PÁLYÁZATI KIÍRÁS

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
INGATLAN ADATAI:

Természetbeni fekvés: Mezőtúr, Pétery Károly utca 8.
Hrsz, Földterület nagysága:            4322/1 hrsz. – 1221 m2

Művelési ág: kivett, beépítetlen terület

Az ingatlant a Mezőtúr, belterületi 4323 hrsz-ú ingatlan javára bejegyzett szennyvízelvezetési szolgalmi jog terheli.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK: 

RENDELTETÉS:
A telek Vt-3 jelű településközponti vegyes területbe tartozik. Részletes leírás helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendeletben található.

ÉPÍTÉS:

A terület általában több rendeltetési egységet magába foglaló lakó, és olyan helyi települési szintű  igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi. szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
Az övezetben elhelyezhető

a) lakóépület
b) igazgatási épület
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
d) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
f) sportépítmény
g) parkolóház
h) a fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények (garázs, tároló épület, stb.)

Megengedett beépítési mód: kialakult.
Az építési övezet építési telkeinek legkisebb mérete: szélesség: 16,00 m mélység: 30,00 m
A megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,5 m.
A telek megengedett legnagyobb beépítettsége: 50 %
Az előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30 %.
Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítettség.
Az építési övezetben csak magastetős épületek építhetők, 30-450– os hajlásszöggel
Az újonnan kialakítható építési telek nagysága min. 500 m2.

 

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

HIVATALOS NYELVE: Magyar

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:
A fejlesztési tervek alapján Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete mérlegel és dönt.
Nyertes: az önkormányzat szempontjából legelőnyösebb ajánlatok közül a legmagasabb árajánlat.

ELŐNY:
Azonos ajánlatok esetén rövidebb fizetési határidő vállalása.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA:   

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 1. szoba
Időpontja: 2019. március 25. (hétfő) 14.00. óra
Módja: nyilvános

EREDMÉNYHIRDETÉS:

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 4. szoba.
Időpontja: 2019. április 29. (hétfő) 10.00. óra
Módja nyilvános

ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

Az ajánlattevők pályázati ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon (összes mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban/határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívás, kiírás tartalmának megismerésére vonatkozóan,
 • a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban
 • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan, a fizetési határidő és a finanszírozás módjának meghatározása mellett
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatában vállalt fejlesztés nem valósul meg, úgy a területet Mezőtúr Város Önkormányzata a szerződésben szereplő vételáron visszavásárolhatja, valamint tudomásul veszi, hogy a visszavásárlási jog fennállása alatt az ingatlant 3. személynek nem értékesítheti,
 • a hatályos településrendezési tervi előírások megismerésére, és tudomásul vételére vonatkozóan.

A pályázathoz eredetiben csatolni kell (melyek a pályázati ajánlat részét képezik):

 • a pályázati kiírásban, felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.
 • igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása

 

A pályázó köteles:

-A fejlesztési elképzeléseit részletesen bemutatni:

– a hasznosítás módját
– az esetlegesen tervezett létesítmény(ek) funkcionális ismertetését, tervezett létesítmény(ek) telepítését bemutató helyszínrajz
– Szöveges munkarész
= az esetlegesen tervezett létesítmény(ek) funkcionális ismertetése
= főbb műszaki, és településrendezési paraméterek bemutatása
–  garanciák bemutatása,
–  fejlesztések Mezőtúr városra gyakorolt várható hatásának bemutatása.

 • cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni,
 • a pályázati anyagban feltüntetni – a pályázat eredményhirdetésére tekintettel – kapcsolattartó személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó levelezési címét,
 • az ingatlan hasznosítására vonatkozóan a megvalósítandó célt közölni

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, melynek tudomásul vételéről a pályázó köteles nyilatkozni.

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.