I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

 
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv adatai:
 
· A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
· Székhelye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
· Postai címe: 5400 Mezőtúr, Postafiók 51.
· Telefonszáma: +36 56 551 – 900
· Telefax-száma: –
· Központi elektronikus levélcíme: pmh@mezotur.hu
· Honlapja: mezotur.hu
· Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI EGYSÉGEK

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
 
1. sz. melléklet

A hivatal szervezeti ábrája
 
A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Felépítése

A szervezeti egységek feladatai:

 

Polgármesteri Kabinet:

Általános feladatok:

– Közreműködik a Városháza rendezvényeinek lebonyolításában.

– Protokoll feladatokat lát el.

– Közreműködik a Városházán tartott konferenciák, szakmai tanácskozások lebonyolításában, megszervezésében.

– Gondoskodik a Polgármester napi munkavégzéséhez kapcsolódó titkárnői, koordinátori feladatok ellátásáról.

Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:

 

– Feladata a testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, a meglévő együttműködések ápolása, egyéb nemzetközi kapcsolatok ellátása.

– Feladata az Önkormányzat nemzetközi programjainak szervezése, lebonyolítása.

– Koordinálja a mindenkori éves költségvetésben meghatározott Nemzetközi kapcsolatok szakfeladat pénzügyi felhasználását.

– Gazdasági kapcsolatokat épít, a helyi gazdasági szereplőkkel kapcsolatot tart.

– Kapcsolatot tart a Magyarországra akkreditált külföldi képviseleti szervekkel, diplomáciai testületekkel (nagykövetségek, kulturális intézetek, gazdasági szervezetek, stb.), valamint a Mezőtúrra települt nemzetközi cégekkel, vállalatokkal.

Mezőtúr.hu weboldal működtetéséhez kapcsolódó feladatok:

– A városi honlap, mint marketing eszköz tartalmi szerkesztése, napi működtetése, folyamatos karbantartása és fejlesztésében való közreműködés.

– A városi honlap megjelenésével (design, tartalom), az önkormányzat városmarketing stratégiájának megfelelő a város belső és külső PR tevékenység támogatása.

– Közreműködik a város kiemelt programjaihoz, projektjeihez kapcsolódó tevékenységek városi honlapon történő marketing támogatásában, megjelenítésében.

– A különböző célcsoportoknak szóló befektetés-ösztönző, idegenforgalmi, stb. kiadványok megjelenítése a városi honlapon.

Sport feladatok:

 

 – Kapcsolatot tart a Mezőtúri Közművelődési és sport Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

– Részt vesz az önkormányzati sportfinanszírozás feladatainak ellátásában, az Önkormányzat által nyújtott sporttámogatások meghatározásában, előkészíti és végrehajtja e témában a testületi, bizottsági döntéseket.

– Ellátja a Sportcélú támogatás biztosításával kapcsolatos feladatokat.

– Ellátja a városi sporttal kapcsolatos díjak adományozásával összefüggő feladatokat.

– Feladatkörében gondoskodik az állami sportinformációs adatszolgáltatás lebonyolításáról.

– Közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő városi sportkoncepció megvalósításában.

 – Kapcsolatot tart a városban működő sportszervezetekkel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és az országos szakirányítás sportért felelős szervezeti egységével, az Önkormányzat által támogatott sportszervezetekkel, az utóbbi vonatkozásában előkészíti az önkormányzati döntéseket.

– Folyamatos kapcsolatot tart a helyi diáksport egyesületekkel.

– Képviseli az Önkormányzatot a szakterületéhez tartozó rendezvényeken, szakmai fórumokon.

 – Közreműködik a szakterületekhez tartozó városi szintű rendezvények szervezésében.

Ifjúsági feladatok:

– Kapcsolatot tart az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású ifjúsági szervezetekkel, az ifjúság művelődését, szórakozását szolgáló intézményekkel.

– Segíti és ellenőrzi az ifjúsági és diák érdekképviseleti és érdekvédelmi jogosítványok érvényesülését.

– Támogatja az ifjúsági önszerveződést, képzéseket, konferenciákat szervez, segíti a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok fejlesztését.

– Végzi, illetve koordinálja Mezőtúr Város Ifjúsági koncepciójában foglaltak végrehajtását.

– Elvégzi az ifjúság területéhez kapcsolódó helyi, illetve országos kitüntetéseket érintő feladatokat.

– Végzi a Gyermek és ifjúsági célú támogatás biztosításával kapcsolatos feladatokat.

– Szervezi, koordinálja a városi ifjúsági rendezvényeket, programokat, illetve tartja a kapcsolatot a rendezvények szervezőivel.

– Képviseli az Önkormányzatot a szakterületéhez tartozó rendezvényeken, szakmai fórumokon.

– Közreműködik a szakterületekhez tartozó városi szintű rendezvények szervezésébe.

Városmarketing és turisztikai feladatok:

– Javaslatot tesz a marketingcsatornák, marketingeszközök használatára, város imázs kiadványok elkészítésére.

– Közreműködik az önkormányzati rendezvények szervezésében.

– Szervezi, koordinálja és lebonyolítja a városi és a Hivatal által szervezett társadalmi rendezvények programjait.

– Együttműködik a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztállyal, a Tourinform Irodával.

– Részt vesz a turizmushoz kötődő projektekben, a város érdekeit képviseli.

– Közreműködik a városmarketinghez kötődő rendezvények szervezésében, promóciós tevékenységben, hazai és nemzetközi kiállításokon.

– Elkészíti a városmarketing tervet és végrehajtja az abban meghatározott feladatokat.

– Szerkeszti, elkészítteti a saját hatáskörébe tartozó városmarketing kiadványokat, lektorálja az önkormányzat által megjelentetni kívánt egyéb időszaki kiadványokat, tájékoztató anyagokat.

– Kialakítja és működteti a városmarketing információs rendszert.

– Kapcsolatot épít ki és tart fenn szakmai szervezetekkel és városi civil szervezetekkel, vállalkozásokkal.

– Biztosítja az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét.

– Folyamatosan információt gyűjt a városmarketing tevékenység ellátásához, az információkat rendszerezi és igény szerint tájékoztatást nyújt a városvezetés felkérésére a lakosság, a vállalkozók, intézmények és az egyéb szereplők részére.

– Szoros kapcsolatot alakít ki a polgármesteri hivatal és az önkormányzat más intézményeivel, gazdasági társaságaival.

– Ellátja az önkormányzat arculatának kialakításával kapcsolatos feladatokat.

– A város turisztikai stratégiáját kidolgozza, végrehajtásában közreműködik.

– Kapcsolatot tart az idegenforgalmi szféra résztvevőivel.

– Turisztikai ügyekben lakossági megkeresések intézésében közreműködik.

– Részt vesz a turisztikai vonzerővel bíró rendezvényeinek szervezésében.

– A Turisztikai pályázatokat figyelemmel kíséri, és közreműködik a turisztikai pályázatok megírásában.

Önkormányzati, Jogi és Fejlesztési Osztály:

Az Önkormányzati, Jogi és Szervezési Csoport:

Szervezési feladatok:

 

 • Gondoskodik a Képviselő-testület és bizottságainak működési feltételeiről, ezzel együtt elkészíti a jegyzőkönyveket,
 • Végzi a Képviselő-testület és bizottságainak működésével összefüggő szervezési feladatokat, ezzel együtt elkészíti a jegyzőkönyveket,
 • Ellátja a képviselői munka segítésére irányuló szervező tevékenységet,
 • A kisebbségi önkormányzatok részére adminisztrációs kérdésekben igény esetén segítséget nyújt. Törvényességi segítséget nyújt a kisebbségi önkormányzatok testületi ülésein.
 • Közreműködik a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések elkészítésében.
 • Gondoskodik a Képviselő-testület és bizottságok döntései végrehajtásának megszervezéséhez és a végrehajtási határidők betartásához szükséges vezetői intézkedések előkészítéséről.
 • Elkészíti a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót, valamint közreműködik a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésében.
 • Belső szabályzat alapján ellátja a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igénylésével és közzétételével kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi az önkormányzati rendeletek, határozatok, tisztségviselői, jegyzői utasítások, körlevelek számítógépes feldolgozását,
 • Gondoskodik az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba (NJT) való feltöltéséről, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt rendeletek honlapon történő megjelenítéséről,
 • Elkészíti a képviselő-testületi és bizottsági meghívókat, folyamatosan aktualizálja és megjeleníti a honlapon.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó adatok honlapon történő közzétételéről a Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
 • Igény esetén részt vesz a Hivatal szervezeti egységei által szervezett egyeztetések jegyzőkönyveinek elkészítésében.
 • Ellátja a Hivatal Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat.
 • Törvényességi segítséget nyújt a Képviselő-testület bizottságainak testületi ülésein, a bizottsági jegyzőkönyveket ellenőrzi,
 • A törvényességi felügyelettel kapcsolatot tart a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos oldalán keresztül. Az érkezett leveleket azonnal továbbítja a Jegyzőnek.

 

Személyügyi feladatok:

 

 • Intézi a Hivatal munkatársainak személyzeti és munkaügyeit, ennek során egységes központi személyi nyilvántartást vezet, biztosítja a szükséges adatszolgáltatásokat, előkészíti a személyzeti és munkaügyi döntéseket, megszervezi azok végrehajtását, szervezi a köztisztviselők oktatását, egyedi továbbképzését, alapvizsgáját, szakvizsgáját, kötelező továbbképzését (képzési referensként) a Probono rendszerben. A Hivatal és az Önkormányzat személyi állományának kinevezéseit, azok módosításait, ezzel összefüggő munkaügyi intézkedéseit (távollétek, megbízási szerződések, stb.) rögzíti, illetve átvezeti a KIRA rendszerben. Előkészíti a cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó igényfelmérést, és számfejtést. Szervezi a soros és soron kívüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat.
 • Gondoskodik a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény, a közalkalmazottiak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve helyi végrehajtását biztosító képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri, jegyzői intézkedések megtervezéséről, előkészítéséről, végrehajtásáról és nyilvántartásáról.
 • Ellátja a köztisztviselői és képviselői vagyonnyilatkozattal összefüggő feladatokat.
 • Intézi az önkormányzati és társulási intézményvezetőkhöz kapcsolódó pályáztatást, a szakmai osztállyal együttműködve valamint az intézményvezetőkhöz kapcsolódó személyzeti és munkaügyi feladatokat.
 • Közreműködik az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek munkaviszonyával kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik e gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, könyvvizsgálójának, valamint az önkormányzati alapítású alapítványok kuratóriuma tagjainak felügyelő bizottsága tagjainak megbízására, visszahívására vonatkozó testületi előterjesztések elkészítésében a szakmai osztállyal és a társasággal együttműködve.
 • Részt vesz a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás központi óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás lebonyolításában, továbbá az intézményvezetői munkakör ellátásához szükséges átadás-átvétel lebonyolításában.
 • Ellátja az Önkormányzat által létrehozott alapítványokkal kapcsolatos testületi döntéseket előkészítő és egyéb hivatali feladatokat, továbbá közreműködik az alapítványokra vonatkozóan a személyi döntést követően a bírósági nyilvántartásba vételi kérelmek előkészítési feladataiban.
 • Ellátja az önkormányzati képviselők valamint a képviselő-testület bizottságai tagjainak és családtagjaik vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozataival kapcsolatos önkormányzati előkészítő feladatokat és részt vesz az ezzel kapcsolatos bizottsági és testületi előterjesztések előkészítésében.
 • A létszámgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben együttműködik a Gazdálkodási és Adóügyi osztállyal.
 • Ellátja az igazgatási szakfeladathoz kapcsolódó – hatályos belső utasítások szerinti – pénzügyi előkészítő feladatokat (nem rendszeres juttatások számfejtése, önkormányzati megbízási szerződésekkel összefüggő feladatok, stb.)
 • Végzi az esélyegyenlőségi tervhez kapcsolódó előkészítő feladatokat és egyeztetéseket. Az esélyegyenlőségi referensi feladatokat az Osztály kijelölt munkatársa látja el.
 • Ellátja az Önkormányzat által nyújtható munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos teljes előkészítő és lebonyolító feladatokat.
 • Előkészíti az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott munkavállalók foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződését. Szervezi a Hivatal munkavállalóinak soros és soron kívüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát.
 • Intézi az Önkormányzatnál és a Hivatalnál támogatott foglalkoztatási formákban, közfoglalkoztatásban, ösztöndíjas, nyári diákmunka foglalkoztatás keretében munkát végzők munkaügyeit, ennek során egységes munkaügyi nyilvántartást vezet. Biztosítja a szükséges adatszolgáltatásokat, elkészíti a pénzügyi elszámolásokat, előkészíti a személyzeti és munkaügyi döntéseket, megszervezi azok végrehajtását.

 

Informatikai feladatok:

 • Folyamatosan működteti a Hivatal számítógépes rendszerét.
 • Feladata informatikai stratégia készítése és karbantartása, végrehajtásának biztosítása.
 • Javaslatot tesz programfejlesztésre, kidolgozza a fejlesztésre, korszerűsítésre vonatkozó javaslatokat.
 • Az e-közigazgatás feltételeinek megteremtése érdekében közreműködik az infrastrukturális háttér kialakításában és üzemeltetésében.
 • Rendszergazda feladatokat lát el és segíti az adatgazdák feladatait.
 • Felügyeli a programrendszerek működését, kapcsolatot tart a rendszerek készítőivel.
 • Belső projektek kisebb fejlesztési munkálatait végzi, és üzemben tartja azokat.
 • Részt vesz, illetve közreműködik a dolgozók informatikai képzésének szervezésében, végrehajtásában.
 • Folyamatosan biztosítja a városi honlap működését.
 • Biztosítja a közérdekű adatok közzétételét.
 • Informatikai belső szabályzatokat készít, azokat összehangolja, karbantartja.
 • Méri, ellenőrzi az informatikai szolgáltatások minőségét.
 • Az országos hatáskörű szervekkel együttműködve biztosítja a választások informatikai hátterét.
 • Gondoskodik a Bizottsági ülések és a Képviselő-testületi ülés informatikai támogatásáról, irányítja a Képviselő-testületi ülés internetes közvetítését.
 • Az Önkormányzati ASP-hez kapcsolódó informatikai, szervezési, adminisztratív feladatokat ellátja.
 • Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó informatikai feladatokat ellátja.

Kulturális feladatok:

 • Közreműködik az önkormányzat közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézményeinek fenntartói, és gazdasági társaságainak tulajdonosi irányításában, ellenőrzésében, előkészíti az ezzel kapcsolatos testületi döntéseket, kapcsolatot tart mindezen szervezetekkel.
 • Közreműködik közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények, gazdasági társaságok vezetői álláshelyeire kiírt pályázati eljárások lebonyolításában.
 • Ellátja az előadó-művészeti, illetve a kulturális törvényből és egyéb jogszabályokból adódó fenntartói feladatokat.
 • Ellátja a helyi önkormányzatok könyvtári, közgyűjteményi és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló jogszabályok alapján jelentkező feladatokat.
 • Előkészíti az eseti jellegű és folyamatos együttműködésre irányuló közművelődési megállapodások megkötését, felülvizsgálatát, aktualizálását, ellátja e megállapodásokban foglaltak megvalósításához szükséges testületi döntéseket előkészítő és egyéb hivatali feladatokat.
 • Ellátja a Közművelődési célú támogatás biztosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Folyamatosan kapcsolatot tart a városban működő kulturális egyesületekkel, körökkel, művészeti csoportokkal, együttesekkel, társadalmi és civil szervezetekkel.
 • Koordinálja a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett hivatalos, nemzeti és városi ünnepek szervezését és együttműködik más szervezetekkel az egyéb városi ünnepek, rendezvények megszervezése, lebonyolítása érdekében.
 • Ellátja a városban felállításra kerülő köztéri szobrok elhelyezésével kapcsolatos pályázati és egyéb feladatokat, beszerzi a képzőművészeti lektorátus szakvéleményét. Közreműködik a meglévő köztéri szobrokkal és egyéb művészeti alkotássokkal kapcsolatos ügyek intézésében.
 • Részt vesz a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, szervezetek folyamatos és eseti támogatásának előkészítésében és végrehajtásában.
 • Ellátja a városi kitüntetések adományozásával kapcsolatos feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal, a Karcagi Tankerületi Központtal, valamint a megye kulturális, közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményeivel, szervezeteivel.
 • Elkészíti Mezőtúr Város Kulturális koncepcióját, majd nyomon követi az abban meghatározott feladatok teljesülését.
 • Részt vesz a települési értéktár bizottság munkájában.
 • Kapcsolatot tart a civil és társadalmi szervezetekkel, koordinálja a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézést a Hivatalon belül, közreműködik a szakmai anyagok kidolgozásában, valamint a civil tevékenységgel kapcsolatos programok, fórumok, rendezvények városi szintű koordinációjában, szervezésében.
 • Képviseli az Önkormányzatot a szakterületéhez tartozó rendezvényeken, szakmai fórumokon.
 • Közreműködik a szakterületekhez tartozó városi szintű rendezvények szervezésében.
 • Elvégzi a városi rendezvények koordinálásával kapcsolatosan felmerült feladatokat, valamint koordinálja a városi rendezvények elégedettségmérését.

Köznevelési feladatok:

 

 • Ellátja a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás által fenntartott óvodák fenntartói irányítását, ellenőrzését, előkészíti az ezzel kapcsolatos testületi döntéseket.
 • Ellátja a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, Pedagógiai Programjának és Továbbképzési Programjának jóváhagyásra történő előkészítését.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás központi óvoda vezetőjével, ellenőrzi az intézmény törvényben meghatározott és alapító okirat szerinti működését.
 • Közreműködik a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás által fenntartott óvodákban jelentkező maximális csoport túllépésének engedélyeztetésével kapcsolatos fenntartói döntések előkészítésében.
 • Nyilvántartja a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás által fenntartott óvodákban jelentkező betöltetlen álláshelyeket.
 • Gondoskodik a Közoktatási Információs Rendszer adatbázisának kezeléséről a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás által fenntartott óvodák vonatkozásában, valamint a Mezőtúr Város területén élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók vonatkozásában.
 • Részt vesz a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás által fenntartott óvodák gazdálkodásával, a Karcagi Tankerületi Központnak átadott köznevelési intézmények, valamint a Karcagi Szakképzési Centrumnak átadott szakképzési intézmények vagyongazdálkodásával összefüggő döntések előkészítésében.
 • Nyilvántartást vezet az óvodai nevelésre kötelezett gyermekekről, illetve ellátja az óvodakötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a Mezőtúr Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtásában.
 • Szükség szerint közreműködik a gyógypedagógiai áthelyezésekkel kapcsolatos hatósági munkában.
 • Együttműködik a nem önkormányzati fenntartású (állami, magán, egyházi, alapítványi) köznevelési intézményekkel.
 • Előkészíti és végrehajtja a Városi középiskolai ösztöndíjjal kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti az óvodai felvételi fellebbezésekkel kapcsolatos másodfokú döntéseket.
 • Kapcsolatot tart a történelmi egyházak képviselőivel és a városban működő egyházakkal, felekezetekkel.
 • Végzi az Oktatási célú támogatás biztosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a szakterületéhez tartozó kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat.
 • Képviseli az Önkormányzatot a szakterületéhez tartozó rendezvényeken, szakmai fórumokon.
 • Közreműködik a szakterületekhez tartozó városi szintű rendezvények szervezésében.

Jogi feladatok:

 • Ellátja – jelen szabályzat VII. fejezet 7.15. pontjában foglalt kivételekkel – a Képviselő-testület és a bizottságok, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, és a Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás Társulási Tanácsa elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzését.
 • Jegyző külön utasítására ellátja a tisztségviselői döntéstervezetek törvényességi ellenőrzését, és a Jegyző egyéb törvényességi ellenőrzési hatáskörébe tartozó feladatokat.
 • Felkérésre közreműködik a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő szerződéstervezet előkészítésében,
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályváltozásokat, alkotmánybírósági határozatokat, bírósági döntéseket és ezekről szükség esetén tájékoztatja a szakmai szervezeti egységet.
 • Megkeresés alapján közreműködik az előterjesztések, döntéstervezetek előkészítésében, igény szerint segítséget nyújt, továbbá a Jegyző felkérésére előterjesztéseket, döntéstervezeteket készít.
 • Jogalkalmazási, jogértelmezési kérdésekben segítséget nyújt a Hivatal belső szervezeti egységei részére. A segítség kérése történhet szóban, vagy ha a kérdés összetettsége indokolja, írásban. Az írásos megkeresésekre írásban ad állásfoglalást. A szervezeti egység írásban történő megkeresése és az erre adott állásfoglalást tartalmazó válaszadás a Jegyző egyidejű tájékoztatása mellett történik. Igény esetén jogértelmezési kérdésekben szakmai fórumokat, egyeztetést szervez.
 • Gondoskodik a feladatkörébe tartozó adatok honlapon történő közzétételéről a Hivatal közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó szabályzata szerint.
 • Közreműködik az alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos – személyi kérdéseket, valamint kifejezett szakmai területeket nem érintő – alapító okirat módosítással kapcsolatos előterjesztések előkészítésében.
 • Közreműködik a gazdasági társaságokkal kapcsolatos – személyi kérdéseket, valamint kifejezett szakmai területeket nem érintő – társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály módosítással kapcsolatos előterjesztések előkészítésében.
 • Közreműködik a Hivatal belső szabályzatainak elkészítésében, véleményezésében, és a jogszabálytervezetek véleményezésében.
 • Ellenőrzi a helyi rendeletek, határozatok egységes szerkezetbe foglalását.
 • Egészségbiztosítási ellátások megtérítése körében együttműködik az érintett osztályokkal.
 • A bírósági eljárásokban segítséget nyújt az Önkormányzat, illetve a Hivatal jogi képviseletét ellátó Jogtanácsos részére.
 • Végzi a birtokvédelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • Az adóügyi bírság kivételével ellátja a bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat,
 • Törvényességi segítséget nyújt a Képviselő-testület bizottságainak ülésein, a bizottsági jegyzőkönyveket ellenőrzi.
 • Ellátja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint a NAIH elnökének értesítésével kapcsolatos feladatot.
 • Elkészíti a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
 • Ellátja az állattartással, állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek intézését.
 • Előkészíti az önkormányzati hatósági jogkörbe tartozó kedvezményekről szóló döntést az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján.
 • Lefolytatja a zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokat, kivizsgálja a panaszokat, ellenőrzi a hangosító berendezést üzemeltetőket.
 • Közreműködik a környezeti károk feltárásában együttműködve más szakhatóságokkal.

Fejlesztési és Turisztikai Csoport:

 

 • A városfejlesztéshez kapcsolódóan a gazdaságstratégiai, tervezési, és fejlesztési feladatok ellátása körében:
  • fejlesztési koncepciók koordinációja és kidolgozása;
  • Európai Uniós, egyéb nemzetközi és hazai fejlesztési források bevonásával megvalósuló feladatok és beruházások folyamatos figyelemmel kísérése és szakszerű, határidőben történő lebonyolítása;
  • pályázatfigyelés, előkészítés és lebonyolítás, elszámolások készítése, beruházás szervezés és koordináció;
  • projektmenedzsmenti feladatok ellátása
  • önkormányzati projektekben külső projektmenedzsment szolgáltatás igénybevétele esetén a projektben való közreműködés, kapcsolattartás a külső projektmenedzsment szervezettel;
  • az önkormányzat, az önkormányzati fenntartású és működtetésű intézmények feladataihoz, tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztési, felújítási feladatok koordinálása, együttműködés a Hivatal szervezeti egységeivel
  • közvetlen egyeztetésekben történő részvétel településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a Hivatal más szervezeti egységeivel és az önkormányzati főépítésszel;
 • Részt vesz a városi és kistérségi európai uniós támogatású fejlesztési programok megvalósításában;
 • Közreműködik az önkormányzat gazdasági program megvalósításában;
  • Kezeli a közbeszerzési törvény alapján az önkormányzatra, mint klasszikus ajánlatkérőre háruló nyilvántartási, hirdetmény feladási rendszert;
  • Segíti az önkormányzati pályázatok megvalósulását, ellátja a projektmenedzseri tevékenységet, a projekt kötelező nyilvánosság biztosításából eredő feladatokat;
  • Közreműködik az önkormányzat, valamint a feladat és hatáskörben illetékes bizottság által feladatként meghatározott anyagok előkészítésében;
  • a civil szerveződések és a lakosság bevonása a fejlesztésekbe, azok előkészítésébe;
  • a fejlesztésekben résztvevő szervezetek, partnerek közötti koordináció;
  • közreműködés a fejlesztést végző kivitelezők kiválasztásában;
  • kivitelezések előrehaladásának ellenőrzése;
  • az Önkormányzat és a város érdekeinek képviselete;
  • kooperációk szervezése a beruházásban érintett felekkel;
  • kapcsolattartás a közreműködő közigazgatási, államigazgatási szervekkel;
  • projektek előrehaladásának nyomon követése (monitoring);
  • fenntartási jelentések előkészítése;
  • adminisztratív és információs feladatok ellátása;
  • közreműködés a projektek műszaki és pénzügyi zárásában;
  • záró jelentések, elszámolások előkészítése;
  • befektetői források felkutatása városfejlesztési célok érdekében;
  • ingatlanhasznosítási és üzemeltetési koncepciók kidolgozása;
  • ingatlanhasznosítás és üzemeltetés;
  • az önkormányzati beruházások esetében a lebonyolító feladatok elvégzése;
  • az önkormányzat nevében részt vesz az elektronikus építési napló kezelésében
  • turisztikai feladatok ellátása, koordinálása
  • Ellátja az ETDR, a MVH rendszer felügyeletét, önkormányzati ügyfélkapu felügyeletét.
  • az IVS és ITS folyamatos fejlesztése a felmerülő igények és stratégiai döntések alapján;
  • az ATT-k felülvizsgálata, szükséges korrekciók átvezetése;

Gazdálkodási és Adóügyi Osztály:

Pénzügyi és Számviteli csoport:

 • Költségvetés összeállításához adatgyűjtés, adatszolgáltatás a MÁK részére,
 • Az önkormányzat és költségvetési intézmények költségvetésének előkészítése, összeállítása,
 • Év közbeni költségvetés módosítások bonyolítása,
 • Önkormányzati intézmények finanszírozása, könyvelési feladatainak ellátása,
 • A Mezőtúr Város Önkormányzata könyvelésének ellátása,
 • Önkormányzati gazdasági társaságok önkormányzati feladatellátásának finanszírozása,
 • Önkormányzati és az intézmények beszámolóinak, jelentéseinek elkészítése, adatszolgáltatás a MÁK részére,
 • Pályázatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás, kifizetési kérelmek összeállítása, elszámolások bonyolítása,
 • Önkormányzati társulások gazdálkodásának segítése,
 • Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek kifizetése,
 • Önkormányzati hitelek ügyintézése (folyószámlahitel, fejlesztési hitel)
 • Államháztartási elektronikus információs rendszer kezelése (e-adat, ebr42, ÖNEGM),
 • Közműfejlesztési hozzájárulások ügyintézése,
 • Ellátja és koordinálja az Önkormányzat éves költségvetésének elkészítésével, annak évközi módosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve a költségvetési koncepció előkészítését, valamint részt vesz gazdasági program összeállításában.
 • Átfogó és részletes elemzéseket, összefoglalókat készít a költségvetési gazdálkodásról, annak egyes részterületeiről.
 • Biztosítja az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek pénzellátásában a kincstári rendszer működését, gondoskodik az aktív adósságszolgálati rendszer működtetéséről, annak továbbfejlesztését segítő javaslatok kidolgozásáról.
 • Vezeti a Hivatal bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásait, ezzel összefüggésben eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
 • Koordinálja az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos operatív feladatokat.
 • Ellátja a pénzügyi irányítás és szakmai segítségnyújtás feladatait.
 • Elvégzi a kisebbségi önkormányzatok költségvetése készítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.
 • Ellátja a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri és eljárási rendjének részletes szabályairól szóló polgármesteri-jegyzői együttes utasításban szabályozott feladatait
 • Gondoskodik az elfogadott éves tervekben szereplő feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet lehívásáról.
 • Folyamatosan és teljes körűen vezeti a mérlegadatokat alátámasztó analitikus pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat – a szociális támogatások és a helyi adók kivételével – biztosítja az analitikus és szintetikus nyilvántartások összhangját.
 • Elkészíti az önkormányzat költségvetési beszámolóját. Feladatkörében biztosítja az államháztartási információs rendszer szerinti pénzügyi információkat.
 • Kezeli az Önkormányzat pénzügyeit, biztosítja és összehangolja az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását.
 • Gondoskodik az Önkormányzat gazdasági, pénzügyi, számviteli rendjének betartásáról és betartatásáról.
 • Vezeti az önkormányzati vagyonkatasztert, gondoskodik naprakész karbantartásáról, ennek keretében nyilvántartja az Önkormányzat vagyonát, elkészíti az Önkormányzat ingatlan vagyon kataszterét.
 • Üzembe helyezési okmány alapján elvégzi az aktiválási feladatokat.
 • Ellátja a leltározás folyamatának koordinálását, e körben adatokat és információkat kér, szakmai segítséget nyújt.
 • Elvégzi a könyvelt szervezetek adózással összefüggő feladatait.
 • Kezeli a házipénztárt, végzi a készpénzes kifizetésekkel kapcsolatos feladatokat.

Adóügyi csoport:

 

 • Végzi a helyi iparűzési adóról és az építményadóról szóló jogszabályok alapján a helyi adóztatást.
 • Ellátja a gépjárműadóról szóló törvény alapján az általános és a teljes körű gépjármű adóztatást.
 • Helyi iparűzési-, építmény és idegenforgalmi adó tekintetében adóellenőrzést végez.
 • Végzi a törzskivetéssel, jogerős határozattal megállapított, a pótlékmentes fizetési határidő letelte után meg nem fizetett gépjárműadó, építményadó, valamint a helyi iparűzési adó beszedésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végrehajtási eljárás során ingófoglalást végez, ingó-, ingatlanárverést folytat le, valamint felszámolási eljárást kezdeményez az adót nem fizető vállalkozások ellen. Kezdeményezi a gépjármű elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését.
 • Negyedévente adónemenként zárási összesítőt készít, a követelésállományt értékvesztéssel módosítva minősíti, helyi ipaűzési adóban megállapítja az adóerő képességet.
 • A megszűnt és törölt adózók adataival – külön kigyűjtéssel – korrigálja az adóerő-képességet.
 • A végrehajtási eljárás lefolytatásához helyszíni értékbecslést végez, adó-és értékbizonyítványt állít ki, valamint az illetékkiszabást nem érintő egyéb ügyekben – külön megkeresésre – adó- és értékbizonyítványt készít.
 • Ellátja a környezetterhelési díjról szóló törvény és a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet alapján a talajterhelési díj megállapításával befizetésével, nyilvántartásával kapcsolatos adóigazgatási tevékenységet.
 • Gondoskodik a talajterhelési díj beszedéséről és ellenőrzéséről.
 • Az idegen helyről kimutatott köztartozásokat rögzíti, a változásokat átvezeti, és végrehajtási eljárást indít a hátralékosokkal szemben. A megtérült tartozást tovább utalja a kimutató szervnek.
 • Végzi a kimutatott szabálysértési pénzbírságok nyilvántartásával, könyvelésével, behajtásával kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
 • Végzi a szabálysértési hatóságok általi pénzbírságok letiltási rendelvényeinek nyilvántartását, a megtérülésekről határidőre jelentést készít.
 • Ellátja a szabálysértési eljárás keretében elkobzott vagyontárgyak közérdekű felhasználásával, értékesítésével, megsemmisítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi az állam által megelőlegezett, de meg nem térített gyermektartásdíj adók módjára történő behajtását.
 • Végzi a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kiszabott és adók módjára behajtásra kimutatott közigazgatási bírságok nyilvántartását, végrehajtását és utalását. A megtérülésről haladéktalanul tájékoztatja a kimutató szervet.
 • Gondoskodik a földügyi igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartásáról, beszedéséről, megtérülés esetén azok kimutató szervhez történő utalásáról.
 • – Ellátja az Iratkezelői rendszerben az adóügyi tevékenységhez kapcsolódó iktatási feladatokat.

Hatósági Osztály:

Szociális hatósági csoport:

 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmek felvétele, a jogosultság elbírálása

– Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását

 • A családbafogadó gyám pénzbeli ellátásra való jogosultságának megállapítása
 • A hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés megszervezése
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, fiatal felnőttek részére nyújtandó természetbeni támogatásra való jogosultság megállapítása
 • Éves gyermekvédelmi beszámoló elkészítése
 • Környezettanulmány készítése szociális, valamint gyámügyi, gyermekvédelmi ügyekben, illetve társhatóságok megkeresésére
 • Egyéb szociális ügyek
 • Települési támogatás:
 • rendkívüli települési támogatással kapcsolatos kérelmek felvétele, elbírálása,
 • gyógyszertámogatással kapcsolatos kérelmek felvétele, elbírálása,
 • tüzelőanyag támogatással kapcsolatos kérelmek felvétele, elbírálása,
 • lakhatási támogatással kapcsolatos kérelmek felvétele, elbírálása,
 • temetési segélyre vonatkozó kérelmek felvétele, elbírálása,
 • köztemetéssel kapcsolatos ügyintézés,
 • szükség esetén környezettanulmány készítése
 • nyilvántartás vezetése a megállapított támogatásokról.
 • Lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos feladatok: első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos pályázatok befogadása, áttekintése, előterjesztés előkészítése, pályázók kiértesítése
 • Önkormányzati bérlakásigénylés felvétele, nyilvántartásba vétele, igénylő értesítése, pályázat esetén környezettanulmány készítése a pályázóknál
 • Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatos eljárás: pályázathoz való csatlakozás előkészítése, pályázat kiírása, pályázati anyagok áttekintése, döntés-tervezet előkészítése, a pályázók értesítése, az EPER BURSA rendszer használata
 • Igazolás kiállítása a jogosult részére védendő fogyasztóvá nyilvánításhoz.

                 Általános igazgatási csoport

Anyakönyvi feladatok:

 • születések, házasságkötések, halálesetek anyakönyvezése,
 • anyakönyvi kivonatok kiállítása
 • házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, családi események lebonyolítása,
 • ismeretlen holttest anyakönyvezése
 • elektronikus anyakönyv vezetése
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, melyet rögzít az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában
 • Névváltozási ügyek
 • Állampolgársági ügyek
 • Szépkorúakkal kapcsolatos feladatok: Ellátja a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló jogszabályban meghatározott feladatokat, előkészíti és közreműködik a mezőtúri lakóhellyel rendelkező szépkorúak köszöntésében
 • adategyeztetés társhatóságokkal, adatszolgáltatás
 • adatváltozások rögzítése, anyakönyvi események átvezetése a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataiban

Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok:

 • hagyatéki, póthagyatéki leltár felvétele, továbbítása elektronikus úton a közjegyző részére
 • hozzátartozók, öröklésben érdekeltek meghallgatása, tájékoztatása az eljárás menetéről, a hagyatéki leltárban szereplő vagyontárgyakról
 • helyszíni leltár készítése
 • adó- és értékbizonyítvány beszerzése,

 

 • A gyámhivatal megkeresésére a kiskorúak és gondnokoltak ügyében vagyonleltárt készítése
 • Talált tárgyak kezelése: jegyzőkönyv felvétele a talált tárgy átvételéről, kiadásáról, nyilvántartás vezetése
 • Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok: adatszolgáltatás a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokból.

– Hirdetmények kezelése: záradékolás, kifüggesztése, megkereső hatóság részére történő visszaküldése

 • Hatósági bizonyítvány kiadása

 

 • Kereskedelmi, iparhatósági feladatok: engedélyezés, igazolás kiállítása, nyilvántartás vezetése, adatváltozások rögzítése, ellenőrzési feladatok, helyszíni szemlék lefolytatása
 • Üzletnyitással kapcsolatos feladatok:
 • Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, nyilvántartás vezetése
 • Működési engedély iránti kérelem, kereskedelmi tevékenység bejelentése: szakhatósági állásfoglalások beszerzése, helyszíni szemle, nyilvántartás
 • Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, nyilvántartása, szakhatósági állásfoglalások beszerzése, helyszíni szemle
 • Vásár, piac engedélyezése, nyilvántartása, szakhatósági állásfoglalások beszerzése, helyszíni szemle
 • Szálláshelyekkel kapcsolatos feladatok
 • Kereskedelmi célú szálláshelyek nyilvántartása, adatváltozások, módosítások átvezetése
 • Nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartása, módosítások, adatváltozások átvezetése
 • Ellenőrzés lebonyolítása a Gazdálkodási és Adóügyi Osztály Adócsoportjával, valamint egyéb hatóságokkal
 • Telepengedélyezési eljárás, szakhatósági állásfoglalások beszerzése, helyszíni szemle, nyilvántartás
 • Egészségügyi igazgatási feladatok
 • Egészségügyi szűrővizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása
 • Egészségügyi alapellátási feladatok: háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás, védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság egészségügyi alapellátás
 • Szerződések előkészítése
 • Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások ügyintézése
 • Kapcsolattartás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával
 • Földművelésügyi igazgatási feladatok:
 • A mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, tanya eladására, haszonbérbe adására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban hirdetmények közzététele, záradékolása
 • Az elővásárlásra és előhaszonbérletre jogosultak nyilatkozatainak átvétele
 • A kifüggesztés határidejének lejártát követően iratjegyzéket készítése, a szerződések, iratjegyzék és egyéb becsatolt iratok továbbítása
 • Ellátja a Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonát képező mezőgazdasági földterületek művelési feladatait.
 • Vadkárbecslés
 • A méhállomány tartási helyének nyilvántartása
 • Károsítók elleni védekezés
 • Növényvédelmi feladatok ellátása, ellenőrzése, belterületen védekezés elrendelése
 • Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
 • A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletének ellátása
 • Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok:
 • nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
 • a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét,
 • hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,
 • megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait
 • jegyzőkönyvben rögzíti a törvényes képviselő nyilatkozatát a gyámnevezésre, valamint a gyámságból való kizárásra vonatkozóan,
 • ellátja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.
 • Választások, népszavazások lebonyolításával kapcsolatos jogi, informatikai, szervezési feladatok:
  • informatikai feladatok ellátása a VÁKIR, NVR rendszerben
 • kérelmek rögzítése, feldolgozása
 • jelölőszervezetek, jelöltek nyilvántartásba vételének rögzítése, ajánló ívek átadása
 • jegyzőkönyvek rögzítése
 • kapcsolattartás az OEVI-vel, TVI-vel.

Gondnoki csoport:

 • Megszervezi a portaszolgálatot a Városháza főportáján, valamint déli portáján.
 • Elkészíti a portaszolgálatos munkatársak beosztását.
 • Koordinálja a házmesteri feladatokat.
 • A Városháza, valamint a Mezőtúr Város Önkormányzata által működtetett egészségügyi körzetek takarítási feladatainak ellátása, szervezése, a takarítók irányítása.
 • Szervezi, megrendeli a Városháza üzemeltetésével kapcsolatos munkálatokat, a szükséges karbantartási, javítási, felújítási munkákat a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály szakmai iránymutatása mellett.
 • Koordinálja a gépjárművezető munkáját.
 • Nyilvántartást vezet Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában álló tankoló kártyákról.
 • Összesíti a menetlevelek adatait, majd továbbítja a Gazdálkodási és Adóügyi Osztály részére.
 • Lebonyolítja a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal és a Mezőtúr Város Önkormányzata működését érintő beszerzéseket, megrendeléseket az érintett szervezeti egység közreműködésével, szakmai javaslatának figyelembe vételével.
 • Nyilvántartást vezet a Városháza beléptető rendszeréhez kapcsolódó belépő kártyákról, az elektromos távirányítókról.
 • Kapcsolatot tart a Városháza üzemeltetésével összefüggésben a szerződött partnerekkel.
 • Intézi a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal telefonos flottájával kapcsolatos ügyeket.

Városüzemeltetési Osztály:

 • Közreműködik az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően a polgármesterhez benyújtott településképi véleményezési eljárásban, mely során a polgármester véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.
 • Közreműködik a településképi bejelentési eljárásban, amelyben az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások közül a településképi rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötött építményekre vonatkozik, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.
 • Ellátja a polgármesterhez benyújtott kérelemre – szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítvány kiadását a 2012. december 31. után épített építmény felépítéséről, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, és a megépítése építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött.
 • Ellátja a polgármesterhez benyújtott kérelemre – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról szóló hatósági bizonyítvány kiadását, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel.
 • Ellátja a területfejlesztéssel, területrendezéssel, valamint az épített környezet helyi védelmével és a helyi építészeti értékek és örökség védelmével kapcsolatban a városi főépítész munkájának támogatását.
 • A Helyi Építési Szabályzat előkészítésében, módosításában, felülvizsgálatában, illetve a településfejlesztési koncepció településrendezési eszköz, a koncepció, a stratégia, az arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészítésében, illetve módosításában, valamint a partnerségi egyeztetésben közreműködik.
 • A fenti eljárásokban feladatkörében kapcsolatot tart és együttműködik az állami főépítésszel is.
 • Gondoskodik az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról (rendeletből és szabályozási tervekből kivonatok).
 • Tájékoztatást ad – a változtatási tilalom kivételével – az érintettek részére a település-rendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről.
 • Közreműködik az önkormányzathoz benyújtott lakástámogatási pályázatokhoz: az első lakáshoz jutók támogatás elnyeréséhez szükséges műszaki ellenőrzést, helyszíni szemlét tart.
 • Az önkormányzat vagyonkezelésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos műszaki támogatás nyújt.
 • Az önkormányzati projektekben, fejlesztési tervekben feladatköréhez tartozó műszaki szakmai segítséget nyújt.
 • Gondoskodik a 2012. december 31. napjáig lezárt iratok őrzéséről az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló rendelet szerinti egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzata alapján.
 • Köteles három napon belül átadni a járás-székhely települési önkormányzat jegyzője az építésügyi hatóság kérésére a lezárt iratokat az építésügyi hatóságnak.
 • Szakhatóságként jár el a sajátos építmények építési, használatbavételi eljárásaiban annak vizsgálatával, hogy a létesítmény vagy tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek, vagy/és a helyi településrendezési eszközökben előírtaknak:
 • a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építmények,
 • minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles építmény építése esetében;
 • egyes sajátos építmény építésügyi eljárásaiban,
 • elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásaiban,
 • útépítés engedélyezési eljárásaiban.
 • Szakhatóságként jár el telekalakítási eljárásokban.
 • Elvégzi a Telepengedély iránti kérelem elbírálása során, illetve Bejelentés-köteles tevékenység esetében a vizsgálatot, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
 • Közreműködik a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések területén található minden ingatlanra vonatkozóan a központi címregiszterről szóló rendelet szerinti címképzési eljárásban a címmegállapításban, Központi Címregiszterben címek, címváltozások, javítások, módosítások rögzítésében.
 • Végzi a rossz állapotú épületek jelzését az építésügyi hatóság felé.
 • A lakossági fogadó órákon jelzett műszaki jellegű bejelentésekre – akár helyszíni szemle alapján – szakmai segítséget nyújt.
 • Közreműködik a Városháza üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatokban, biztosítja a szakmai támogatást.
 • Ellátja a közvilágítás üzemeltetésével, fejlesztésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat, részt vesz a közforgalmú terület mesterséges világításának szakmai előkészítésében.
 • Végzi a közlekedés résztvevőinek a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről történő tájékoztatását, közreműködik a helyi közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált állapotának megőrzésében.
 • Közreműködik a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételével és a közút melletti ingatlan használatával, útcsatlakozás létesítésével, közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetésével vagy kivágásával kapcsolatos döntések előkészítésében.
 • Közreműködik a helyi közút forgalmi rendjének felülvizsgálatában, a jóváhagyott forgalmi rend fenntartásában, a szükséges közúti jelzések biztosításában, a nem megfelelően kialakított reklám célú berendezések eltávolításában.
 • Ellátja a helyi közút kezelőjeként a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, kerékpárút és gyalogos felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
 • Feladata a helyi közutak kezelésének biztosítása az önkormányzat gazdasági társasága közreműködésével közszolgáltatási szerződés útján, koordinálja és ellenőrzi a téli útüzemelést.
 • Vezeti a városüzemeltetéshez kapcsolódó nyilvántartásokat.
 • Ellátja a helyi közút műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatainak, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartását.
 • Intézkedik a közút megrongálódásának haladéktalanul történő kijavításában, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárításában.
 • Közreműködik a helyi közösségi közlekedés biztosításában az önkormányzat önként vállalt feladataként közszolgáltatás szerződés keretében.
 • Ellátja a komp és parti létesítmények fenntartásával kapcsolatos tulajdonosi feladatokat.
 • Intézi az önkormányzat által szerződésen kívül okozott, elsősorban útkezelői, zöldfelület-gazdálkodási tárgykörben bekövetkezett károkkal kapcsolatos ügyeket.
 • Ellátja a jegyző és az önkormányzat hatáskörébe utalt környezetvédelmi, környezetfejlesztési feladatokat.
 • Végzi az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozását és módszertani irányítását.
 • Felügyeli a helyi természetvédelmi értékké nyilvánított területeket és intézkedik a védett fák gondozásáról.
 • Előkészíti a városüzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását.
 • Ellátja a játszóterek üzemeltetésével, a parkfenntartással, valamint az utcafásítással kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a kommunális hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatosan jogszabályban a települési önkormányzat számára kötelezően ellátandó közszolgáltatásként előírt feladatok szervezését.
 • Továbbítja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági panaszokat együttműködve a tevékenységet folytató gazdasági társasággal.
 • Ellátja az állattartással, állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek intézését.
 • Ellátja a belvízvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetéséről és karbantartásáról.
 • Feladata a holtágak és a Ligeti tó kezelése, viziállások, horgászbódék, csónaklekötők területhasználatával kapcsolatos szerződések előkészítése
 • Eljár a jegyző hatáskörébe tartozó vízügyi igazgatási és fürdőhely kijelölési ügyekben.
 • Ellátja a közműfejlesztési feladatokat, kapcsolatot tart a közüzemi közszolgáltatókkal.
 • Végzi az energiagazdálkodással és közműnyilvántartással kapcsolatos feladatokat
 • Közreműködik a köztemető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldterületeinek kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő ellátásában, használatának rendjére vonatkozó önkormányzati rendelettervezet szakmai előkészítésében. Az indokolt költségek szerinti közszolgáltatási díjak meghatározásához szükséges előkészítését elvégzi.
 • Közreműködik a helyi védelmi feladatok ellátásában, katasztrófavédelmi, honvédelmi, polgári védelmi tervek készítésében, felülvizsgálatában, vezeti a nyilvántartásokat.
 • Biztosítja a védekezési készenlét elrendelését, fenntartását, visszavonását, a védekezés megszervezését, végrehajtását.
 • Közreműködik a más feladatkörébe nem tartozó önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, pályázatok műszaki előkészítésében, szükség esetén pályázatok elkészítése benyújtása.
 • Közreműködik a feladatkörébe tartozó befejezett beruházások üzembe helyezésében.

Közterület-felügyeleti Osztály:

 

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének – ellenőrzése;
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 • közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
 • a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása,
 • az illegális szemétlerakó helyek felderítése, közreműködés azok felszámolásában
 • parkok, zöldterületek, közterületi szobrok védelme;
 • közterületi szeszesital fogyasztás ellenőrzése;
 • lakossági bejelentések kivizsgálása, lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás;
 • az építkezések környékének köztisztasági ellenőrzése;
 • a megállási, várakozási tilalmat megszegők szankcionálása;
 • a behajtási tilalmat megszegők szankcionálása;
 • mozgáskorlátozott személyek részére fenntartott parkolóhelyek fokozott ellenőrzése, az igazolvánnyal történő visszaélések esetén a szükséges intézkedések megtétele;
 • a közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek felderítése, a szükséges intézkedések megtétele;
 • gyalogos átkelőhelyen vagy az előtt, továbbá a forgalom elől elzárt területen, valamint a kijelölt rakodóhelyen, autóbusz-megállóban, ill. az útkereszteződések metszéspontjától számított 5 m-en belül szabálytalanul várakozó gépjárművezetők szankcionálása;
 • a járdán való várakozás szabályainak ellenőrzése;
 • kapcsolattartás a helyi rendőrség járőreivel, körzeti megbízottaival;
 • közterület-foglalási engedélyek, teraszok, reklámtáblák szabályszerű kihelyezésének ellenőrzése;
 • lobogózási szabályok betartásának ellenőrzése;
 • a cél- és átfogó közterületi ellenőrzések végrehajtása;
 • az önkormányzati vagyon védelme;
 • a nehéz tehergépjárművek behajtási korlátozásainak ellenőrzése;
 • a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelkezések betartatásának ellenőrzése, jogszabálysértés esetén intézkedés, esetlegesen helyszíni bírság kiszabása
 • térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése
  • jogszabályok szerint felhasználja a térfigyelő kamerarendszer kezelése és üzemeltetése során keletkező képfelvételeket, adatokat a közterületek rendjének ellenőrzése során,
  • ellátja a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az utak és a közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatokat.

Közvetlen jegyzői irányítás alatt:

 

 • Vagyongazdálkodási feladatkör:
 • Végzi a forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen önkormányzati vagyon működtetésével, hasznosításával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó feladatokat,
 • Végzi az önkormányzati vagyonnal összefüggő tulajdonosi hozzájárulások kiadását,
 • Folyamatosan elemzi a forgalomképes vagyont, annak bővítésére, hasznosítására lehetőségeket tár fel,
 • Előkészíti a beépítésre alkalmas ingatlanok értékesítését,
 • Gondoskodik a vagyoni jellegű kiajánlások összegyűjtéséről, megjelenítéséről,
 • Folyamatosan végzi az önkormányzati forgalomképes vagyon racionális gazdálkodási feltételének biztosításához szükséges telekalakításaival kapcsolatos feladatokat, ennek során együttműködik a társszervezetekkel, bizottságokkal és az illetékes külső szervekkel.
 • Közreműködik az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolóinak, üzleti terveinek, szabályzatainak előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • Kiemelt figyelmet fordít a vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek és belső szabályzatok betartására, részt vesz a Hivatal, és az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak leltározási feladataiban,
 • Gondoskodik az önkormányzati lakások, nem lakás célú helyiségek fenntartásához, üzemeltetéséhez, értékesítéséhez és nem lakás célú helyiségek esetén bérbeadásához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról.
 • Közreműködik az állami tulajdonú ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Előkészíti az üres lakások értékesítését, és figyelemmel kíséri annak lebonyolítását, mely feladat ellátása során kapcsolatot tart az Intézményellátó Kft. -vel.
 • Koordinálja az Intézményellátó Kft. feladatkörén belül az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő lakás és a nem lakáscélú helyiségek bérbeadását, elidegenítését, valamint üzemeltetési feladatait.
 • Előkészíti a termőföldek és védett természeti területnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi személy általi – öröklésen kívüli – megszerzéséhez szükséges polgármesteri nyilatkozatot.
 • Előkészíti a kisajátítást helyettesítő adásvételi, illetve a kisajátítási eljárásokat.
 • Koordinálja az ingatlanvagyon biztosítással kapcsolatos feladatokat a szakmai osztályok bevonásával.
 • Kapcsolatot tart az egyes osztályokkal és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal a feladatellátásaikkal összefüggő, vagyongazdálkodást érintő feladatok vonatkozásában.
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítását a miniszter határozatban más személynek engedte át, közreműködik a halászati jog, mint vagyoni értékű jog gyakorlásával összefüggő feladatok ellátásában.

 • Belső ellenőrzési feladatkör:
 • Ellátja a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, továbbá az önkormányzat társulásai és általuk fenntartott intézményei esetében. – Tulajdonosi ellenőrzéseket végez az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál, alapítványoknál, valamint ellenőrzi az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél. Ellátja azon szervezetek belső ellenőrzését melyekkel Együttműködési megállapodás került aláírásra.
 • Bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatok:
 • -elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 • -elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
 • -a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 • -nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
 • A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni:
 • a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
 • a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;
 • a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni;
 • a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;
 • az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul.
 • A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:
 • vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
 • pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
 • a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
 • tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
 • konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
 • javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A belső ellenőri további feladatok:

 • a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
 • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület, társulások esetén társulási tanács – jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
 • a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése,
 • az ellenőrzések összehangolása;
 • ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;
 • a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a jogszabályban foglaltaknak megfelelően;
 • az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jogszabályban foglaltak szerinti összeállítása.

Fenti feladatokon túl köteles:

 

 • gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók;
 • gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
 • a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni;
 • kialakítani és működtetni a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 50. §-ban meghatározott nyilvántartást;
3. SZERV ÉS SZERKEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 TelefonszámEmailAjtószám
Szűcs Dániel polgármester551-902pm@mezotur.huI.e. 7.
Patkós Éva alpolgármester551-902alpm@mezotur.huI.e. 7.
dr. Enyedi Mihály jegyző551-910jegyzo@mezotur.huI.e. 1.
dr. Balla Vilmos aljegyző551-905aljegyzo@mezotur.huI.e. 6.
dr. Komáromy Csaba önkormányzati, jogi és fejlesztési osztályvezető551-905komaromy.csaba@mezotur.huI.e. 5.
Boross Boglárka Erzsébet gazdálkodási és adóügyi osztályvezető551-940bboross@mezotur.huI.e.15.
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető551-929bbiriszlo@mezotur.humfsz. 7.
Szabó Péter városüzemeltetési osztályvezető551-917szabo.peter@mezotur.huI.e. 16.
Bíró László közterület-felügyeleti osztályvezető551-916kozterulet@mezotur.hu

biro.laszlo@mezotur.hu
mfsz. 3/b.
4. ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐK

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Telefonszámok

 Telefonszám:Email:Ajtószám:
SZŰCS DÁNIEL polgármester551-900/957pm@mezotur.huI.e. 7.
PATKÓS ÉVA alpolgármester551-900/958alpm@mezotur.huI.e. 7.
dr. ENYEDI MIHÁLY jegyző551-910/953jegyzo@mezotur.huI.e. 1.
dr. BALLA VILMOS aljegyző551-905/956aljegyzo@mezotur.huI. e.6.
POLGÁRMESTERI KABINET
Tóth Ádám polgármester személyi titkár551-923toth.adam@mezotur.huI.e. 1/a.
POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG Burjánné Erős Anita önkormányzati, titkársági referens551-902pmh@mezotur.hu

banita@mezotur.hu
I.e. 7.
Nádházi Ágnes titkársági adminisztrátor551-902nadhazi.agnes@mezotur.huI.e. 7.
Veres Anikó adminisztrátor, rendezvényszervező ügyintéző551-913averes@mezotur.huI.e.3.
Jenei József sajtóreferens551-913jenei.jozsef2@gmail.comI.e.3.
ÖNKORMÁNYZATI, JOGI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLY
dr. Komáromy Csaba  osztályvezető551-905/964komaromy.csaba@mezotur.huI.e. 5.
Önkormányzati, Jogi és Szervezési csoport:
JEGYZŐI TITKÁRSÁG Magda Anett szervezési ügyintéző551-910manett@mezotur.huI.e. 1.
Ábrahámné Bujdosó Erzsébet személyügyi ügyintéző551-903ebujdoso@mezotur.hu  I.e.19/a
Horváth Anita személyügyi ügyintéző551-903horvath.anita@mezotur.huI.e.19/a.
ALJEGYZŐI TITKÁRSÁG Pappné Hodos Ágnes szervezési ügyintéző551-905pappne.hodos.agnes@mezotur.huI.e.5-6.
Gulácsi Gábor informatikus551-911informatika@mezotur.humfsz.1.
Jogász: dr. Csáki Zoltán birtokvédelmi ügyintéző551-925csaki.zoltan@mezotur.huI.e.19/a.
Iktató: Baloghné Bagdán Marianna közszolgálati ügykezelő  551-936mbaloghne@mezotur.hu  mfsz. 20.
Ládáné Borbély Anikó közszolgálati ügykezelő551-936aladane@mezotur.humfsz. 20.
Bíróné Lakatos Eszter közszolgálati ügykezelő551-936ebirone@mezotur.humfsz. 20.
Fejlesztési és Turisztikai Csoport
Vasas István csoportvezető551-900/943vasas.istvan@mezotur.huI.e. 21/a
Mári István beruházási és műszaki ügyintéző551-927mari.istvan@mezotur.huI.e. 11.
Lévai Lilla pályázat és projekt ügyintéző551-927lilla.levai@mezotur.huI.e. 11.
Ónodi-Fejes Judit pályázat és projekt ügyintéző551-927onodi.fejes.judit@mezotur.huI.e. 11.
Bordács Amanda beruházási ügyintéző551-933abordacs@mezotur.huI.e. 20.
Ábrahámné Török Rózsa pályázat és projekt ügyintéző551-933rozsa.torok@mezotur.huI.e. 20.
Gálik Tamás pályázat és projekt ügyintéző551-937galik.tamas@mezotur.huI.e. 20.
KÖZVETLEN JEGYZŐI IRÁNYÍTÁS
Békefi-Mucsi Lídia vállalkozói, gazdaság- és városfejlesztési ügyintéző551-921vagyongazdalkodo@mezotur.huI.e. 4.
Tarné Gonda Róza belső ellenőr Balogh Ibolya adminisztrátor, Tar Anita551-906revizor@mezotur.huI.e.12.-13.
KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI OSZTÁLY
Bíró László osztályvezető551-900/941kozterulet@mezotur.hu

biro.laszlo@mezotur.hu
mfsz.3/b.
Tóth András Gábor közterület-felügyelő551-916toth.andras@mezotur.hu  mfsz. 3/b.
Makai Tibor551-916makai.tibor@mezotur.hu
Rácz Antal roma referens551-916racz.antal@mezotur.hu
Bordács Margit adminisztrátor551-916bordacs.margit@mezotur.hu
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
Szabó Péter osztályvezető551-917szabo.peter@mezotur.huI.e. 16.
Gombás Sándor János városüzemeltetési ügyintéző551-907s.gombas@mezotur.huI.e. 21.
Kocsis József vízgazdálkodási ügyintéző551-908kocsis.jozsef@mezotur.huI.e. 22.
Gál Eszter adminisztrátor551-908gal.eszter@mezotur.huI.e.22.
Petneházi Tamás városüzemeltetési ügyintéző551-924tpetnehazi@mezotur.huI.e. 23.
Deákné Bozsó Tünde városüzemeltetési ügyintéző551-924tdeakne@mezotur.huI.e. 23.
GAZDÁLKODÁSI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY
Boross Boglárka Erzsébet osztályvezető551-940bboross@mezotur.huI.e. 15.
Biró Erika osztályvezető helyettes551-928biro.erika@mezotur.huI.e. 18/A.
Pénzügyi és számviteli csoport:
Herbály Anikó pénztáros551-912herbaly.aniko@mezotur.huI.e. 19.
Ördögné Gulyás Gréta pénzügyi ügyintéző551-932ordogne.gulyas.greta@mezotur.huI.e. 18.
Orbán Lili pénzügyi ügyintéző551-932orban.lili@mezotur.huI.e. 18.
Matló Károlyné számviteli ügyintéző551-919kmatlone@mezotur.huI.e. 17
Péterfyné Hegyi Éva számviteli ügyintéző551-919epeterfyne@mezotur.huI.e. 17
Csala Gabriella pénzügyi ügyintéző551-919tothne@mezotur.huI.e. 17.
Nánási Magdolna pénzügyi-számviteli ügyintéző551-919nanasi.magdolna@mezotur.huI.e.17.
Adóügyi csoport:
Ráczné Major Petra adóügyi csoportvezető551-938pmajor@mezotur.hu  mfsz. 5-6.
Bámerné Dávid Renáta adóügyi ügyintéző551-938bamerne.david.renata@mezotur.hu
Szűcsné Pljesovszki Etelka adóügyi ügyintéző551-938jdavid@mezotur.hu
Szerencsés Beáta adóügyi ügyintéző551-939szerencses.bea@mezotur.hu
Kovács Mária adóügyi ügyintéző551-939kmaria@mezotur.hu 
HATÓSÁGI OSZTÁLY
Biriszló Beáta osztályvezető551-929bbiriszlo@mezotur.humfsz. 7.
Kaszanyi Judit osztályvezető-helyettes551-901jkaszanyi@mezotur.humfsz.4.
Szociális Hatósági csoport:
Szendi Ilona csoportvezető551-909szendi.ilona@mezotur.humfsz 2/a.
Nagy István hatósági és szociális ügyintéző551-904nagy.istvan@mezotur.hu mfsz 2/a.
Putnoki Ágnes szociális ügyintéző551-930putnoki.agnes@mezotur.humfsz. 3.
Tóthné Törjék Edina szociális ügyintéző551-926etorjek@mezotur.humfsz. 3.
Csatóné Ecseki Erzsébet adminisztrátor  551-930  csatone.ecseki.erzsebet@mezotur.humfsz. 3.
Általános Igazgatási csoport:
Tar János hatósági ügyintéző551-920tar.janos@mezotur.humfsz. 7.
Ördög István hatósági ügyintéző551-918ordog.istvan@mezotur.humfsz. 2.
Bagdán Edina hatósági ügyintéző551-931ebagdan@mezotur.humfsz. 4.
Szilágyiné Enyedi Ibolya anyakönyvvezető551-935iszilagyine@mezotur.huanyakönyv
Katona Krisztián Attila anyakönyvvezető551-935kkatona@mezotur.huanyakönyv
Olajos Sándor mezőgazdasági ügyintéző551-914mezogazdasag@mezotur.huI.e.14.
Sárkány Ágnes adminisztrátor551-909sarkany.agnes@mezotur.humfsz.2/a.
Gondnoki csoport:
Csipes Zsuzsanna csoportvezető, gondnok  551-934csipes.zsuzsanna@mezotur.humfsz. 2.
Papp Lajos Miklós gépkocsivezető/portás/házmester551-900; 06-30/163-9479
Lévai Balázs Attila házmester, hangtechnika felelős                                                551-900
Főporta – Francsics Szilvia, Ötvös Martin551-900
Déli porta – Csuth Tolnai Renáta, Nagy Mónika551-915
MEZŐTÚRI INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÉS INGATLANKEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Tóth Gábor ügyvezető350-037  intezmenyellato@mturiellato.huKávási Sándor utca 25.
MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Pete Lajos ügyvezető350-075ig@mkskft.hu  Szabadság tér 17.
MEZŐTÚRI IPARI PARK KFT.
dr. Komáromy Csaba ügyvezető Zvolenszki Attila550-669 354-687mipmtur@t-online.huSzolnoki út 5-7.
KÉTPÓ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Finta Adrienn kirendeltség-vezető333-294                                                ketpo@ketpo.hu
MESTERSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
dr. Fejes Erika kirendeltség-vezető313-001                                    mesterp@mail.externet.hu
MEZŐHÉK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
dr. Fejes Erika kirendeltség-vezető314-001 ph@mezohek.hu
BKTT SZSZK Család- és Gyermekjóléti Központ
Szabó Tímea szakmai vezető551-900/944 
Esetmenedzserek551-900/945 
BKTT SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Interjúszoba551-900/946 
Családgondozók551-900/947 

A hivatali működés rendje

A hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje:

A hivatal általános munkarendje az alábbi:

 HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Mezőtúr7,30 – 16,157,30 – 16,157,30 – 16,157,30 – 16,157,30 – 12,30
Kétpó7,30 – 16,007,30 – 16,007,30 – 16,007,30 – 16,007,30 – 13,30
Mesterszállás8,00 – 16,008,00 – 16,008,00 – 16,008,00 – 16,008,00 – 16,00
Mezőhék7.30-16.157.30-16.157.30-16.157.30-16.307.30-12.30

A jegyző az 1. pontban meghatározottaktól eltérően ügyeleti munkarendet rendelhet el. Az ügyeleti munkarend esetén gondoskodni kell arról, hogy az egyes szervezeti egységek a feladataikat csökkentett létszámmal lássák el.

A hivatal általános munkarendje az alábbi:

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal mezőtúri ügyfélfogadási rendje:

   Délelőtti ügyfélfogadásHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek 
 8,0012.00nincs ügyfélfogadás8,00-12.00nincs ügyfélfogadás8,00-12,00 
Ebédszünet12,00-12,3012,00-12,3012,00-12,3012,00-12,30nincs ebédszünet
Délutáni ügyfélfogadás13,00-16,00nincs ügyfélfogadás13,00-16,00nincs ügyfélfogadás 

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal pénztárának nyitva tartása:

 HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Pénztár nyitása  9,00  9,00
Pénztár szünet12,00-13,0012,00-13,00
Pénztár zárása  16,00  16,00

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:

 HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Ügyfélfogadás kezdő időpontja  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00
Ebédszünet12,00-12,3012,00-12,3012,00-12,3012,00-12,3012,00-12,30
Ügyfélfogadás befejező időpontja  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltségének pénztárának nyitva tartása:

 HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Pénztár nyitás  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00
Pénztár szünet12,00-12,3012,00-12,3012,00-12,3012,00-12,3012,00-12,30
Pénztár zárás  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:

  ÜgyfélfogadásHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
8,00-10,008,00-10,008,00-15,00Nincs ügyfélfogadás8,00-10,00

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltségének pénztárának nyitva tartása:

  Pénztári órákHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
8,00-10,008,00-10,008,00-15,00Nincs pénztár8,00-10,00

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mezőhéki Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:

  ÜgyfélfogadásHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
8.00-16.158.00-16.158.00-16.158.00-16.158.00-12.00

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mezőhéki Kirendeltségének pénztárának nyitva tartása:

  Pénztári órákHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
8.00-16.158.00-16.158.00-16.158.00-16.158.00-12.00
5. TESTÜLETI SZERV

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Testületi tagok: 11 fő

NévTelefonszámEmailLakcím
Szűcs Dániel polgármester20/558-8364pm@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Rákóczi út 16.
Patkós Éva alpolgármester30/602-3447alpm@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Petőfi utca 3. 1/1.
Batta Attila Viktor képviselő70/318-0261batta.attila.viktor@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 3-5. 3/2.
Harmat Mihályné képviselő30/245-4157harmat.mihalyne@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Szalma utca 52.
Kovács Attila képviselő30/445-6840kovacs.attila@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Szép Ernő utca 8.
Kovács Mihály képviselő30/445-6123kovacs.mihaly@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Megyeri Károly utca 28.
Kovács Péter József képviselő20/265-1580kovacs.peter.jozsef@mezotur.hu5411 Kétpó, Petőfi út 18.
Kötél János képviselő30/443-1112kotel.janos@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Vasvári utca 24.
Patkós Lajos képviselő20/377-8429patkos.lajos@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Szép Ernő utca 20.
Rózsa Endre Bertalan képviselő20/466-8124erozsa@mezotur.hu5400 Mezőtúr, Szolnoki út 11.
dr. Siposné Varga Ildikó képviselő70/779-7920siposne.varga.ildiko@mezotur.hu5400 Mezőtúr, I. utca 13.
6. KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Fóti út 168.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Fóti út 168.
Telefonszám: 06/56/240-968
E-mail cím: szoc.szolg.kozpont@gmail.com
Honlapja: http://www.akadalymentes.bktt.hu/mezotur.html
 
Hivatalos neve: Mezőtúri Városi Intézmény- Csoda-vár Központi Óvoda
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1.
Telefonszám: 06/56/550-639
E-mail cím: titkarsag@turiovi.hu
Honlapja: http://turiovi.hu/
 
Hivatalos neve: Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Telefonszám: 06/56/350-075
E-mail cím: info@turikonyvtar.hu
Honlapja: https://www.turikonyvtar.hu

7. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

NeveSzékhelyeElérhetőségeTevékenységi köreKépviselőjének neveRészesedésének mértéke
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú nonprofit Kft.5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.Postai cím: 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25. Telefon- és telefaxszáma: 56/350-037 e-mail címe: intezmenyellato@ mturiellato.huNem veszélyes hulladék gyűjtése, Bontás, Ingatlankezelés, Építményüzemel-tetés, Sportlétesítmény működtetéseTóth Gábor100%
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.Postai cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. Telefon- és telefaxszáma: 56/350-075 e-mail címe: ig@mkskft.hu0Kulturális szolgáltatásPete Lajos100%
Mezőtúri Ipari Park Kft.5400 Mezőtúr, Szolnoki út 5-7.Postai cím: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 5-7. Telefon- és telefaxszáma: 56/550-669 56/354-687 e-mail címe: mipmtur@t-online.huÉpületépítési projekt szervezésedr. Komáromy Csaba100%
8. KÖZALAPÍTVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Hivatalos neve: Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány – Alapító okirat
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.
Kezelő szervének tagjai:
Szűcs Lajos elnök, 5400 Mezőtúr, Badár Balázs u. 8.
Herczeg Zsolt tag, 5400 Mezőtúr, VIII. u. 38.
Barta Gyula tag, 5400 Mezőtúr, Fürdő u. 4.
Szűcs Dániel tag, 5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 16.
Vasas István tag, 5400 Mezőtúr, Martinovics u. 3.
Tóth Ádám tag, 5400 Mezőtúr, Rozmaring u. 27.


 
 
Hivatalos neve: Mezőtúr Művészeti Közalapítvány – Alapító okirat
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Kezelő szervének tagjai:
Takács Zoltán elnök, 5400 Mezőtúr, Szegfű utca 4.
Herczeg Zsolt tag, 5400 Mezőtúr, VIII. utca 38.
Györfi Sándor 5300 Karcag, Petőfi u. 10/a.
 

 
Hivatalos neve: Az újvárosi tanulók jövőjéért Közalapítvány – Alapító okirat
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40.
Kezelő szervének tagjai:
Simainé Király Ildikó elnök, 5400 Mezőtúr, Széna utca 84.
Dávidovicsné Rácz Beáta tag, 5400 Mezőtúr, Fóti út 51.
Rózsás Istvánné tag, 5400 Mezőtúr, Kert út 19.
Körmöndi Antalné 5400 Mezőtúr, Nagy Jenő út 14.


 

Hivatalos neve: Dr. Franz és Elisabeth Bender Közalapítvány – Alapító okirat
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Kezelő szervének tagjai:
Bíró Varga Anikó elnök, 5400 Mezőtúr, Kiss István utca 12.
Adamecz Ilona tag, 5400 Mezőtúr, III. utca 9.
Török Linda Erzsébet tag, 5400 Mezőtúr, Széna út 7.

9. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Hivatalos neve: Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató KözpontAlapító okirat
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Fóti út 168.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Fóti út 168.
Telefonszám: 06 56/240-968
E-mail cím: szoc.szolg.kozpont@gmail.com
Honlapja: http://www.akadalymentes.bktt.hu/mezotur.html
 
Hivatalos neve: Mezőtúri Városi Intézmény- Csoda-vár Központi ÓvodaAlapító okirat
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1.
Telefonszám: 06-56/ 550-639
E-mail cím: titkarsag@turiovi.hu
Honlapja: http://turiovi.hu/
 
Hivatalos neve: Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi KönyvtárAlapító okirat
Székhelye: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Postai címe: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Telefonszám: 0656/350-075
E-mail cím: info@turikonyvtar.hu
Honlapja: http://www.turikonyvtar.hu

10. LAPOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Mezőtúr és Vidéke Városi közéleti lap
A szerkesztőség és kiadó neve: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
A szerkesztőség és kiadó címe: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
A főszerkesztő neve: Pete Lajos

11. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Székhelye: 5400 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Postai címe: 5400 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Telefonszáma: +36 56 795–764
Telefax-száma: +36 56 795-789
Központi elektronikus levélcíme: titkarsag@jasz.gov.hu
Honlapja: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/jasz-nagykun-szolnok
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: