PÁLYÁZATI KIÍRÁS

155/2018. (XI.08.) határozat
2. számú melléklete

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
INGATLAN ADATAI:

Természetbeni fekvés: Mezőtúr, ipari park terület.

Hrsz, Földterület nagysága:            külterület, 01707/41 hrsz. –4 ha 6327 m2

Művelési ág: szántó

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan értékesítésére a terület mezőgazdasági művelés alól történő kivonást követően kerülhet sor.

 

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK:

RENDELTETÉS:

A telek jelenleg Gip-3 jelű gazdasági, ipari területbe tartozik, mely a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítását követően Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltatói, feldolgozói tevékenység céljára szolgáló területté lesz átsorolva várhatóan 2019. március 31-ig.

 

A HÉSZ  Gksz-2 jelű építési övezet előírásai a módosítást követően tartalmilag az alábbiakra változnak:

Gksz-2 jelű építési övezet: kereskedelmi, feldolgozói, szolgáltatói tevékenység céljára szolgáló területek az ipari park területén

 1. Az építési övezetben elhelyezhető
 2. aa) iroda, szolgáltató, kereskedelmi, feldolgozó létesítmények, azok számára lakások és ezek rendeltetésszerű használatához szükséges kiszolgáló műhelyek.
 3. ab) Szélkerék, valamit szélerőmű a védőtávolságok betartása mellett, magassági korlátozás nélkül.
 4. A telket érintő beépítési módra vonatkozóan a tűztávolság betartására figyelemmel lévő elhelyezés feltételei kerülnek meghatározásra, melyek engedményeként a tűztávolságon kívül az épület az ingatlanon bárhol és szükségképpen nem egy tömegben is elhelyezhető.
 5. A telek megadott legnagyobb beépítettsége: 60%
 6. A telek területének min. 20%-át többszínű zöldfelületként kell kialakítani.
 7. A megengedett, legnagyobb építmény magasság 16 méter, illetve az alkalmazott technológia függvénye.
 8. Az építési övezetbe a beépítés feltétele a teljese közművesítettség.
 9. Az építési övezetbe a kialakítható legkisebb terület mérete 2.000 m2
 10. Az építési övezetben végezhető mezőgazdasági termék feldolgozása, tárolása, kezelése, géptárolás és -javítás, illetve a mindezekkel járó egyéb tevékenységek.
 11. Az építési övezetben telepszint alatti építmények közül pince csak épület alatt helyezhető el, önállóan, épület nélkül nem létesíthető.

 

A PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ SAJÁTOSSÁGOK:

A tárgyi ingatlan uniós pályázattal érintett, ezért a pályázó a fejlesztési elképzeléseire vonatkozó határidőket vélhetőleg csak abban az esetben tudja megtartani, amennyiben a TOP-1.1.1-16 JN1-2018-00005 azonosító számú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében meghatározott határidőre a telek vonatkozásában az infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak. A Pályázó fejlesztési elképzeléseire vállalt határidők a pályázat megvalósításának csúszása esetén, annak időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodhatnak.

 

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

HIVATALOS NYELVE: Magyar

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:

Nyertes: az önkormányzat szempontjából legelőnyösebb ajánlatok közül a legmagasabb árajánlat.

 

ELŐNY:

Azonos ajánlatok esetén rövidebb fizetési határidő vállalása.

 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA: 

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 1. szoba

Időpontja: 2018. december 10. (hétfő) 10.00. óra

Módja: nyilvános

 

ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

Az ajánlattevők pályázati ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon (összes mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban/határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívás, kiírás tartalmának megismerésére vonatkozóan,
 • a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertessége esetén az előszerződés megkötését követően vállalja a terület mezőgazdasági művelés alól történő kivonás költségeinek teljes körű megtérítését, melynek összegét a pályázat eredményének kihirdetését követően megkötendő előszerződés aláírását követően 15 napon belül átutalja Mezőtúr Város Önkormányzatának részére, mely az ingatlan vételárába maradéktalanul beszámításra kerül. Amennyiben a pályázó nem szerezheti meg a terület tulajdonjogát, mert: a) a terület kivonása bármilyen okból nem valósul meg, vagy b) amennyiben bármely elővásárlásra jogosult (ideértve az államot) élt a jogával, úgy az előleg a feltétel bekövetkeztétől számított 30 napon belül maradéktalanul visszatérítésre kerül.
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy végleges adásvételi szerződést csak a terület művelés alól történő kivonását követően tud kötni,
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fejlesztési tervében, illetve a későbbiekben megkötött adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségei a terület mezőgazdasági művelés alól történő kivonását követően nem valósítja meg, úgy a művelés alól történő kivonás költségeit Mezőtúr Város Önkormányzata nem téríti vissza,
 • az ingatlan tehermentes tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan,
 • a településrendezési terv módosításának megismerésére, és tudomásul vételére vonatkozóan,
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a területen a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosítószámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése,, című pályázat keretén belül infrastrukturális fejlesztés valósul meg és a fenntartási időszak alatt közreműködik annak a pályázatban vállalt keretek közötti fenntartásában.

A pályázathoz eredetiben csatolni kell (melyek a pályázati ajánlat részét képezik):

 • a pályázati kiírásban, felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.
 • igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása

A pályázó köteles:

 • az ingatlan hasznosítására vonatkozóan a megvalósítandó célt közölni
 • A fejlesztési elképzeléseit részletesen bemutatni:

– a tervezett létesítmény(ek) funkcionális ismertetését, tervezett létesítmény(ek) telepítését bemutató helyszínrajz

– Szöveges munkarész

= tervezett létesítmény(ek) funkcionális ismertetése

= főbb műszaki, és településrendezési paraméterek bemutatása

– Rajzi munkarészek:

= tömegvázlat

– a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó alábbi határidők, illetve az azok pályázó általi megtartásához kapcsolódóan szabott bármilyen feltétel megjelölése kötelező:

=  jogerős építési engedélyek megszerzése: legkésőbbi időpontja: 20………………………..

– = beruházás megkezdése:  legkésőbbi időpontja 20………………………………..

= műszaki átadás-átvétel: legkésőbbi időpontja 20……………………………..

= használatbavételi engedélyek megszerzése:

legkésőbbi időpontja 20………………………………..

–  fejlesztések Mezőtúr városra gyakorolt várható hatásának bemutatása.

 • cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni,
 • a pályázati anyagban feltüntetni – a pályázat eredményhirdetésére tekintettel – kapcsolattartó személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó levelezési címét,
 • adásvételi előszerződés tervezetet benyújtani

 

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.

 

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, melynek tudomásul vételéről a pályázó köteles nyilatkozni.

 

A pályázati kiírás mellékletei:

 • Térképmásolat a pályázati kiírásban szereplő területről
 • A területen a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosítószámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése,, című pályázat keretén belüli infrastrukturális fejlesztések és fenntartási feltételek részletes leírása
 • a Mezőtúr város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete