Önkormányzat » A Jegyző feladatai


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

(3) A jegyző

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

k)[1] rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

(4)[2] A polgármester egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.

[1] Beiktatta: 2013. évi LXXXVIII. törvény 44. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.

[2] A 2012. évi CXC. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti szöveggel lép hatályba.

A jegyző képviselő-testület által meghatározott feladatai

1. A polgármester és az alpolgármester által fent nem tartott ügyekben tájékoztatja az érdeklődőket
és a sajtót a város ügyeiről.
2. A polgármester irányításával előkészíti a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő
előterjesztéseket.
3. Megszervezi a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester és az alpolgármester munkájához
kötődő ügyviteli munkát. Ennek keretében különösen:
a) elkészíti a képviselő-testületi ülések hiteles jegyzőkönyvét
b) gondoskodik a jegyzőkönyvek és a jegyzőkönyvi kivonatok érdekeltek részére való eljuttatásáról

c) gondoskodik a hozott döntések naprakész nyilvántartásáról
d) felügyeli az ügyiratkezelést és az irattárat.
4. Kezdeményezi az SzMSz valamint a hatályos önkormányzati rendeletek módosítását.
5. Tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről.
6. A polgármester és a képviselő-testület által meghatározott ügyeket elintézi.
7. Vezeti és megszervezi a polgármesteri hivatal munkáját.
8. Gondoskodik az aljegyzővel történő munkamegosztás kialakításáról.
9. Javaslatot tehet a polgármesteri hivatal munkájának, szervezeti rendjének ésszerűsítésére.
10. Gondoskodik az önkormányzati rendeletek hiteles szövegének összeállításáról, kihirdetéséről,
évenként pedig a testületi jegyzőkönyvek beköttetéséről.
11. Gondoskodik az önkormányzati intézmények felügyeletéről és ellenőrzéséről.