Testületi sajtótájékoztató

Megkérdeztük…

Mezőtúr város képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én tartotta meg soros nyilvános és zárt ülését. Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül számolt be a legfontosabb napirendi pontokról.

A szeptemberi ülésen tárgyalt a testület Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról. Mit tudhatunk a részletekről?

  1. Zs. : A módosítás nem először szerepelt a napirendi pontok között az idei esztendőben, már többször aktualizáltuk a költségvetést. Ennek az az oka, hogy több pályázati forrást is elnyertünk és gazdasági folyamatok valósulnak meg mind a működés, mind a fejlesztés területén.
    A költségvetésünk főösszege 5,5 milliárd forintra módosult. Fontos kiemelni, hogy önkormányzatunk gazdálkodása továbbra is stabil. A működés finanszírozása teljes mértékben biztosított, továbbá 161 millió forintnyi saját fejlesztési forrással is rendelkezünk. Önkormányzatunk tehát saját bevételéből nem csak a működésre tud összeget fordítani, hanem a fejlesztésekre is.

 Rendkívüli támogatás 2018. évi igénylésének benyújtásáról is tárgyaltak a legutóbbi ülésen. Miről esett szó?

H.Zs. : Idén is van lehetőségük az önkormányzatoknak a működési területükhöz támogatást igényelni. Ebben az esztendőben 16,4 millió forintra nyújtottuk be a pályázatunkat. Bízunk abban, hogy ebből az összegből minél többet elnyerünk a rendkívüli támogatás keretében.

A napirendi pontok között szerepelt Mezőtúr Város fejlesztési célú hitelfelvételéről szóló előterjesztés is. Miről tárgyalt a testület?

H.Zs.:Augusztusban tárgyaltunk a témával kapcsolatban és az a döntés született, hogy 350 millió Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét kezdeményezzük, melyet az idei évre tervezett fejlesztési feladatok és pályázatokkal kapcsolatos kiadások indokolnak.
Ahogyan már a Mezőtúr és Vidéke szeptember 14-i lapszámában olvasható volt, a hitelből 150 millió forintot útalapok építésére fordítanánk, míg 200 millió forintot a Területi Operatív Program keretében elnyert pályázatok kivitelezésére használnánk fel. Fontos kiemelni, hogy abban az esetben nyújthatjuk be a hitelfelvételi kérelmet, hogy ha ezt Magyarország Kormánya jóváhagyja.
Az augusztusi ülés után a kölcsön felvételéhez szükséges tárgyalások megkezdődtek a hitelintézetekkel. Önkormányzatunk három bank felé fordult ajánlatkéréssel. A kiválasztott pénzintézetek közül összességében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásról szóló ajánlatot az OTP Bank Nyrt. adta, így emellett a hitelintézet mellett döntöttünk. A szeptemberi ülésen a bank által megfogalmazott követelményekről és feltételrendszerről tárgyaltunk, mely elfogadása szükséges ahhoz, hogy benyújthassuk a kérelmünket. Előzetesen egy közbeszerzési eljárást is lefolytatunk majd és kiválasztjuk a kivitelezőt, azért, hogy ha a kormány jóváhagyja a kérelmünket, akkor szinte azonnal megkezdődhessenek az említett munkálatok.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 helyrajzi számú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 hektár terület hasznosításáról is tárgyaltak szeptemberben. Mit tudhatunk erről?

H.Zs. :Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, külterületi 0243/1 hrsz-ú, a Túrkevei út és az Északi összekötő út által határolt területen elhelyezkedő, 12 hektáros területű szántó ingatlan hasznosítására megállapodást kötött az ADD Energy Kft.–vel és az Alpin-SLW Kft-vel. Az ingatlanokat, azok megosztását és művelés alól történő kivonását követően a befektetők napelem park megvalósítása és működtetése, üzemeltetése céljából használják.
Az Alpin SLW Kft. napelem park megvalósításához újabb területeket keres, és vételi ajánlatot tett Mezőtúr Város Önkormányzata részére az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 helyrajzi számú legelő művelési ágú ingatlan déli részén található, megközelítőleg 11 hektáros területére.
A vételi szándék alapján a képviselő-testület, azt a döntést hozta, hogy pályázatot ír ki erre a 11 hektáros területre és az ajánlatok beérkezését követően fogunk döntést hozni.

A képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról szóló határozat módosítása is a napirendek között szerepelt az ülésen. Miért volt szükség a módosításra?

B.A.V.:Szeptember 9-én Tóth Zsolt városi képviselő halála miatt tartottak időközi önkormányzati képviselőválasztást a 2. számú választókörzetben. A választáson az MSZP jelöltje Kovács Mihály nyert, aki ezentúl a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság munkájában fog részt venni bizottsági tagként.
Ezúton is gratulálunk képviselő úrnak és jó munkát kívánunk a továbbiakban.
A másik ok, ami miatt a téma a napirendi pontok között szerepelt az, hogy Szabó András egészségügyi állapota miatt levélben kérte, hogy mentesüljön a bizottsági tagság alól. Helyette a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának Majoros Gergelyt, a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma igazgatóját választotta meg a testület.

 

A szeptemberi ülésen a játszóterek és szabadidőparkok használati rendjéről is szó esett. Miről döntöttek?
B.A.V. :
Mindannyiunk közös kincse a városi játszóterek. Azonban az utóbbi időben lakossági visszajelzések alapján gyakran felmerülő probléma városunk játszótereinek és játszóeszközeinek nem rendeltetésszerű használata, így például a játszóeszközök rongálása, a játszóterek területén a dohányzás, szemetelés, kerékpározás, kutyák bevitele és a játszóterek éjszakai használat. Ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy meghatározza a játszóterek és a szabadidőparkok használati és nyitva tartási rendjét. Ennek értelmében a játszóterek minden nap 7 és 21 óra között, míg a szabadidőparkok minden nap 6 és 22 óra között használhatóak. A játszótéri eszközöket csak 14 év alatti gyermekek használhatják. A játékokat a 6. életévüket be nem töltött gyermekek csak szülői felügyelettel, míg a 6 és 14 év közötti gyermekek szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják. Iskolai vagy óvodai igénybe vétel esetében a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért és a baleset megelőzéséért.
A szabadidőpark eszközei, tárgyai, sporteszközei és az ott elhelyezett berendezési tárgyak 10 éves kor felett vehetők igénybe. A sporteszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően saját felelősségre használhatóak.
Fontos azt is megemlíteni, hogy a játszótér és szabadidőpark területén tilos dohányozni, alkoholt és más bódító hatású italt, anyagot fogyasztani, valamint szemetet elhelyezni csak az erre kijelölt helyekre lehet. Továbbá tilos kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni. Ezentúl a játszótér területére nem szabad kerékpárt vagy más járművet bevinni, azokkal engedély nélkül a játszótér területén áthaladni vagy közlekedni. A szabadidőpark területén tilos kerékpárral nem rendeltetésszerűen közlekedni, valamint nem szabad járművet bevinni, annak területén azzal engedély nélkül áthaladni vagy közlekedni.
A zöld területek is szabályozva vannak: tilos a növényzet szedése, a fák, bokrok, cserjék engedély nélküli kivágása.
Kérjük, hogy ha valaki ezen szabályok megszegését tapasztalja, hivatalos úton jelezze az Önkormányzat felé.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatárólis tárgyaltak a képviselők. Miről esett szó?

B.A.V.: Mezőtúr Város Önkormányzata 2000 óta minden évben támogatja a városban élő, hátrányos szociális helyzetű tanulóit felsőfokú tanulmányaik végzésében. Idén is csatlakoztunk a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek két típusa van.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nappali alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2018/2019. tanév második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve). Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázattal kapcsolatban az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy alig nyújtanak be pályázatot a tanulók. Itt azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben nappali alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat ebben a tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.