat, tartós betegséget igazoló szakvélemény, gyermekek egyedül nevelését igazoló határozat vagy halotti anyakönyvi kivonat (árva és félárva pályázó esetén), a pályázó lakhelye és az iskola közötti utazást igazoló bérlet, kollégiumi ellátásról vagy albérletről szóló igazolás, a családban tanuló testvérek tanulói jogviszony igazolása).

Egy háztartásban együtt élők: a pályázó lakhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

A pályázat elbírálása:

a) az elbíráló önkormányzat a pályázatokat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely az azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indokaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntéssel szemben kifogást, eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesíteni kell az NKTK-t.

Értesítés a pályázati döntésről:

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton levélben értesíti a pályázókat.

Az NKTK az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

Az NKTK az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei:

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm. rendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

Az ösztöndíj folyósítása:

„A” típus: Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben félévenként maximum 5 hónap.

„B” típus: Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósítása:

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a pályázat benyújtását követő tanév első felében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságot elveszti.

Az önkormányzatok egy Bursa tanulmányi félévre egy összegben utalják át az NKTK Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. Az NKTK a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította az NKTK számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

Jövedelemhatárok: –

Összege:

„A” típus: Az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév, összege 15.000 Ft/fő/hó.

„B” típus: Az ösztöndíj folyósításának időtartama 3*10 hónap, összege 15.000 Ft/fő/hó.

Ügyintézési határidő: Adott évre szóló ütemterv szerint.

Az ügyintézés díja: Illetékmentes.

A pályázók értesítési kötelezettségei:

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az NKTK-t (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest Pf. 1418.) A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató öt munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma), képzés megnevezésének változása;
 • személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása;
 • tanulmányok szüneteltetése (halasztása).

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a Bursa tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve az NKTK címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésétől szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Az NKTK elérhetősége:

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest, Pf.: 1418

Kulturális és Innovációs Minisztérium, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, összhangban

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),

– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,

– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,

– az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

– az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,

– a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Képviselő-testület

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Tóthné Törjék Edina

telefonszám: 06-56/551-926

e-mail: etorjek@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Osztály, Szociális Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Családvédelmi koordináció

(hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás)

Ügyleírás:

Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül:

a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység,

a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás.

Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják.

Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja, feltéve, hogy ezzel a bántalmazó egyetért.

Családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzője a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények és egyéb személyek jelzésére vagy a bántalmazott bejelentésére a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatása érdekében történő megjelenésre hívja fel. A bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni.

Tájékoztatást ad a bántalmazottnak:

– a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről,

– a bántalmazottat megillető jogosultságokról,

– a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről.

– az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről, ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad.

A bántalmazott kérelmére gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon.

Tájékoztatást ad a bántalmazónak

– a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről,

– az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről, ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad.

Jelzést tesz a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények:

– az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

– a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona,

– a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a nevelési tanácsadó,

– a gyámhatóság,

– a rendőrség,

– az ügyészség,

– a bíróság,

– a pártfogó felügyelői szolgálat,

– az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

– a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

– az egyesületek, alapítványok

részére.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Szóbeli nyilatkozatról jegyzőkönyv készül.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

Jövedelemhatárok: –

Összege:

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre, hivatalból.

Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő:

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény,

– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Jegyző

Ténylegesen eljáró szerv:

Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Szendi Ilona

telefonszám: 06-56/551-909

e-mail cím: szendi.ilona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Ügyleírás:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – kell megállapítani a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú;

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala;

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Ki igényelheti a támogatást:

A hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

Meddig jár a támogatás?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság végéig. Újabb kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

A jogosultság a határozatban foglalt időtartam leteltével automatikusan megszűnik.

A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem formanyomtatvány („A lap” és „B lap”)

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A formanyomtatvány a megfelelő igazolásokkal együtt:

a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,

b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a vármegyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalának a gyermeket nevelő szülő(k), vagy családbafogadó gyám álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása (Hatósági Bizonyítvány),

c) a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében a kérelmező lakcímén elvégzett környezettanulmány.

Jövedelemhatárok:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jövedelemhatárok.

Összege:

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása jogosít:

– Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6.500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);

– Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

– A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek, illetve tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített szociális ösztöndíj;

– Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program; Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram;

– Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása;

– A lemorzsolódás megelőzősét szolgáló rendelkezések, Iskolai felvétel.

– Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, postai úton, elektronikusan e-papíron, ügyfélkapun/ hivatali kapun keresztül.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Jegyző

Ténylegesen eljáró szerv:

Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Tóthné Törjék Edina

telefonszám: 06-56/551-926

e-mail: etorjek@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Osztály, Szociális Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1, magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

NYOMTATVÁNY

Ügyleírás:

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek(ek) gyámjául rendelt hozzátartozó veheti igénybe, aki

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást határozatlan időre állapítjuk meg.

Ha a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást jogerősen meg lett állapítva, az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet

a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,

b) a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát kell kifizetni.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit évente kell felülvizsgálni.

Ha a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megszűnik, az a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés

a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát,

b) a tárgyhónap tizenötödikét követően következik be, a támogatás teljes összegét kell kifizetni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem formanyomtatványa.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A jogosultsági feltételek fennállását igazoló okiratok: családba fogadásról, gyámkirendelésről határozat, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesülésről igazolás.

Jövedelemhatár:

Az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 180 %-át (51.300 Ft).

Összege:

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege – gyermekenként – a szociális vetítési alap összegének 22%-a (6.270 Ft).

Annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett –,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett – pótlékot folyósítunk.

A pótlék esetenkénti összege 8.400 Ft.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, postai úton, elektronikusan e-papíron, ügyfélkapun/ hivatali kapun keresztül.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Az ügyintézés díja: Illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,

– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Jegyző

Ténylegesen eljáró szerv:

Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Tóthné Törjék Edina

telefonszám: 06-56/551-926

e-mail: etorjek@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Osztály, Szociális Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

NYOMTATVÁNY

Ügyleírás:

A köztemetés a településen szokásos legolcsóbb közköltségen történő eltemettetést jelenti, amennyiben

– nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

– az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy. Amennyiben a személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

– aki a temetést szerződésben vállalta;

– akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

– végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;

– az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

/Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa./

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

– a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

– az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló (utolsó) lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnak megtéríti.

A települési önkormányzat köztemetéssel kapcsolatban fennálló kötelezettsége teljesítése során mindössze megelőlegezi a közköltségen történő temetés költségeit, azonban a lehetőségekhez képest az elhunyt személy eltemettetésére köteles személynek a költségeket meg kell térítenie. Az elmaradt költségek behajthatóak.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Szóbeli kérelemről jegyzőkönyv készül.

A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az erről szóló nyilatkozat.

Az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy felszólítása mellé küldött nyilatkozat.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Köztemetést kérő személyazonosságot igazoló okirata (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolványa, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványa (TAJ kártya).

2.) Elhunyt személyazonosságot igazoló okirata (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolványa, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványa (TAJ kártya).

3.) Gyám/gondnokkirendelő határozat.

Jövedelemhatárok: –

Összege:

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: 21 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Szendi Ilona

telefonszám: 06-56/551-909

e-mail cím: szendi.ilona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

NYILATKOZAT – urna elviteléhez

Hozzátartozó felszólítása mellé küldött nyilatkozat

Települési támogatás – Köztemetési költségek megtérítési kötelezettségének támogatása

Ügyleírás:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodnia kell az elhunyt személy a településen szokásos legolcsóbb közköltségen történő eltemettetéséről, ha

– nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

– az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

– a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

– az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét (71.250 Ft).

Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a közköltségen történt temetés költségének részletekben történő megfizetése engedélyezhető a kötelezett szociális körülményeire tekintettel. A részletfizetés engedélyezésének maximális időtartama 12 hónap.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A támogatás iránti kérelmet a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal, melynek összege ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében.

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Gyám/gondnokkirendelő határozat.

4.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve az önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

Jövedelemhatárok: 71.250 Ft

Összege: 30.000 Ft

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Szendi Ilona

telefonszám: 06-56/551-909

e-mail cím: szendi.ilona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem köztemetési költségek megtérítési kötelezettségének támogatása iránt

Ügyleírás:

Az önkormányzat új lakóingatlan építéséhez és vásárlásához, valamint használt lakás vásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújt, melynek célja hogy segítse a Mezőtúr város közigazgatási területén élő, vagy itt dolgozó és letelepedni kívánó lakosokat, akik első, saját tulajdonú lakóingatlanukat építéssel vagy vásárlással kívánják megvalósítani.

Az első lakáshoz jutók támogatását pályázat útján a nagykorú, de a 35. életévüket legfeljebb a pályázat benyújtásának évében betöltő személyek igényelhetik, akik lakóingatlannal vagy annak egy részével nem rendelkeznek, nem rendelkeztek, ide nem értve az öröklés útján szerzett, haszonélvezettel terhelt lakást.

A pályázónak mezőtúri állandó lakcímmel kell, hogy rendelkezzen, és Mezőtúron kell építenie, vagy vásárolnia lakóingatlant. A vétel tárgyát képező lakóingatlan megfelelő karbantartás mellett legalább 15 évig lakhatás céljára alkalmas kell, hogy legyen

További feltétel, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező lakóingatlan tulajdon jogának megszerzésével a pályázó önálló lakása biztosított legyen, valamint a vásárolt, vagy épített lakóingatlan nagysága nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott méltányolható lakásigény mértékét, mely lakóingatlan a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Lakás tv.) 91/A. § 3. pontja alapján legalább komfortos komfortfokozatba sorolható.

Az első lakáshoz jutók támogatása legfeljebb egy alkalommal, egy támogatandó lakásra vehető igénybe, a földhivatali bejegyzéstől számított egy éven belül.

Az első lakáshoz jutók támogatásának előkészítését, lebonyolítását a Hatósági Osztály végzi.

Az önkormányzati támogatás iránti pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság soros ülésén bírálja el. Amennyiben a pályázat a hónap utolsó napjáig a Hatósági Osztályhoz benyújtásra kerül, azt a következő soros ülés tárgyalja.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal állapítja meg a vissza nem térítendő támogatásban részesülők nevét és a támogatás összegét, melyről az érintetteket értesíti a döntést követő 15 napon belül. Az eredménytelenül pályázók szintén kapnak értesítést.

A támogatás összegének átutalásáról, a határozat meghozatalától számított 30 napon belül, a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztálya gondoskodik.

A megvásárolt ingatlan lakhatásra való alkalmasságát a Városüzemeltetési Osztály helyszíni szemle tartásával ellenőrzi. A további jogosultsági feltételeket a Hatósági Osztály helyszíni szemle tartásával ellenőrizheti

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2023. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) Lakóingatlan vásárlása esetén ingatlan adásvételi szerződés.

3.) Lakóingatlan építés esetén az egyszerű bejelentéssel épült lakóépületről kiállított hatósági bizonyítvány.

4.) Az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal által kiadott, egy évnél nem régebbi tulajdonjog bejegyző határozat vagy hiteles tulajdoni lap másolat.

5.) A kérelmező jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a munkáltató által kiadott igazolással,

b) a nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal, melynek összege ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében.

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

g) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

h) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

6.) A támogatás összegének átutalással történő kifizetése esetén az igénylő bankszámlaszámát hitelt érdemlően tartalmazó iratot.

Jövedelemhatárok:

Egy főre jutó havi jövedelem maximum 285.000 Ft.

Összege:

Ha a megvásárolt ingatlan vételára nem haladja meg a 4.000.0000 Ft-ot, akkor a támogatás összege 100.000 Ft.

Ha a megvásárolt ingatlan vételára meghaladja a 4.000.001 Ft –ot de nem haladja meg a 7.000.000 Ft-ot, akkor a támogatás összege 200.000 Ft.

Ha a megvásárolt ingatlan vételára meghaladja a 7.000.001 Ft-ot, vagy lakóingatlan építése esetén a támogatás összege 250.000 Ft.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre

Személyesen, postai úton

Ügyintézési határidő: Teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2023. (X.27.) önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv

Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Nagy István

telefonszám: 06-56/551-904

e-mail cím: nagy.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Pályázati adatlap első lakáshoz jutó támogatás igényléséhez

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Vagyonnyilatkozat lakáshoz jutást elősegítő pénzügyi támogatáshoz

Települési támogatás – Lakhatási támogatás

Ügyleírás:

A képviselő-testület lakhatási támogatást állapíthat meg annak a háztartásnak a lakhatási kiadásainak enyhítésére, amelyben a háztartás tagjainak egy főre jutó jövedelme nem haladja meg

a) egyszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 300%-át (85.500 Ft),

b) többszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 250%-át (71.250 Ft).

Nem állapítható meg lakhatási támogatás amennyiben a támogatásra a kérelmet nem a számlakibocsátó által a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett személy nyújtja be.

A lakhatási támogatást a kérelem benyújtásának napja szerinti hónap első napjától a naptári év végéig lehet megállapítani.

A lakhatási támogatást az igénylő által megjelölt közüzemi szolgáltatóhoz kell utalni.

A megállapítás feltétele a kérelmező nevére szóló legutóbbi közüzemi számla bemutatása.

Ugyanazon lakóingatlanra csak egy kérelmezőnek állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától, illetve ugyanazon ügyfél egy, az általa életvitelszerűen lakott lakóingatlanra veheti igénybe a támogatást.

Meg kell szüntetni a lakhatási támogatás folyósítását, ha

a) a jogosult meghal, a haláleset hónapjának utolsó napjával,

b) a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával,

c) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjával,

d) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával,

e) a jogosult a támogatás megszűnését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó napjával,

f) a támogatást jogosulatlanul vették igénybe.

A támogatásra jogosult az adataiban és körülményeiben bekövetkezett változásokról 15 napon belül köteles a Hivatalt értesíteni. Rosszhiszeműnek minősül az a jogosult, aki a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

Nem jogosult lakhatási támogatásra az,

a) aki lakás hasznosításából jövedelemmel rendelkezik,

b) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződés áll fenn,

c) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

A támogatás iránti kérelmet a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően az igénylő köteles vagyoni helyzetéről nyilatkozni a 1. melléklet szerint.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelem elbírálásához szükséges egyes adatokat és tényeket, a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal, melynek összege ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében.

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve a rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

4.) A lakhatási támogatás megállapításának feltétele a kérelem nyomtatványon megjelölt, a kérelmező nevére szóló, közüzemi szolgáltató által kiadott legutóbbi számla és számlarészletező bemutatása.

Jövedelemhatárok:

Egyszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 300%-át (85.500 Ft).

Többszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 250%-át (71.250 Ft).

Összege:

a) egyszemélyes háztartás esetén, amennyiben a kérelmező havi jövedelme

aa) nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 90%-át, havi 5000 Ft,

ab) meghaladja az aa) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át, havi 4500 Ft,

ac) meghaladja az ab) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, havi 3500 Ft.

b) Többszemélyes háztartás esetén, amelyben a háztartás tagjainak egy főre jutó jövedelme

ba) nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 90%-át, havi 6000 Ft,

bb) meghaladja a ba) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át, havi 5500 Ft

bc) meghaladja a bb) pontban meghatározott jövedelmet, de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át, havi 4500 Ft.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.
Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Tóthné Törjék Edina, szociális ügyintéző

telefonszám: 06-56/551-926

e-mail: etorjek@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Osztály, Szociális Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Vagyonnyilatkozat települési támogatáshoz

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem lakhatási támogatás megállapítása iránt

Önkormányzati bérlakás igénylés

Ügyleírás:

Az önkormányzat a tulajdonában lévő bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szerződés köthet azzal a mezőtúri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személlyel, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása – ide nem értve az öröklés útján szerzett és haszonélvezettel terhelt lakást -, valamint a kérelmező és a vele együtt költözők együttesen nem rendelkeznek vagyonnal.

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya nyilvántartja a lakásigényeket, amelyek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem beadása hónapjának első napjától számított egy éven keresztül szerepelnek a nyilvántartásban.

A nyilvántartásba vételről a Hatósági Osztály értesíti az igénylőt. Az értesítés tartalmazza a nyilvántartásba vétel időtartamát, valamint tájékoztatást arról, hogy amennyiben az egy év letelte után is szeretné fenntartani az igényét (ha lakáshelyzete ezen időszak alatt sem rendeződik), akkor új igényt kell benyújtani.

A nyilvántartásból törlésre kerül, ha a nyilvántartásba vétel egy éves időtartama lejárt és nincs új kérelem benyújtva; aki a nyilvántartási időszak alatt bérlakást kapott; a bérlőnek nincs Mezőtúron állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye; a nyilvántartott nem szeretné fenntartani az igényét; a nyilvántartott elhunyt.

Ha a nyilvántartásba vett igénylés során megadott adatokban, lényeges tényekben, körülményekben változás áll be, az igénylő köteles 15 napon belül bejelenteni a Hatósági Osztályon.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A „Nyilatkozat önkormányzati bérlakás igényléshez” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

Jövedelemhatárok: –

Összege: –

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2023. (X.27.) önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv

Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Nagy István

telefonszám: 06-56/551-904

e-mail cím: nagy.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Nyilatkozat önkormányzati bérlakás igényléshez

Ügyleírás:

Az önkormányzat a tulajdonában lévő bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szerződés köthet azzal a mezőtúri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személlyel, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása – ide nem értve az öröklés útján szerzett és haszonélvezettel terhelt lakást -, és akinek a közös háztartásban élő családtagok jövedelmét is figyelembe véve számított egy főre jutó nettó jövedelme a szociális vetítési alap nyolcszorosát (228.000 Ft) nem haladja meg, valamint a kérelmező és a vele együtt költözők együttesen nem rendelkeznek vagyonnal.

Megüresedett önkormányzati bérlakás iránti pályázaton csak azok vehetnek részt, akiknek a pályázat kiírását megelőző hónapban már volt beadva bérlakás iránti igényük. A polgármester a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. javaslatára az üresen álló bérlakások bérleti jogát pályázaton meghirdeti.

A pályázatot polgármesteri hatáskörben a vállalkozói, gazdaság és városfejlesztési ügyintéző készíti elő, az ingatlan vagyonkezelőjének (Intézményellátó Kft.) javaslatára. A Hatósági Osztály elkészíti a szükséges környezettanulmányt és vizsgálja a szociális rászorultságot is. Ha a pályázó nem nyújtja be hiánytalanul a kérelmét, hiánypótlásra egy ízben kerül sor. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, és az erre rendelkezésre adott határidő eredménytelenül telik el, valamint a hiánypótlási határidő meghosszabbítását sem kéri, akkor a pályázat érvénytelenné válik.

A benyújtott pályázatokat a vállalkozási, gazdaság- és városfejlesztési ügyintéző és a Hatósági Osztály terjeszti az Egészségügyi és Szociális Bizottság elé úgy, hogy azok a pályázatok felbontásának napjától számított 30 napon belül elbírálhatóak legyenek.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti, vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell és 5 évig a pályázati eljárásban nem vehet részt.

A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület dönt az Intézményellátó Kft. és az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján. A kijelölt bérlőkkel az Intézményellátó Kft. köt szerződést.

Szociális helyzet alapján a bérleti szerződés határozott, 5 éves időtartamra köthető, mely még egyszer 5 évre meghosszabbítható. Különös méltánylást érdemlő esetben a szerződés egy alkalommal további 5 évvel meghosszabbítható.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A „Pályázat a Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakásra” elnevezésű adatlap és a vagyonnyilatkozat nyomtatvány kitöltése szükséges.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

2.) A pályázat benyújtását megelőző egy hónap nettó jövedelmét igazoló iratok, amelyet az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal, melynek összege ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében.

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

g) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

h) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve nyilatkozat szolgál.

Jövedelemhatárok:

Egy főre jutó havi jövedelem maximum 228.000 Ft.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2023. (X.27.) önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv

Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Nagy István

telefonszám: 06-56/551-904

e-mail cím: nagy.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Pályázat a Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakásra

Vagyonnyilatkozat önkormányzati bérlakáshoz

Települési támogatás – Önkormányzati kölcsön

Ügyleírás:

Önkormányzati kamatmentes kölcsön állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét, egyedülálló személy esetén háromszorosát és nem rendelkezik vagyonnal. A kölcsön kizárólag az ivóvíz és szennyvíz bekötésekhez kedvezményként nyújtható.

A települési támogatás kölcsön formájában legfeljebb 8 hónapos futamidőre nyújtható, a kölcsönnyújtás egyéb feltételeit a polgármester kölcsönszerződésben rögzíti. A települési támogatásként nyújtott kamatmentes kölcsön iránti kérelmet a polgármesternél kell előterjeszteni.

A polgármester a Hivatal rendkívüli települési támogatással foglalkozó ügyintézőjét felhívja a kérelmező jogosultsági feltételeinek vizsgálatára, környezettanulmány készítésére, a szükséges igazolások kérelmezőtől történő beszerzésére. A kölcsön nyújtásának további feltétele annak vizsgálata, hogy a kérelemben felsorolt indokok ténylegesen fennállnak és a becsatolt bizonyítékok alátámasztják a kérelmező jogosultságot megalapozó rendkívüli élethelyzetét.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem benyújtásakor vele egy háztartásban élő személyek számáról.

A polgármester a Hivatal által elvégzett vizsgálatot követően dönt a kölcsön folyósításáról, meghatározza a kölcsön összegét, a kifizetés és a visszafizetés módját és határidejét.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A támogatás iránti kérelmet a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges az önkormányzati rendelet vagyonnyilatkozatról szóló 1. számú mellékletét a kérelmező és a vele közös háztartásban élők számára.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve a rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

4.) Gyámság, illetve gondnokság igazolására a legfrissebb gyámkirendelő határozat gondnokság esetén gondnok kirendelő határozat szolgál.

5.) Amennyiben a kérelmező nem tudja személyesen kérelmét benyújtani abban az esetben szükséges a meghatalmazott meghatalmazását is csatolni.

6.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által és a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya részéről a vízbekötéshez szükséges tervek és engedélyek.

Jövedelemhatárok:

Családban élő esetében: 71.250 Ft

Egyedül élő esetében: 85.500 Ft

Összege:
Maximális összeg 100.000 Ft

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.
Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Putnoki Ágnes

telefonszám: 06-56/551-930

e-mail cím: putnoki.agnes@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Vagyonnyilatkozat települési támogatáshoz

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

Ügyleírás:

Az önkormányzat a szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére lakbértámogatást biztosít, ha a bérlő háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Nem jogosult a támogatásra az a bérlő, aki a lakásba albérlőt vagy a bérbeadó hozzájárulása nélkül olyan személyt fogadott be, akinek befogadására nem volt jogosult; nem tartózkodik életvitelszerűen a lakásban kivéve, ha munkavállalás, gyógykezelés, tanulmányok folytatása miatt nem tartózkodik a lakásban; lakbér- és közös költség fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és ebből hátraléka keletkezett.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A lakbértámogatás iránti igényről a Hatósági Osztály jegyzőkönyvet vesz fel.

A bérlő és a háztartásában élők vagyonnyilatkozata.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A lakbértámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az ingatlan kezelője által kiadott, jogosultságot érintő igazolásokat a megállapított lakbér összegéről, valamint a kizáró okok fennállásának hiányáról szóló igazolást.

3.) A bérlő és háztartásában élők havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó – jövedelme esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelme esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelméről szóló igazolást,

A bérlő és háztartásában élők havi rendszerességgel járó az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal, melynek összege ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében.

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

g) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

h) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

4.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, nyilatkozat szolgál.

Jövedelemhatárok:

Egy főre jutó havi jövedelem maximum 71.250 Ft.

Összege:

2.500 Ft/hó, a bérlő a lakbértámogatással csökkentett lakbért köteles megfizetni.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 26/2023. (X.27.) önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Nagy István

telefonszám: 06-56/551-904

e-mail cím: nagy.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Vagyonnyilatkozat önkormányzati lakbértámogatáshoz

Ügyleírás:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét, egyedülálló személy esetén háromszorosát és nem rendelkezik vagyonnal, továbbá önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud. A rendkívüli települési támogatás lehet pénzbeli ellátás, vagy természetbeni ellátás is. Létfenntartási gondnak minősül:

 • megfelelő élelmezés hiánya
 • a lakhatás elvesztésének veszélye
 • a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye
 • aktív korúak ellátásában részesülő személy
 • nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét nem haladja meg
 • 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány

Az elemi kár esetén amennyiben a települési támogatás meghaladja a kettőszázezer forintot, az erről szóló rendőrségi jegyzőkönyvet, biztosítási kötvényt, tulajdoni lapot, fényképeket mellékelni kell. Az elemi kár esetén környezettanulmány végzése minden esetben kötelező. Az elemi kár esetén felmerülő rendkívüli települési támogatási igényről a polgármester soron kívül dönt.

A rendkívüli települési támogatás mértékéről minden esetben a polgármester dönt.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A támogatás iránti kérelmet a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani melyhez csatolni szükséges az önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét a kérelmező és a vele közös háztartásban élők számára.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve a rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

4.) Gyámság illetve gondnokság igazolására a legfrissebb gyámkirendelő határozat gondnokság esetén gondnok kirendelő határozat szolgál.

5.) Amennyiben a kérelmező nem tudja személyesen kérelmét benyújtani abban az esetben szükséges a meghatalmazott meghatalmazását is csatolni.

6.) Ha a kérelmező nem létfenntartási gondra való tekintettel kéri a támogatás megállapítását, abban az esetben a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok:

Pl.:      –     betegség esetén legfrissebb zárójelentések, ambulánskezelő lapok

 • nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás esetén nevelésbevételről szóló határozat
 • gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások esetében a családba való visszahelyezéséről szóló határozat
 • gyógyszerköltség esetében gyógyszerköltség igazolás
 •  közüzemi szolgáltatások elvesztésének a veszélye, vagy magas összegű közüzemi számla esetén a közüzemi számlák

Jövedelemhatárok:

Családban élő esetében: 71.250 Ft

Egyedül élő esetében: 85.500 Ft

Kivételes méltánylást érdemlő esetben (pl.: súlyos betegség, vis maior helyzet) a döntéshozó jövedelemhatártól eltérhet.

Összege:
Legkisebb összege 5.000 Ft, maximális összege 40.000 Ft.

Kivételes méltánylást érdemlő esetében maximális összeg 142.500 Ft.

Elemi kár esetében maximális összeg 285.000 Ft.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.
Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Putnoki Ágnes

telefonszám: 06-56/551-930

e-mail cím: putnoki.agnes@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Vagyonnyilatkozat települési támogatáshoz

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt

Rendkívüli települési támogatás – Karácsonyi természetbeni támogatás

Ügyleírás:

A képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg erejéig, rendkívüli települési támogatásként karácsonyi természetbeni támogatást állapíthat meg évente egy alkalommal hivatalból.

A jogosultak köre a képviselőtestület által minden év november 30. napjáig meghozott, erről szóló rendelete alapján a saját adatbázisból, illetve a társhatóságok által szolgáltatott adatok alapján kerül meghatározásra.

Legalább három gazdasági szereplőtől történő ajánlatkérés alapján történik a beszerzés, a jogosultak határozat útján értesülnek a támogatás mértékéről, átvételének helyéről és idejéről.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány a támogatás átvételekor.

Jövedelemhatárok:

A képviselőtestület a jogosultsági feltételekről minden év november 30. napjáig külön rendeletben dönt.

Összege:

Tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a képviselőtestület a természetbeni ellátás mértékéről minden év november 30. napjáig külön rendeletben dönt.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Hivatalból.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a természetbeni ellátás jogosultsági feltételeiről és mértékéről minden év november 30. napjáig meghozott rendelete.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Nagy István

telefonszám: 06-56/551-904

e-mail cím: nagy.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Ügyleírás:

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében évi egy alkalommal rendkívüli települési támogatásra jogosult a Mezőtúron legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó az általános iskolai, vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló jogán a szülő, vagy más törvényes képviselő, vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló is – saját jogán – ha 18. életévét tárgyévben tölti be.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Kérelem aMezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete szerint, minden év július 1. napjától, augusztus 31. napjáig.

Meghatalmazott útján történő igénylés esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal, melynek összege ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében.

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Gyám/gondnokkirendelő határozat.

4.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve az önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

Jövedelemhatárok:

Családban élő esetében: 71.250 Ft

Egyedül élő esetében: 85.500 Ft

Összege:

10.000 Ft értékű tanszervásárlási utalvány gyermekenként.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.
Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Nagy István

telefonszám: 06-56/551-904

e-mail cím: nagy.istvan@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt (tanévkezdéshez is ez kell)

Ügyleírás:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult igénybe venni az alábbi kedvezményeket, támogatásokat:

– ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és – ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek – szünidei gyermekétkeztetés,

– évente kétszer pénzbeli támogatás,

– jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.

Támogatás időtartama:

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig. A kedvezmény iránti újabb kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozatban foglalt időtartam leteltével automatikusan megszűnik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszüntetésre kerül, ha:

 • a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
 • a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.

Az egy főre jutó jövedelem számításánál gondozó családként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, valamint az előzőekben fel nem sorolt, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

A jogosultság vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni helyzetének vizsgálatára is. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amiben életvitelszerűen lakik a kérelmező, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, az a gépjármű, amit mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre való tekintettel tartanak fent.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem formanyomtatvány, vagyonnyilatkozat.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

A kitöltött kérelem mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

1.) Személyazonosságot igazoló okiratok (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolványok, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványok (TAJ kártya).

2.) A család tagjainak jövedelemigazolása:

– munkaviszony esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló munkáltatói igazolás a nettó jövedelemről,

– megállapított rendszeres pénzbeli ellátás folyósítása esetén a vonatkozó megállapító határozat (álláskeresési támogatás, Nyes, ápolási díj, aktív korúak ellátása, időskorúak ellátása),

– a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolása a nyugdíjszerű ellátás havi összegéről, mely ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében,

– vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló, a Nemzeti adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás,

– az álláskeresői státuszt esetén az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.

3.) Amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli, ennek igazolására a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat.

4.) A 18. életévet betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolata.

5.) Gyámság alatt álló kiskorú esetén a gyámkirendelő határozat, illetve a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági végzés.

Jövedelemhatárok

Az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 245 %-át (69.825 Ft) és:

 • a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,
 • ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
 • a gyermek elmúlt 18 éves és nappali tagozatos tanuló (középiskolában 23 éves korig, felsőoktatásban 25 éves korig).

Nagykorúvá vált gyermek esetén a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett a jogosultság megállapításának további feltétele a jogszabály szerinti tanulói/hallgatói jogviszony fennállása, továbbá, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Az előző kategóriában nem tartozó család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 225 %-át (64.125 Ft).

Összege:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

 • Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (alkalmanként 6.000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6.500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);
 • A gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében részesülő családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, augusztus és november hónapban pótlék (alkalmanként 8.400 Ft);
 • Ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés;
 • Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;
 • A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek, illetve tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege;
 • A fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a minden újszülöttnek járó 42.500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44.600 forint. A Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 24.000 Ft összegű támogatás kerül jóváírásra.
 • Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
 • a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
 • rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, postai úton, elektronikusan, e-papíron, ügyfélkapun/ hivatali kapun keresztül.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,

– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Jegyző

Ténylegesen eljáró szerv:

Jegyző

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Tóthné Törjék Edina

telefonszám: 06-56/551-926

e-mail: etorjek@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Osztály, Szociális Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

NYOMTATVÁNY

Ügyleírás:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

– a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.

A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással alátámasztva igényelhető!

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállása).

A jogosultak levélben tájékoztatást kapnak a szünetek előtt az étkezés lehetőségének igényléséről, az étkeztetés időpontjáról és helyszínéről.

Az igényléshez szükséges a kérelmező személyazonosságot igazoló okirata (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultságot megállapító határozata.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni, a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

A nyomtatványok kitöltését az ügyintéző végzi.

Jövedelemhatárok:

Összege: Természetbeni juttatás

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Az ügyintézés hivatalból indult eljárással történik.

Kérelem benyújtása történhet: személyesen.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet,

– az aktuális tanév rendjéről szóló BM rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Önkormányzat

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Tóthné Törjék Edina

telefonszám: 06-56/551-926

e-mail: etorjek@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Osztály, Szociális Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

NYOMTATVÁNY

Ügyleírás:

Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét, egyedül élő kérelmező esetén háromszorosát nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a szociális vetítési alap összegének 25%-át (7.125 Ft), továbbá közgyógyellátásban nem részesül és a gyógyszerek költségének viselése saját vagy a családja létfenntartását veszélyeztetik.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A támogatás iránti kérelmet a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult, a járási hivatal végleges elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet három hónapnál régebbi.

4.) A gyógyszertámogatás iránti kérelem benyújtásakor igazolni kell a gyógyszerköltséget a háziorvos által kiállított igazolással.

5.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve a rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

6.) Gyámság illetve gondnokság igazolására a legfrissebb gyámkirendelő határozat gondnokság esetén gondnok kirendelő határozat szolgál.

7.) Amennyiben a kérelmező nem tudja személyesen kérelmét benyújtani abban az esetben szükséges a meghatalmazott meghatalmazását is csatolni.

Jövedelemhatárok:

Családban élő esetében: 71.250 Ft

Egyedül élő esetében: 85.500 Ft

Összege:

– 9.000 Ft, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem havi összege a szociális vetítési alap összegének 100 %-át nem haladja meg,

– 8.000 Ft, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem havi összege a szociális vetítési alap 100%-át meghaladja, de nem éri el a 150%-át,

– 7.000 Ft, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem havi összege a szociális vetítési alap 150%-át meghaladja, de nem éri el a 300%-át.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.
Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Putnoki Ágnes

telefonszám: 06-56/551-930

e-mail cím: putnoki.agnes@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem gyógyszertámogatás megállapítása iránt

Ügyleírás:

A képviselő-testület tüzelőtámogatást biztosít annak a rászoruló személynek, aki a szociális törvény alapján energiafelhasználási támogatásra nem jogosult, és akinek a jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének háromszorosát, egyedülálló személy esetén négyszeresét, amennyiben a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1a) bekezdésében meghatározott források az önkormányzat rendelkezésére állnak.

A tüzelőtámogatást az önkormányzat a saját tulajdonában levő fa kiosztásával, kereskedővel kötött megállapodás alapján, vagy tüzelővásárlási utalvány formájában természetbeni ellátásként biztosítja. A tüzelőtámogatás jogosult lakcímére történő kiszállításáról tűzifa esetében a kereskedő, vagy az önkormányzat gondoskodik.

A tűzeltámogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A támogatás iránti kérelmet a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve a rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

4.) Gyámság illetve gondnokság igazolására a legfrissebb gyámkirendelő határozat gondnokság esetén gondnok kirendelő határozat szolgál.

Jövedelemhatárok:

Családban élő esetében: 85.500 Ft

Egyedül élő esetében: 114.000 Ft

Összege:
A tüzelőtámogatás mennyisége 5 mázsa tűzifa, vagy 40.000 Ft értékű tüzelővásárlási utalvány az októbert 15-től április 15-ig tartó fűtési időszakra.

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.
Személyesen, elektronikusan vagy postai úton minden naptári év szeptember 01. napjától a következő év április 15. napjáig.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Putnoki Ágnes

telefonszám: 06-56/551-930

e-mail cím: putnoki.agnes@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:   8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem tüzelőtámogatás megállapítása iránt

Ügyleírás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként azon személy részére adható temetési támogatás, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik.

A támogatás feltétele, hogy a temettetést számlával igazoló kérelmező a haláleset bekövetkezésének időpontjában Mezőtúr városban állandó lakóhellyel rendelkezzen.

A támogatást a halálesetet követő három hónapon belül lehet megállapítani.

A megállapított temetési támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt az eredeti temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

A támogatás iránti kérelmet a 21/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

1.) Személyazonosságot igazoló okirat (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ kártya).

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) a munkaviszonyból származó jövedelmet a rendelet 2. melléklete szerinti munkáltatói igazolással, vagy egyéb a munkáltató által kiadott igazolással,

b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal, melynek összege ellenőrzésre kerül az ASP Keret ELLA alaprendszerében.

c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

d) a járási szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló, 30 napnál nem régebbi megállapító határozattal, vagy a kérelmet megelőző hónapra vonatkozó igazolással, a munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló megállapító határozattal, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal.

e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,

f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,

g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,

h) az álláskeresői státuszt az illetékes járási hivatal 30 napnál nem régebbi határozatával, vagy hatósági bizonyítvánnyal

i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a tankötelezettség lejártát követően érvényes diákigazolvánnyal, annak másolatával, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolással, annak másolatával igazolhatja. Ha a tanulói, hallgatói jogviszony időtartama alatt bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merült fel a jogviszony fennállása tekintetében, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása céljából az Oktatási Hivatalt vagy a szakképzési államigazgatási szervet

j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.

3.) Gyám/gondnokkirendelő határozat.

4.) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, a jogerős bírósági határozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról az erre irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt apa bejegyzéséről szóló gyámhatósági határozat, illetve egyéb dokumentum szolgálhat. Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről szóló egyéb dokumentum, illetve az önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozat szolgál.

5.) Halotti anyakönyvi kivonat, temetési számlák.

Jövedelemhatárok:

Családban élő esetében: 85.500 Ft

Egyedül élő esetében: 114.000 Ft

Összege: 30.000 Ft

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,

– a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv:

Polgármester

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

név: Szendi Ilona

telefonszám: 06-56/551-909

e-mail cím: szendi.ilona@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Osztály, Szociális Hatósági Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:              8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd:               nincs ügyfélfogadás

szerda:            8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök:        nincs ügyfélfogadás

péntek:            8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat gyermektartásdíjról

Kérelem temetési támogatás megállapítása iránt

Ügyleírás:

Célja a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztók védelem alá helyezése. A védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra. A védendő fogyasztók a kedvezményeket és szolgáltatásokat csak egy felhasználási helyen vehetik igénybe.

Védendő fogyasztók lehetnek a fogyatékkal élők és a szociálisan rászorulók.

I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

• időskorúak járadékában részesül;

• aktív korúak ellátására jogosult;

• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

• ápolási díjban részesül;

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

• otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy

• nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket;

• Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll,

• gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

• részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék évente egy alkalommal (meghatározott feltételekkel),

• előrefizetős mérő felszerelését igényelheti, (Előrefizető mérő: Olyan – a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő – fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és takarékos magatartásra ösztönöz),

• a védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén csak akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni, ha – a fentiek szerinti felajánlás alapján – a speciális mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja (“kikapcsolási védelem”);

a szolgáltatásból már kikapcsolt – a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátások valamelyikében részesülő – fogyasztó pedig a nyilvántartásba történő felvételével egyidejűleg kérheti az előre fizető mérő felszerelését.

A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá ő köteles gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról.

II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

fogyatékossági támogatásban részesül,

vakok személyi járadékában részesül,

• ha a földgázellátásból való kikapcsolás vagy a földgázellátás megszakadása a lakossági fogyasztó, vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, fogyatékkal élőnek nem minősülő fogyasztó is kérheti a fogyatékkal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, a fogyasztóval egy háztartásban lakó fogyatékkal élő személyre tekintettel.

Igénybe vehető kedvezmények:

• különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) – csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy,

• szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából),

• a “kikapcsolási védelem” és – ennek következtében – az előrefizető mérő ezen fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.

Szükséges iratok, mellékletek:

A szolgáltatónál beszerzett kérelem nyomtatvány fogyasztóra vonatkozó adatainak kitöltésével.

Az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, járási hivatal, illetve a Magyar Államkincstár).

Az önkormányzat annak a szociálisan rászoruló fogyasztónak tölti ki a nyomtatvány B) részét, aki:

 • lakhatási támogatásban vagy
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A fogyatékkal élő fogyasztónak az az igazgatási szerv igazolja le a nyomtatvány B) részében szereplő adatokat, aki a fogyatékossági támogatást vagy a vakok személyi járadékát megállapította. A C) részt a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja le.

A kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden évben ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).

Jövedelemhatárok: –

Összege: –

Az ügyintézés kezdeményezésének és benyújtásának módja:

Kérelemre.

Személyesen, postai úton.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap.

Ügyintézés díja: Illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

 • a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,
 • a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény,
 • a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
 • 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
 • 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
 • 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Jegyző (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében),

Polgármester (lakhatási támogatás esetében).

Ténylegesen eljáró szerv:

Jegyző (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében),

Polgármester (lakhatási támogatás esetében).

Ügyintéző neve és elérhetőségei:

Tóthné Törjék Edina, szociális ügyintéző

telefonszám: 06-56/551-926

e-mail: etorjek@mezotur.hu

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Osztály, Szociális Csoport

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 3.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00-16.00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.00

MEGHATALMAZÁS