Széchenyi 2020 TOP Projektek » Project: Humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében

 

  • a kedvezményezett neve:
 Mezőtúr Város Önkormányzata
  • a projekt címe:
Humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében
  • a szerződött támogatás összege: bruttó 239,98 millió Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt hozzájárul a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex csökkentéséhez, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének növeléséhez, az iskolán kívüli programok spektrumának szélesítéséhez, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emeléséhez is.

 

A program megvalósítása 36 hónapon keresztül történik, mely során az alábbi beavatkozások megvalósítása tervezett:

– képzések és továbbképzések a humán szolgáltatásokban dolgozók számára,

– szemléletformáló tréningek a humán szolgáltatásokban dolgozók részére,

-„Szomszéd-járás” program és térségspecifikus műhelyprogramok a humán szolgáltatásokban dolgozók komplex erőforráskihasználása érdekében,

– testvérvárosi látogatás (szakmai tanulmányút, melyen a helyi óvodák, iskolák, szociális szolgálatok és kulturális intézmények dolgozói vesznek részt),

– rendszeres szakkörök (felelős pénzügyi gazdálkodás, ökotudatosság növelése),

– kapcsolódó ökotudatos kisfilmek forgatása (osztályfőnöki órákon történő vetítése),

-„Gyere velem-program”: rendszeres hétvégi szülő-gyermek-intézmény közös programok,

– komplex angol nyelvprogram a térség összes településén, azaz a rendszeres iskola utáni kiscsoportos nyelvoktatás lehetőségének megteremtése a hátrányos helyzetű tanulók részére,

– kiemelt ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű tanulók számára,

– komplex óvodai beavatkozási csomag a korai fejlesztés érdekében, kiemelten: esetmegbeszélések, intézkedési tervek elkészítése, rendszeres szabadidős programok megvalósítása, szülői együttműködés lehetőségének megteremtése, óvodapedagógiai képzések, szakmai előadások, védőnői program, játékos angolnyelv-tanulás, zenetanulás (korai készségfejlesztés), valamint sporthetek indítása.

A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében c. projekt összesen hat település (Mezőtúr, Túrkeve, Mezőhék, Kétpó, Mesterszállás, Örményes) és egy nonprofit kft. (Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) közreműködésével valósul meg.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 04. 30.
  • projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00011

Sajtóközlemények

 

Családi szoba kialakítása

Mezőtúr Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető 2018. június 25-én sikeres ajánlattételi eljárást követően Vállalkozási Szerződést kötött a Túrszol Építési Szolgáltató Kft-vel családi szobák kialakításához szükséges építési beruházás elvégzésre a Csoda-Vár Központi Óvodában és a Százszorszép Óvodában. A kivitelezés a szerződés szerint teljesült, melynek eredményeként 2018. augusztus végéig kialakításra került az új családi szoba a CsodaVár óvodában, ezt követően pedig 2018 decemberében a Százszorszép Óvoda családi szobáját is átadták. A családi szobák kialakításának célja: komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására A szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat, együttműködés kialakítása, erősítése. A családi szoba elősegíti a személyes kapcsolattartást koordinátorral, óvodapedagógussal, illetve megfelelő helyszínül szolgál az esetmegbeszéléseknek, kiscsoportos megbeszéléseknek, közösségépítő játékoknak az óvodában. A beruházást követően a projekt keretében lehetőség nyílt a szoba rendeltetésszerű működéséhez szükséges eszközök beszerzésére, illetve fejlesztő játékok megvásárlására, továbbá szolgáltatás fejlesztési céllal informatikai eszközbeszerzésre is sor került.

 

 

Nyári táborok

Nyári táborok 2019-ben

2019 július és augusztusában három, különböző tematikára épülő nyári tábor került megszervezésre az általános és középiskolás gyerekek részére, melynek célja a gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, az iskolai szüneti időszak hasznos eltöltése.

Júliusban a „Nyelv-ész” tábor került megszervezésre 19 fő tanulóval. Az egy hetes tábor során a gyerekek intenzív angol nyelvoktatáson vettek részt, emellett több szabadidős és vidéki programra került sor.

Szintén júliusban került sor a „Számolj-velem” tábor, melynek középpontjában a pénzügyi alapismeretek tanítása állt a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása érdekében játékos és gyerekek számára élvezhető formában. Augusztusban pedig a „Ökotudatos” tábor került megszervezésre, melynek célja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, környezettudatos életmódra nevelés az ökotudatosság fejlesztése volt az ökotudatos életmód kialakítása érdekében.

 

Képek – hamarosan

 

Képzések

Mezőtúr Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, valamint a projektben konzorciumi tagként résztvevő kistelepülések sikeres közös közbeszerzési eljárás folytattak le a projekt célját szolgáló képzési szolgáltatás ellátására. A közbeszerzési eljárás eredményeként a legkedvezőbb árajánlatot adó EX-ANTE Tanácsadó Iroda Kft-vel.

A képzések legfőbb célja, hogy hozzájáruljanak a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint megteremtsék ennek a lehetőségét az informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. Továbbá általuk lehetséges az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A fentiek elérése érdekében kettő területen valósulnak meg képzések, melyek részletezésére a továbbiakban kerül sor:

-A térségben tevékenykedő szakemberek, és közigazgatásban dolgozók felkészítése, valamint a térség munkáltatóinak szemléletformálása.

-A célcsoport kompetenciáinak fejlesztése, az önálló életvitelre és sikeres munkavállalásra való képessé tétele.

 

 

„Fincorgó” sportdélután
2019 tavaszán került megrendezésre. A Családi sportdélutánnak a Városi Sportcsarnok adott helyet.

A rendezvény célja: Az óvodáskor életkori sajátosságait figyelembe véve, a szülők által is könnyen végrehajtható közös játékos sportdélután szervezése, a közös együttlét az öröm érzésének pozitív megerősítése érdekében. A tevékenységek során a gyermekek komplex képesség fejlesztésének eredményeként, a változatos és élményszerű mozgásformák állandó gyakorlása során természetszerűen fejlődnek a pszichomotoros képességek, és a végrehajtásukhoz szükséges kondicionális és koordinációs képességek. A kisgyermekek és a szülők együttes mozgásos tevékenysége hozzájárul a család összetartozásának pozitív élményéhez. Az óvoda a családdal együtt, a családi nevelést erősítve tudja hatékonyan a nevelő szerepét betölteni.

 

 

Ösztöndíjak (Nőjj itthon nagyra!”)

-2018/2019-

-2019/2020-

 

A projekt keretében 2020-ban ismét megrendezésre kerültek a korábbi évben nagy népszerűségnek örvendő nyári napközis táborok a településen működő oktatási intézmények és ott dolgozó pedagógusok aktív közreműködésével. Júniustól augusztusig összesen 9 darab tábor megtartására került sor 3 tematikában: „ökotudatos” tábor, „számolj velem” matematikai tábor, illetve „nyelv-ész” angol nyelvi tábor, melyek amellett hogy a gyermekek iskolán kívüli oktatását biztosították, a szünidő tevékeny és hasznos eltöltésében nagy segítséget nyújtottak a dolgozó szülőknek. A táborokon a gyerekek ingyenesen vehettek részt, illetve az étkezés is biztosítva volt számukra. A projekt keretében változatos programok és a pedagógusok által kidolgozott feladatok biztosították a gyerekek játékos és szórakoztató tanulását:

 

2020-ban a járványügyi helyzetben kialakuló körülményekhez mérten az alábbi képzés megtartására került sor a projekt keretében:

  • Szemléletformáló képzés a humán közszolgáltatásban dolgozók részére
  • Hátrányos helyzetű személyes aktivitásának fokozása
  • A humán közszolgáltatásokat végző önkormányzati, egyházi, civil intézményben, szervezetben dolgozók közös érzékenyítő képzése