Helyi Hírek, Hírek, Kiemelt hírek|

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat 2021-ben kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.

A polgármester 135/2021. (IX. 30.) számú képviselő-testületi határozat alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot 2021. évre felsőoktatási hallgatók részére. A határozat 1. melléklete megjelent Mezőtúr Város honlapján, ahol a részletes pályázati kiírás megtalálható.

„A” típusú pályázat

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlanképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat, kivéve a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóit, (PhD) képzésben részt vevő hallgatókat, valamint a kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatókat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve). Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújthatnak azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Innovációs és Technológiai Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését. A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben a jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt, vagy belépést követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.) A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel érvényes.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia kell. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:

– A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév első félévéről.

– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettójövedelméről. (Egy háztartásban élőnek kell tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.)

– Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05.

A beérkezett pályázatokat az illetékes önkormányzat bírálja el 2021. december 06-ig.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2021. december 08-ig az EPER-Bursa rendszeren át elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A polgármester a 135/2021. (IX.30) számú képviselő-testületi határozat alapján kiírja, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2021. évre a felsőoktatási tanulmányokat 2022-ben kezdő fiatalok részére.

„B” típusú pályázat

A polgármester a 135/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „B” típusát.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022/2023. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgató, Illetve aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév).

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését. A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben a jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt, vagy belépést követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.) A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel érvényes.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia kell. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:

– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettójövedelméről. (Egy háztartásban élőnek kell tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.)

– Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05.

A beérkezett pályázatokat az illetékes önkormányzat bírálja el 2021. december 06-ig.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2021. december 08-ig az EPER-Bursa rendszeren át elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu internetes címen, vagy a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 3. szoba) Hegyi István szociális hatósági csoportvezetőnél, tel.: 56/551-926.

Herczeg Zsolt

 polgármester

Close Search Window