Lakossági fórum felhívás – HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

 

Tisztelt Lakosság!

 

Mezőtúr Város Önkormányzata a 109/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozatával a Mezőtúr 01496/4 hrsz.-ú területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Mezőtúr Város Önkormányzata a 110/2021. (VIII. 12.) Képviselő-testületi határozatával döntött, hogy a 01496/4 hrsz.-ú kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló, többször módosított 2/2004. (II. 30.) önkormányzati rendeletét és más településrendezési eszközeit módosítja, annak érdekében, hogy a területen naperőmű park legyen elhelyezhető. A tervezett telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került, így a tervezett naperőmű a 01496/5 hrsz-ú (volt 01496/4 hrsz-ú ingatlan egy részén) kerülne elhelyezésre. Ahhoz, hogy a 01496/4 hrsz.-ú terület déli részén a tervezett naperőmű park elhelyezhető legyen, a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.

 

Jelenleg folyamatban van Mezőtúr Város helyi építési szabályzatának felülvizsgálata. Az egész településre készülő településrendezési eszköz készítése és egyeztetése hosszabb folyamat. A 01496/4 hrsz.-ú kiemelt fejlesztési területre tervezett beruházás megvalósítása és egyúttal az engedélyeztetési folyamat megkívánja, hogy a területre vonatkozóan a HÉSZ előírásai lehető legrövidebb idő alatt módosuljanak.

 

A módosítás egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (1) c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

 

A módosítás tárgya:

Mezőtúr, hrsz.: 01496/5 ingatlan a belterületi szabályozási tervlapon a „Kkho” (Beépítésre nem szánt – honvédelmi terület) jelű övezetbe tartozik.

A HÉSZ 15/B. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosulna (törlésre kerül, új szöveg):

Az övezetben:

„a) kizárólag a HM tevékenységéhez kapcsolódó, valamint a HM vagy annak
szervének hozzájárulásával helyezhetők el
épületek, építmények, létesítmények.
helyezhetők el.

A Rendelet 29/A. §-a rögzíti, hogy a kidolgozott településrendezési eszközöket a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében partnerségi egyeztetésre kell bocsátani. A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 19/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet értelmében, jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§.(2) bekezdés szerinti egyesületek helyi szervezetei alkotják.

Mezőtúr Város Önkormányzata a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményezés céljából – LAKOSSÁGI EGYEZTETÉST TART:

A Tájékoztatási dokumentáció a Város honlapján érhető el (ide kattintva)

(2021. október 01-től): mezotur.hu

Az online lakossági fórum megtartásának lehetőségéről

a 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a rendelkezik.

Az előzetes tájékoztatás PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS: Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni, valamint írásban észrevételeket, javaslatokat tenni postai úton a hivatalnak címezve (Mezőtúr Város Polgármesteri Hivatala, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus úton a pm@mezotur.hu vagy epiteshatosag@mezotur.hu email-címen vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési osztályán 2021. október 15ig van lehetőség. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

Mezőtúr, 2021. szeptember 30.

Tisztelettel:

Herczeg Zsolt
polgármester

<<A tájékoztatási dokumentáció megtekintéséhez kérem kattintson ide>>