HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

Tisztelt Lakosság!

Mezőtúr Város Önkormányzata a 39/2022. (II.24.) képviselő-testületi határozatával a Mezőtúr 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú telkekkel érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A Képviselő-testület a 40/2022. (II. 24.) képviselőtestületi határozatában döntött, hogy a 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú telkekkel érintett kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan módosítja településrendezési eszközeit,

annak érdekében, hogy a területi áramszolgáltató hálózatába visszatápláló 9,5 MW összteljesítményű energia-termelő rendszer kiépítése megvalósítható legyen. A módosítással érintett terület nagysága 18,9 ha. A kiserőmű a megtermelt villamos energiát az E.ON. tulajdonában lévő közcélú hálózatra betáplálja. A csatlakozás a Mezőtúr 132/22 kV-os alállomás 22 kV-os leágazásán történik.

Jelenleg folyamatban van Mezőtúr Város új településrendezési eszközeinek készítése. Az egész településre készülő településrendezési eszközeinek készítése és egyeztetése hosszabb folyamat, a 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú telkekkel érintett kiemelt fejlesztési területen tervezett beruházás megvalósítása, az engedélyeztetési folyamata megkívánja, hogy a területre vonatkozóan a településrendezési eszközök a legrövidebb idő alatt módosuljanak.

A módosítás egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (1) c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

A módosítás tárgya:

A naperőmű megvalósításához szükséges 0177/2 és 0177/3  hrsz.-ú ingatlanoknak a Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervében meghatározott jelenlegi „Má-2″ jelű (Általános Mezőgazdasági terület) övezeti besorolását „Különleges beépítésre nem szánt terület megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület” övezeti besorolásra módosítani.

A Rendelet 29/A. §-a rögzíti, hogy a kidolgozott településrendezési eszközöket a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében partnerségi egyeztetésre kell bocsátani. A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 19/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet értelmében, jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98§(2) bekezdés szerinti egyesületek helyi szervezetei alkotják.

Mezőtúr Város Önkormányzata a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményezés céljából – LAKOSSÁGI EGYEZTETÉST TART:

A Tájékoztatási dokumentáció a Város honlapján érhető el (ide kattintva)

(2022. április 05-től): mezotur.hu

Az online lakossági fórum megtartásának lehetőségéről

a 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a rendelkezik.

Az előzetes tájékoztatás PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS: Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni, valamint írásban észrevételeket, javaslatokat tenni postai úton a hivatalnak címezve (Mezőtúr Város Polgármesteri Hivatala, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus úton a pm@mezotur.hu vagy epiteshatosag@mezotur.hu email-címen vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési osztályon 2022. április 20ig van lehetőség. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Mezőtúr, 2022. április 05.

                                                                                   Tisztelettel:

Herczeg Zsolt
polgármester

<<Tájékoztatási dokumentáció megtekintése>>