PÁLYÁZATI KIÍRÁS

156/2018. (XI.08.) határozat
2. számú melléklete

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
INGATLAN ADATAI:

 

Természetbeni fekvés: Mezőtúr, Miklósi út 7.
Hrsz, Földterület nagysága:            032 hrsz. – 1 ha 2049 m2

Művelési ág: kivett, géppark

Az ingatlan a város É-i, külterületi részén helyezkedik el a belterületi határvonal mellett a 46. számú főközlekedési út mellett. Megközelítése aszfalt burkolatú úton lehetséges.

Vízellátás saját fúrt kútról biztosított hidroforon keresztül történik, elektromos ellátásánál 3 fázis biztosított (400V/230V, 3X80A), a földgázellátás kiépített. Az ingatlanon található portaépület (7 m2), raktárépület (60 m2), szociális épület (58 m2), gépműhely (327 m2), garázsépület (336 m2), valamint tárolóépület (6 m2).

Az ingatlan megtekintése előzetes egyeztetést követően biztosított.

Kapcsolattartó: Ugrai Zsigmond: 30/8241-539

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK:

RENDELTETÉS:

A telek Gip-1 jelű gazdasági-ipari területbe tartozik, mely nagyobb területigényű, egyéb iparterület a város különböző peremterületein.. Részletes leírás helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendeletben található.

ÉPÍTÉS:

Az övezetben elhelyezhetők olyan gazdasági célú ipari építmények (nem jelentős mértékű zavaró hatású tevékenység építményei), amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el. Nem helyezhető el olyan jelentős mértékű zavaró hatású ipari létesítmény, amely veszélyes, bűzös, vagy nagy zajjal jár.

Megengedett beépítési mód: szabadonálló. Oldalhatárra történő építés is engedélyezhető, ha a szomszédos telek 6,00 méteres oldalkert mértékét nem haladja meg a betartandó tűztávolság mértéke.

Az építési övezet építési telkeinek legkisebb mérete: szélesség: 25,00 m mélység: 50,00 m

A telek megengedett legnagyobb beépítettsége: 60 %

Az előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30 %.

Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítettség.

Az újonnan kialakítható építési telek nagysága min.1500 m2.

 

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

HIVATALOS NYELVE: Magyar

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:

Nyertes: az önkormányzat szempontjából legelőnyösebb ajánlatok közül a legmagasabb árajánlat.

ELŐNY:

Azonos ajánlatok esetén rövidebb fizetési határidő vállalása.

 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA: 

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 1. szoba

Időpontja: 2018. december 17. (hétfő) 14.00. óra

Módja: nyilvános

 

EREDMÉNYHIRDETÉS:

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 4. szoba.

Időpontja: 2019. február 4. (hétfő) 10.00. óra

Módja nyilvános

 

ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

 

PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

Az ajánlattevők pályázati ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon (összes mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban/határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívás, kiírás tartalmának megismerésére vonatkozóan,
 • a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban
 • a bérleti díj, vagy vételár összegére vonatkozóan a fizetési határidő és a finanszírozás módjának meghatározása mellett,
 • a hatályos településrendezési tervi előírások megismerésére, és tudomásul vételére vonatkozóan.

 

A pályázathoz eredetiben csatolni kell (melyek a pályázati ajánlat részét képezik):

 • a pályázati kiírásban, felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket,
 • igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása,
 • adásvételi szerződés tervezetet.

 

A pályázó köteles:

 • Az ingatlan hasznosítására vonatkozóan a megvalósítandó célt közölni.
 • A hasznosítás Mezőtúr városra gyakorolt várható hatásának bemutatása.
 • Cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, és eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni,
 • A pályázati anyagban feltüntetni – a pályázat eredményhirdetésére tekintettel – kapcsolattartó személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó levelezési címét,

 

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van. A szerződés létrejöttének időpontja az ajánlat elfogadására vonatkozó döntés pályázó által történő tudomásszerzésének a napja.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, melynek tudomásul vételéről a pályázó köteles nyilatkozni.

 

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.