Többek között a „Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer” halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására szóló pályázati kiírásáról is döntött a képviselő-testület augusztusban

Többek között a „Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer” halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására szóló pályázati kiírásáról is döntött a képviselő-testület augusztusban

 

Szeptember 1-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester az elmúlt időszak legfontosabb döntéseiről.

Herczeg Zsolt: – Az augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésen az egyik fontos téma az Invictus Úszó – és Vízilabda SC Kft. kérelme volt, melyhez az Önkormányzatnak egy hozzájárulást kellett kiadnia, mindenféle kötelezettségvállalás nélkül. Évek óta probléma – leginkább ősztől a strand nyitásáig -, és állandó konfliktusforrás a sportolók és a lakók között, hogy a rendelkezésre álló vízfelület nem elegendő. Korábban már az Invictus-szal karöltve Önkormányzatunk megvalósított egy fejlesztést a fedett uszodában, mely projekt 90 millió forint volt. Az ezt követően beadott pályázat már a vizesblokkok és öltözők felújításáról szólt volna, de ezt a Magyar Vízilabda Szövetség elutasította, mondván, ezek után csak olyan pályázatot fogad el, mely a vízfelület megnövelésére irányul. Ezért a Kft. terv szinten egy olyan elképzelést dolgozott ki, mely szerint egy 33×25 méteres medence épülne, ehhez egy acélszerkezettel megtartott fedés tartozna, ezen kívül egy új öltöző, melynek tetőszerkezetére napelemek kerülnének kihelyezésre. Ehhez volt szükséges Önkormányzatunk részéről egy támogatói nyilatkozatot kiadni.

Másik fontos napirendi pont volt a szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartása, mellyel kapcsolatosan augusztus 6-án olyan döntés született, hogy azok hajnali 3 órakor zárjanak be. Viszont ez 27-én újratárgyalásra került, ezt megelőzően az Ügyrendi Bizottság foglalkozott a témával, ahová meghívásra kerültek az érintettek, akik elmondhatták észrevételeiket. Összességében a képviselő-testület a 4 órát fogadta el és arról is beszéltünk, hogy megnézzük az elkövetkezendő hónapokat, mi lesz a hajnali 4 órás zárás eredménye.

  • Augusztus 13-án került sor a rendkívüli zárt ülésre, melynek témája az „Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” elnevezésű TOP-os projekt volt.

 

H . Zs.: – Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárást sajnos eredménytelennek kellett nyilvánítanunk, ugyanis az eljárás során, aki a legkedvezőbb ajánlatokat adta, elkövetett egy hibát. Hangsúlyozni kell, hogy egy ilyen közbeszerzési eljárásba Önkormányzatunk nem tud beleavatkozni, de még jogorvoslattal sem élhet, a kommunikáció a közbeszerzési szakértő és az ajánlattevő között zajlik. Történt egy hibás hiánypótlás, melyre a szakértő ismét egy hiánypótlást írt elő ugyanabban a témában és ez a Közbeszerzési Főhatóság szerint szabálytalannak minősül. A legkedvezőbb ajánlatot követő ajánlatot azért nem tudtuk elfogadni, mert ahhoz Önkormányzatunknak a pályázati forrás mellé több tíz millió forint saját forrást kellett volna biztosítania. Ennek pedig az a következménye, hogy egy új eljárást kell indítani, így a kerékpárút megépítése késő ősznél hamarabb nem indulhat meg, de az is lehet – ez időjárástól függ -, hogy 2021 tavaszán kezdődhet el.

 

  • Augusztus 27-én tartotta meg a képviselő-testület a rendes nyilvános és zárt ülését. Mit tudhatunk a Pétery Károly u. 4-6. szám alatti ingatlanról?

H . Zs. : – Ezen ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséről döntöttünk. Önkormányzatunk korábban az épületet értékesítette, és a Hód 2000 Kft. vásárolta meg, lakópark építése céljából. Mivel a szerződésben megfogalmazott feltételeket a beruházó teljesítette, így az abban bejegyzett visszavásárlási jog törlését kérte, ezt a képviselő-testület támogatta.

  • Következő napirendi pont az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása volt.

H . Zs.: – Az idei év egy különleges év, hiszen a COVID miatt arra számítunk, hogy az Önkormányzat adóbevételei, azon belül is a helyi iparűzési adóbevételek el fognak maradni a tervezettől. Elsőrendű feladatunk, hogy az önkormányzati szféra működését biztosítsuk, így a költségvetést már úgy terjesztettük be, hogy különböző megtakarításokat eszközöltünk. Bízom abban, hogy a bevételcsökkenésünk nem lesz nagyobb, mint amennyi a rendeletben szerepel.

  •  Mit lehet elmondani a települési támogatásokról?

H . Zs.: – Az állami normatívák között 21 millió forinttal kevesebbet kapott Önkormányzatunk segélyezésre, mint az előző évben. Szeptember közepén fogjuk látni, hogy az adóelőleg befizetések hogyan alakulnak, de célunk az, hogy ha tudunk – a kapott normatíván felül – a saját bevételeinkből átcsoportosítani segélyezésre, akkor azt meg fogjuk tenni.

  •  A következő napirendi pont a „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron” elnevezésű TOP-os pályázattal kapcsolatos.

H . Zs.: – A Petőfi Sándor utcában 25 parkoló épül, melyhez a közbeszerzési eljárás lezajlott, viszont a kiválasztott kivitelező nem végezte el a munkát. Természetesen a jogi eljárás vele szemben folyamatban van. Egy új eljárást indítottunk, melynek következtében meg van a nyertes ajánlattevő. Bízunk benne, hogy egy-két hónapon belül a kivitelezés befejeződik.

  •  Alpolgármester úr mit tud elmondani az augusztus 6-i nyilvános ülés „Belvíz elleni védekezés költségeinek finanszírozásáról” szóló napirendi pontjáról?

Szűcs Dániel: – Mindenki számára ismeretes, hogy 2020. július elején nagy mennyiségű, magas intenzitású – átlagosan 60 és 100 mm közötti – eső hullott városunkra és mindez főként Mezőtúr felső részét érintette: a Puskin út, Dob út, Csalogány és Árok utca környékén nagy károkat okozott. A Vis maior pályázat arra nyújt lehetőséget, hogy ezen keresztül Önkormányzatunk támogatásért forduljon a Magyar Államhoz. Tehát várjuk a választ arra vonatkozóan, hogy az Állam a belvízvédelem következtében felmerülő költségek tekintetében hogyan tudja segíteni városunkat.

  • A 27-i ülés fontos témája volt a Harcsás-Túrtő-Halásztelek Holtágrendszer halgazdálkodási jogáról szóló előterjesztés.

Sz. D.: – Ezzel a témával kapcsolatosan már tárgyalt a képviselő-testület, tisztázni kellett a célokat, hogy miként is hasznosítsuk a holtágrendszert. Mezőtúr Város Önkormányzatának vagyonrendelete és az erre vonatkozó jogszabályok alapján kötelesek vagyunk pályázatot kiírni, tehát nem dönthetett úgy a képviselő-testület, hogy automatikusan a Mezőtúri Horgász Egyesülettel kívánja hasznosítani a későbbiekben is az említett területet. Olyan szakmai pontok kerültek a pályázati kiírásba, melyek teljesítésével a holtágrendszert hasznosító hozzájárul ahhoz, hogy a mezőtúri horgász-turizmust előrevigyük, emellett pedig más turisztikai értékeket is fejleszteni tudjunk. Ezekben sikerült megállapodnunk, így a pályázati kiírást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Hangsúlyozzuk, hogy a pályáztatás folyamán mezőtúri pályázók előnyt élveznek, a pályázat benyújtási határideje október 02.

  • Hogyan döntött a képviselő-testület az Önkormányzati Kft. – k Felügyelő Bizottságait illetően?

Sz. D.: – A Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület indítványozta azt, hogy az eddig három tag helyett négy tagból álljanak a Bizottságok, a FIDESZ-KDNP is és a TEKE is 2-2 főt delegáljon. Megállapodásra jutottunk, így augusztus 27-én a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, a Mezőtúri Ipari Park Kft.-nél, és a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.-nél is két-két főt delegál a FIDESZ-KDNP és TEKE is, ezt követően a felügyelő bizottságok már így fognak dolgozni.

  • Az augusztus 27-i ülésen ismét napirendre került a belvízvédelem.

Sz. D.: – Így van, ugyanis július végén ismét egy nagy esőzés következtében újból belvízvédelmi készültséget kellett elrendelnünk, szerencsére ez esetben kisebb területről beszélünk. Itt szeretném megköszönni a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek és az Intézményellátó Kft.-nek, valamint a hivatalban dolgozó azon személyek segítségét, akik kint voltak és dolgoztak a helyszíneken azon a hétvégén. Mivel itt újabb költségek merültek fel, így ismét egy vis maior pályázat benyújtásáról döntöttünk, bízva abban, hogy az állam ezen károk valamely mértékét meg tudja téríteni.

Azt még el kell mondani, hogy a témával kapcsolatban Önkormányzatunk egyeztetést folytatott az érintettekkel, azaz a Katasztrófavédelmi Kirendeltség dolgozóival, a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, igazgatóival, az Intézményellátó Kft.-vel és minden olyan szerv szakembereivel, akik részt vesznek a belvíz elleni védekezésben. Arról tárgyaltunk, milyen problémákat hoztak elő az elmúlt időszak nagy esőzései, meghatároztunk olyan pontokat, feladatokat melyekben szükséges változtatni, pl. a KÖTIVIZIG Mezőtúri Szakaszmérnöksége a XIII-as csatorna átemelésénél használt szivattyú működését automatikusra fogja átalakítani. Az Önkormányzat részéről az akasztóér kitakarítása, valamint a Puskin út – Dob út alatt egy beszakadt áteresz helyreállítása is megtörtént más egyéb hibaelhárítások mellett.

 

Miskolczi Adrienn