Hatósági Osztály Szociális Csoport Tájékoztató a települési támogatások felhasználásáról

Hatósági Osztály Szociális Csoport

Tájékoztató a települési támogatások felhasználásáról

 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a településünkön igényelhető szociális ellátásokról, azok elbírálásának, felhasználásának menetéről.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jétől hatályos módosítása átalakította a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök rendszerét. A módosítás eredményeként a települési támogatás a korábbi segélyeket felváltva került az Szt. szerinti pénzbeli ellátások rendszerébe. Az Szt. felhatalmazta a helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben szabályozzák a települési támogatások jogosultsági feltételeit, a megállapítás, kifizetés, felhasználás szabályait a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez igazítva.

 

Városunkban a települési támogatásokról szóló 21/2020. (VIII.27.) számú rendelet szabályozza a települési támogatások rendszerét.

 

A rendelet az alábbi támogatási formákat határozza meg:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) temetési segély,

c) lakhatási támogatás,

d) tüzelőtámogatás,

e) köztemetés,

f) gyógyszertámogatás,

g) önkormányzati kölcsön.

 

Valamennyi települési támogatási kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, és mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolást, illetve a rendeletben meghatározott egyéb iratokat, igazolásokat.

 

A fentieken túl önkormányzatunk támogatja a fiatalok lakáshoz jutását az alábbiak szerint: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet értelmében az első lakáshoz jutók támogatását pályázat útján a nagykorú, de a 35. életévüket legfeljebb a pályázat benyújtásának évében betöltő személyek – egyéb feltételek teljesülése esetén- igényelhetik.

 

A támogatásokhoz szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja figyelembe véve a helyi önkormányzat adóerő képességét. Az állami támogatás összegének felosztásáról a Képviselő-testület az éves költségvetés elfogadása során dönt, vagyis itt kerül meghatározásra, hogy mely támogatási formákra mekkora összeg áll rendelkezésre az adott évben.

A táblázat számadatai jól tükrözik, hogy a pénzbeli ellátásokra fordítható összeg a 2020. évre jelentősen lecsökkent, és a 2021. évre még alacsonyabb lett. Emiatt az a szándékunk, hogy az ez évi keret a saját bevételeinkből az előző évi segély keret mértékére egészítjük ki. Így már a tavalyi évben is nagyon takarékosan kellett a támogatásokkal kapcsolatos döntéseket meghozni, ez sajnos az idei évben még inkább meghatározó lesz annak érdekében, hogy a legnehezebb helyzetben lévő, létfenntartási gondokkal küzdő családokat, személyeket tudjuk támogatni.

 

Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:

  • megfelelő élelmezés hiánya
  • a lakhatás elvesztésének veszélye
  • a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye
  • aktív korúak ellátásban részesülő személy
  • nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg
  • 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány.

 

A kérelmek benyújtása, feldolgozása, a döntések előkészítése a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya Szociális Hatósági Csoportján történik. Jelenleg egy csoportvezető, két ügyintéző és egy ügykezelő foglalkozik a települési támogatások ügyintézésével, illetve a Hatósági Osztály Általános Igazgatási Csoportjának ügyintézője intézkedik az első lakáshoz jutók támogatása elbírálásában. Munkájukat egy fő közfoglalkoztatott munkatárs segíti. A kérelmek benyújtását követően még számos feladat vár a kollégákra, míg a támogatás megítélésre kerül: sok esetben szükséges hiánypótlásra felszólítani a kérelmezőt, más hatóságot megkeresni valamilyen hiányzó adat beszerzése kapcsán, a szociális ellátások nyilvántartási rendszerében rögzíteni a kérelmeket. A benyújtott igénylések egyedi elbírálás alá esnek, gyakran egyeztetünk a Berettyó-Körös Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival is egy-egy eset kapcsán. Előfordul, hogy az eljárás során környezettanulmány készítése válik szükségessé, ezt is a szociális ügyintézők végzik.

 

A szociális ellátások a hivatali ügyintézésen belül az egyik legnagyobb ügyfél- és ügyiratforgalmat teszik ki:

 

A támogatásokra vonatkozó részletszabályokat a fenti önkormányzati rendeletek tartalmazzák, melyek megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu), valamint Mezőtúr Város honlapján (www.mezotur.hu).

 

A kérelmeket a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya részére kell eljuttatni postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen – a veszélyhelyzet miatt előzetes időpont egyeztetést követően – ügyfélfogadási időben az illetékes ügyintéző részére, valamint lehetőség van a Városháza portáin elhelyezett gyűjtőládába bedobni.

 

Az ügyintézők elérhetősége:

Hegyi István csoportvezető 06-56/551-926; ihegyi@mezotur.hu (lakhatási támogatás, temetési segély, köztemetés)

Keve Ibolya Ágnes szociális ügyintéző 05-56/551-930; kevea@mezotur.hu (rendkívüli települési támogatás, tüzelőtámogatás, gyógyszertámogatás, önkormányzati kölcsön)

Putnoki Ágnes szociális ügyintéző 05-56/551-930; putnoki.agnes@mezotur.hu (rendkívüli települési támogatás, tüzelőtámogatás, gyógyszertámogatás, önkormányzati kölcsön)

Karetka Mária hatósági ügyintéző 06-56/551-918; karetka.maria@mezotur.hu (első lakáshoz jutók támogatása).

 

Biriszló Beáta
osztályvezető