Tájékoztató a települési támogatásokról 

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a településünkön igényelhető szociális ellátásokról.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazta a helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben szabályozzák a települési támogatások jogosultsági feltételeit, a megállapítás, kifizetés, felhasználás szabályait a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez igazítva. Városunkban a települési támogatásokról szóló 21/2020. (VIII.27.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza az alábbiakban röviden részletezett, jövedelemhez kötött támogatási formákat.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 85.500 Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal, továbbá önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Létfenntartási gondok: megfelelő élelmezés hiánya, a lakhatás elvesztésének veszélye, a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, aktív korúak ellátásában részesülő személy, nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy (ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét nem haladja meg), 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány.

Alkalmankénti legkisebb összege 5.000 Ft, maximális összege 40.000 Ft.

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében évi egy alkalommal rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani. Az ellátás összege jogosult gyermekenként 10.000 Ft tanszervásárlási utalvány.

Elemi kár, illetve kivételes méltánylást érdemlő esetekben is van lehetőség rendkívüli települési támogatás megállapítására.

Temetési támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 85.500 Ft-ot. Összege 30.000 Ft.

Lakhatási támogatás esetében a háztartás tagjainak egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg egyszemélyes háztartás esetén a 71.250 Ft-ot, többszemélyes háztartás esetén az 57.000 Ft-ot.

Összege jövedelemtől függően egyszemélyes háztartás esetén 2.500 Ft, 3.500 Ft vagy 4.000 Ft, többszemélyes háztartás esetén 3.500 Ft, 4.500 Ft vagy 5.000 Ft.

Tüzelőtámogatást kaphat az a személy, aki az Szt. alapján energiafelhasználási támogatásra nem jogosult, és akinek a jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 85.500 Ft-ot.

Mennyisége 5 mázsa tűzifa, vagy 40.000 Ft értékű tüzelővásárlási utalvány az október 15-től április 15-ig tartó időszakra.

Köztemetés és köztemetési költségek megtérítési kötelezettségének támogatása: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy ez a személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél lehet bejelenteni, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezni. Ezen személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítést kaphat, ha családjában az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelem nem éri el a 71.250 Ft-ot.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a 7.125 Ft-ot, továbbá közgyógyellátásban nem részesül és a gyógyszerek költségének viselése saját vagy a családja létfenntartását veszélyeztetik.

A támogatás egy hónapra jutó összege jövedelemtől függően 6.000 Ft, 7.000 Ft vagy 8.000 Ft.

Önkormányzati kölcsön: A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételek fennállása esetén a települési támogatás pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában, kizárólag az ivóvíz és szennyvíz bekötésekhez kedvezményként nyújtható, legfeljebb 8 hónapos futamidőre.

Összege nem haladhatja meg az 100.000 Ft-ot.

Vagyon: Ha az Szt. másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege nem haladja meg a 855.000 Ft-ot, vagy együttes forgalmi értéke a 2.280.000 Ft-ot, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet értelmében az első lakáshoz jutók támogatását pályázat útján a nagykorú, de a 35. életévüket legfeljebb a pályázat benyújtásának évében betöltő személyek – egyéb feltételek teljesülése esetén – igényelhetik.

Összege az ingatlan vételárától függően 100.000 Ft, 200.000 Ft vagy 250.000 Ft.

A támogatásokra vonatkozó részletszabályokat a fenti önkormányzati rendeletek tartalmazzák, melyek megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu), valamint Mezőtúr Város honlapján (www.mezotur.hu).

Valamennyi települési támogatás iránti kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, és mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolást, illetve a rendeletben meghatározott egyéb iratokat, igazolásokat.

A kérelmek benyújtása, feldolgozása, a döntések előkészítése a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Hatósági Csoportjának feladata. A kérelmeket postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti címre lehet eljuttatni, illetve személyesen vagy meghatalmazott útján leadható ügyfélfogadási időben a magasföldszint 3. szobában.

Az ügyintézők elérhetőségei:

Putnoki Ágnes szociális ügyintéző 05-56/551-930; putnoki.agnes@mezotur.hu (rendkívüli települési támogatás, tüzelőtámogatás, gyógyszertámogatás, önkormányzati kölcsön)

Tóthné Törjék Edina 05-56/551-926; etorjek@mezotur.hu (lakhatási támogatás, első lakáshoz jutók támogatása)

Szendi Ilona csoportvezető 06-56/551-909; szendi.ilona@mezotur.hu (temetési támogatás, köztemetés, köztemetési költségek megtérítési kötelezettségének támogatása)

Szűcs Dániel
polgármester