PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti Városháza épület 1. számú üzlethelyiség

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

INGATLAN ADATAI:

Természetbeni fekvés: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti Városháza épület 1. számú üzlethelyiség (főbejárattól balra)

Az üzlethelyiség nagysága:             85 m2

Az üzlethelyiség a Városháza főbejáratától balra elhelyezkedő 1. számú üzlet. A helyiség a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 számú, „Városháza és kapcsolódó látványosságok turisztikai fejlesztésének építési beruházása” című projekt keretében kávézóként került kialakításra, melynek következtében az üzlethelyiségben átalakítás nem végezhető. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy legalább öt évig kávézóként működteti, illetve a pályázat kötelező elemeként ajándéktárgyakat tartalmazó vitrint helyez el, melynek beszerzését a kiíró biztosítja.

A kávézó, illetve a hozzá tartozó kültéri terasz berendezésének egy része szintén a pályázat eleme, melyek beszerzésére a nyertes pályázó kiválasztását követően kerül sor, a nyertes pályázóval történő egyeztetést követően.

Az üzlethelyiség hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés az Irányító Hatóságának (Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága) ellenőrzésre megküldésre kerül, melynek eredményeképpen a bérleti szerződés módosításra kerülhet.

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

HIVATALOS NYELVE: Magyar

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:

A beérkezett pályázatok alapján Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete mérlegel és dönt.

Nyertes: az önkormányzat szempontjából legelőnyösebb ajánlatok közül a legmagasabb árajánlat.

Minimális bérleti díj összege 100.000 Ft+Áfa/hó.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA: 

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 1. szoba

Időpontja: 2022. május 18. (szerda) 14.00. óra

Módja: nyilvános

EREDMÉNYHIRDETÉS:

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 4. szoba.

Időpontja: 2022. május 27. (péntek) 10.00. óra

Módja nyilvános

ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

Az ajánlattevők pályázati ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon (összes mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban/határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

  • a pályázati felhívás, kiírás tartalmának megismerésére vonatkozóan,
  • a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
  • jogi személy esetében arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban
  • a bérleti díj összegére vonatkozóan
  • a pályázat mellékletét képező bérleti szerződés tervezet elfogadására vonatkozóan
  • arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés ellenőrzésre Irányító Hatóságának megküldésre kerül, melynek eredményeképpen a bérleti szerződés módosításra kerülhet.

A pályázathoz eredetiben csatolni kell (melyek a pályázati ajánlat részét képezik):

  • a pályázati kiírásban, felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.
  • igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása

A pályázó köteles:

  • Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni,
  • A pályázati anyagban feltüntetni – a pályázat eredményhirdetésére tekintettel – kapcsolattartó személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó levelezési címét,

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, melynek tudomásul vételéről a pályázó köteles nyilatkozni.

Melléklet:

Bérleti szerződés tervezet

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

<<Bérleti Szerződés (Tervezet)>>