Testületi tájékoztató

Testületi tájékoztató

Szűcs Dániel, Mezőtúr város alpolgármestere sajtótájékoztatót tartott a legutóbbi, május 26-i képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseiről, történéseiről. A közel öt óra hosszan tartott ülésen számos napirendi pontot megtárgyaltak a városi képviselők.

Elsõként Mezõtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló elõterjesztésérõl tárgyalt a képviselõ-testület.

A Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által készített beszámolót egyhangúlag elfogadták. Az elkészítésben közremûködtek az Önkor-mányzat Hatósági Osztályának munkatársai is. Szűcs Dániel kiemelte, minden dolgozónak köszöni a 2021. évi munkáját. Továbbá hozzátette: a beszámolóból kitûnik, hogy továbbra is sok család van Mezõtúron, ahol szükség van a szakemberek részérõl a figyelemre, segítségre, tájékoztatásra, tanácsadásra, a problémás helyzetek megoldására.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozati javaslat szerint rendben lezárult a tavalyi költségvetés a szükséges évközi módosításokkal együtt. A 2021. évben több városi intézményben is megtakarítással zárták az évet.

A következõ napirendi pont a Szolnoki út 5-7. szám alatti Tanüzemben található helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet megalkotásáról szólt.  Ebben az esetben is többen felszólaltak és véleményt cseréltek a képviselõ-testületi ülésen. Az épületet 2012-ben kapta tulajdonba az Önkormányzat az államtól. Eleinte a Mezõtúri Ipari Park Kft., majd a Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft. feladatai között szerepelt az épület hasznosítása. Az üzemeltetést egy külsõ vállalkozás végezte. 2022. január 1-tõl a Mezõtúri Intézményellátó Kft. feladata az, hogy bérbe adja a helyiségeket. Felmerült a bérleti költségek mértékének felülvizsgálata. Ehhez igazságügyi szakértõt kértek fel, aki megvizsgálta az épületek állapotát, értékét. A rendelet tervezete ezen a testületi ülésen végül elsõ olvasatnak lett tekintve, mert további pontosítások szükségesek, például az esetleges kedvezmények megállapítása miatt.

A bérleti díjak emelésének kérdése azért is fontos, mert az épületegyüttes karbantartására így több forrás állna rendelkezésre és a folyamatos állagmegóvás által ez a városi tulajdon még tovább szolgálhatná a mezõtúri vállalkozásokat.

A Mezõtúri Önkormányzathoz kapcsolódó gazdasági társaságok, a Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft., a Mezõtúri Ipari Park Kft., Mezõtúri Köz-mûvelõdési és Sport KN Kft., a Mezõtúri Városfejlesztési Kft., Mezõtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetõi idén májusban is benyújtották a 2021. évi beszámolójukat és 2022. évi üzleti tervüket. A képviselõ-testület minden cég dolgozójának megköszönte az egész éves munkáját. Mindegyik beszámoló elfogadásra került.

A Mezõtúr Intézményellátó Kft. ügyvezetõjének fizetésemelésérõl szóló határozati javaslatot a képviselõ-testület többsége elfogadta, továbbá a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KN Kft. ügyvezetõjének fizetésemelését is megszavazták. Ügyvezetõ jutalmazással kapcsolatban is tárgyalt a képviselõ-testület. A jutalmat az érintett gazdasági társaságoknak ki kell gazdálkodniuk október 31-ig.

Kiemelt ügy továbbá a képviselõ-testület tagjainak, hogy a mezõtúri csapadékvíz-elvezetés a lehetõ leghatékonyabban mûködjön, ezért pályáztak a csapadékvíz-elvezetõ rendszer rekonstrukciójára, ami az Akasztó- ér kitakarításával és kiépítésével, valamint a piaccsarnoktól a strand irányába a zárt csatorna cseréjével valósulhat meg. A rövid idõ alatt lehulló nagy mennyiségû csapadék óriási kihívást jelent, és a korábbiakban okozott már problémákat a város több pontján. A testület megszavazta az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírását.

A 2021. feladatokkal kapcsolatban beszámolót nyújtott be a Volán Zrt. a helyi autóbuszok kihasználtságáról. Szûcs Dániel itt elmondta, vizsgálják annak a pályázatjogi lehetõségét, hogy a turisztikai projektnek köszönhetõen vásárolt elektromos kisbuszt besegítés céljából, hogyan tudják hasznosítani a helyi közlekedésben.

A napelemparkokkal kapcsolatos újabb elõterjesztés napirendi pontjának kapcsán azt a döntést kellett meghozni, hogy a projektek megvalósulhatnak és nem szükséges jelenleg újabb környezeti tanulmány. Ezeket a projekteket magánvállalkozások indítják nem önkormányzati tulajdonú területeken, viszont mezõtúri területen, ami miatt a magáncégekre városi rendeletek sokasága vonatkozik. A város támogatja, akár rendelet módosításokkal is a napelempark megvalósulását, egyrészt a tõlük várható magas iparûzési adóbevétel miatt, amit utak, járdák építésére fordítanak majd, másrészt a fenntartható, környezetbarát technológiák támogatása okán. 

A civil szervezetek támogatásra pályázhattak, melyet egy ideiglenes vizsgáló bizottság bírált el. Egy pályázó kivételével minden civil szervezet elnyerte a támogatást a benyújtott 2022. tervükhöz. 2022. évben még lesz lehetõsége a bizottságnak támogatást odaítélni.

A zárt ülésen a Kossuth Lajos tér 1. szám alatti helyiség bérletének hasznosításáról írt pályázatra beérkezett pályázatot tárgyalta a testület.

Szûcs Dániel örömmel jelentette be: egy mezõtúri vállalkozó nyerte el a Városházán található új kávézó bérletének jogát, ami már a nyáron megnyitja kapuit a vendégek elõtt.

Kakuk Móni