Polgármesteri sajtótájékoztató – 2020. Május 6.

Herczeg Zsolt polgármester úr május 6-án sajtótájékoztatót tartott az elmúlt hetek polgármesteri döntéseiről.

Herczeg Zsolt: – Mindannyian tudjuk, hogy olyan időszakot élünk most, melyben életünk teljes mértékben megváltozott, ez igaz az önkormányzati szférára is, hiszen a vonatkozó katasztrófavédelmi törvény alapján ebben a helyzetben – veszélyhelyzetről beszélek – a polgármester hozza meg azokat a döntéseket, melyeket normál esetben a képviselő-testület, vagy a bizottságai hoznak meg. Én a magam részéről ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy már nagyon várom azt, hogy képviselőtársaimmal újra tudjak találkozni, amikor a döntéseinket a régi, megszokott formában hozzuk meg. Ez sajnos nem rajtam múlik, minden bizodalmam abban van, hogy lehetőség szerint ennek az időszaknak minél hamarabb vége lesz, és az életünk visszatérhet a normál kerékvágásba. Meghozott döntéseimről a tájékoztatót ketté kell választani. Van a döntéseknek olyan része, melyek esetében fajsúlyuknál fogva a képviselő-testület véleménye nem lett kikérve, a többi előterjesztés vonatkozásában azok kiküldésre kerültek a képviselők részére egy olyan tájékoztató levéllel, melynek lényege, hogy a javaslataik megfogalmazásába természetesen a bizottságok külső tagjait is bevonhatják. Ezt követően pedig minden előterjesztésről elektronikus úton küldhették el a véleményüket. Elsőként tehát azokról a döntésekről fogok beszélni, melyekkel kapcsolatban nem a testületi tagoktól kértem véleményt, hanem a kollégáktól, és az önkormányzati gazdasági társaságtól (pl. lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatban).

– Milyen pályázatokkal kapcsolatban született döntés?

Herczeg Zsolt: – Két olyan pályázatról van szó, melyek a TOP CLLD projektet érintik, és a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. volt mindkét esetben a pályázó. A Kft. pályázatot kíván benyújtani „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” címmel, a projekt értéke 5 millió Ft. A Kft. célja, hogy a pályázat benyújtásával hagyományőrző alkotótáborok szervezésével támogassa a helyi értékek megőrzését (kézművesség, gasztronómiai kultúra). Ezzel kapcsolatosan természetesen azt a döntést hoztam, hogy nyújtsa be a Kft. a pályázatot, hiszen a CLLD-ben vannak még szabad forrásaink, és ha nem érkeznek be megfelelő pályázatok, melyek teljes egészében pénzügyileg nem fedik le az önkormányzat által elnyert teljes, akkor a fel nem használt részt vissza kell fizetni. Nyilván a pályázat nemes célt szolgál, így a döntésem pozitív volt.

A másik pályázat címe a Civil társadalom erősítése, célja pedig a helyi sport és kulturális hagyományokkal kapcsolatos (előadások, bemutatók, táborok stb. szervezése), összege pedig 4 millió Ft. Természetesen itt is az a döntés született, mint az előzőnél, a Kft. nyújtsa be a pályázatot.

– A fejlesztések terén mit tud elmondani, Polgármester úr?

Herczeg Zsolt: – Aktualitás, hogy önkormányzatunk közbeszerzési tervét mindig a történésekhez igazítjuk. Két új sorral lett kiegészítve a terv, az egyik a turisztikai projektünk, a másik pedig a Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron elnevezésű projekt keretein belül megvalósítandó eszközbeszerzési eljárás.

– Mit tudhatunk az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásról?

Herczeg Zsolt: – Nemrégiben sávossá alakítottuk a támogatási rendszerünket. Amennyiben az ingatlan vételára 2 millió Ft, vagy az alatti, akkor 75 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást adunk, 2 és 4 millió Ft között 125 ezer Ft-ot, 4 és 6 millió forint között 150 ezer Ft-ot, 6 millió Ft ingatlanár felett pedig 200 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást adunk a pályázónak. Most hét mezőtúri fiatalt tudtunk támogatni, közülük hatan 200 ezer Ft támogatást kapnak, egy fő pedig 150 ezer Ft-ot. Nagyon örülök, hogy egy pályázatot sem kellett elutasítanunk, ami abban az esetben történik meg, amikor az ingatlan nem lakható.

– Miben történt még polgármesteri döntés?

Herczeg Zsolt: – Volt egy földgázbeszerzéssel kapcsolatos versenyeztetésünk, mely a Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozott volna, de itt is saját magam hoztam meg a döntést. Itt a lényeg az, hogy a 20 m3/h-nál nagyobb gázmérő-kapacitással rendelkező fogyasztási helyeinket az ott elfogyasztott gáz tekintetében meg szoktuk versenyeztetni a földgáz értékesítő cégeket. Az intézményeinkkel, Kft-jeinkkel történt egyezségünk alapján ilyenkor mindig összevont ajánlatot kérünk, mely azt jelenti, hogy az önkormányzatunkon kívül a mezőtúri Városi Központi Csoda-vár Óvoda is beletartozik a közbeszerzési körbe, illetve a Közművelődési és Sport Kft., valamint az Intézményellátó Kft. is néhány telephelyével. Az eljárásban három kereskedő céget versenyeztettünk meg, durván 35 millió forintos értékről beszélünk, ez egy éves gázfogyasztása az említett cégeknek és önkormányzatunknak. A lefolytatott verseny következtében azt értük el, hogy éves szinten több, mint 4 millió forinttal olcsóbban fogjuk a földgázt beszerezni az előző évhez képest, természetesen a legkedvezőbb árajánlatot adó kereskedő került kiválasztásra.

– Térjünk rá azokra a döntésekre, melyekben már a képviselő-testületi tagok véleménye is bekérésre került.

Herczeg Zsolt: – Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy mindannyian megfogalmazták, beküldték véleményüket, melyek alapján volt olyan előterjesztés, amit az eredeti formában nem fogadtam el. Mielőtt válaszolnék a kérdésre, ki kell térjek egy egészségügyi, szociális bizottsági kompetenciába tartozó előterjesztésre, hiszen a Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona 2019. évi munkájáról, 2020. évi tevékenységéről, lehetőségeiről szóló beszámoló elfogadása is napirendre került és ebben az esetben is én hoztam meg a döntést, miszerint természetesen elfogadtam a beszámolót. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az Idősek Otthona vezetőségének, dolgozóinak, és nem utolsó sorban fenntartójának köszönetet mondjak. A felelős, áldozatos munkának köszönhetően szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy az otthonok lakói és dolgozói biztonságban vannak.

Időközben hat újabb pályázat érkezett az első lakáshoz jutást elősegítő támogatásra, kettőnél 200 ezer Ft-ot, három esetben 150 ezer Ft-ot, és egy esetben 125 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapnak az igénylők.

A Bizottság napirendjén négy, lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztés is szerepelt, minden esetben a fenntartó Intézményellátó Kft. javaslatára hagyatkoztam, három esetben semmi probléma nem merült fel, egy esetben viszont voltak problémák, de a bérlő kapott néhány hét haladékot ezek rendbetételére.

–  Az Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása is napirendre került.

Herczeg Zsolt: – A november 7-én történt módosítást követő mostani módosításnak egyszerűen technikai oka volt, a folyamatban lévő önkormányzati projektekkel kellett összhangba hozni a rendeletet. Szükséges aktualizálások, kiegészítések, kormányzati funkciók megnevezése, kódjainak tekintetében történtek változások.

– Következő napirendi pont az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.

Herczeg Zsolt: – Három oka volt a rendelet módosításának. Első az a legelő terület, mely a Bivalyteleptől délre található, egy 72,9 ha területről van szó, melyet forgalomképessé minősítettünk a rendelet módosításával tekintettel arra, hogy befektetői érdeklődés jelent meg a terület kapcsán. Az elképzelések alapján itt is naperőművek épülnének, és ahhoz, hogy önkormányzatunk pályázatot tudjon kiírni a terület értékesítésére, forgalomképesnek kell lennie az ingatlannak. Nyilvánvalóan a pályázati kiírásra akkor kerülhet sor, ha a befektetői szándék hivatalosan is megjelenik, eddig szóbeli tárgyalás zajlott. Miután ez megtörténik, akkor kerül kiküldésre a testületi tagok részére az erről készült előterjesztés, és a kapott vélemények alapján fogom eldönteni azt, hogy a pályázat kiírásra kerül -e, vagy sem.

A rendelet módosításának másik oka a túrtői stégek bérleti díját érintő kérdés volt. 2012-től a stégek bérleti díja 5 évre 5000 Ft + ÁFA volt, ami elég alacsony összeg, hiszen ha megnézzük a Peresi – holtágat, ahol nem az önkormányzat a tulajdonos, ott 1000 Ft/m2/év a bérleti díj. Olyan döntés született, hogy a bérleti díjat 5 évre vonatkozóan 15 ezer Ft + ÁFA összegre emeltük.

A harmadik oka a rendelet módosításának pedig az volt, hogy a még 2008 környékén az Önkormányzat tulajdonba kapott kb. 500 km-nyi külterületi utat a törzsvagyonunkba kellett felvennünk.

Következő napirendi pontunk témája a köztemetők szolgáltatási díjai voltak.  A Református Egyházközség részéről év elején született egy olyan presbitériumi döntés, mely alapján új üzemeltetője van a temetőnek. Így velük és az egyházközséggel is egyeztetve összhangba hoztuk az ő díjaikat a mi köztemetőnk díjaival.

– Milyen döntés született az I. számú Fogorvosi Alapellátás álláshelyének betöltéséről szóló pályázat elbírálásáról?

Herczeg Zsolt: – Minden mezőtúri polgár tudja, hogy Ambrózy főorvos úr halálával ez a praxis megüresedett. A praxis jog egy év elteltével visszakerült az önkormányzathoz. A meghirdetett állásra érkezett is egy pályázat, de a képviselők többsége azt javasolta, nyilvánítsuk eredménytelennek ezt a pályázati eljárást, nem azért, mert a doktor úr beadott pályázata érvénytelen, hanem a képviselő társaim azon igényüket fejezték ki, hogy szeretnének vele találkozni, még mielőtt döntést hoznának. Így a pályázat újra kiírásra kerül, bízunk abban, hogy a veszélyhelyzetnek hamarosan vége lesz, és akkor a testület tud ülésezni és egy személyes találkozó alapján megbízható döntést hozni.

Következő előterjesztés a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, és munkatervéről szólt, melyet a képviselők egyhangúlag támogattak. Ezúton is szeretném megköszönni a könyvtár vezetőjének, és munkatársainak áldozatos munkáját.

A Mezőtúri Rendőr-kapitányságtól is érkezett egy beszámoló a 2019. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről. Ezzel kapcsolatban nem született döntés, első olvasatnak tekintettük, mert képviselőtársaim többségének itt is az volt a kérése, hogy szeretnének a kapitány úrral személyesen találkozni, melyre természetesen a veszélyhelyzet után kerülhet sor, tehát hangsúlyozom, csakis ezért lett első olvasat.

A Volánbusz Zrt. autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójával kapcsolatban csak örömhírrel szolgálhatok.  2019-re az Önkormányzatnak nem szükséges anyagilag hozzájárulnia az elvégzett közszolgáltatáshoz, hiszen az állami támogatás a felmerült költségeiket teljes egészében fedezte.  Nekik is köszönettel tartozunk a szolgáltatás elvégzéséért.

– Mit lehet tudni a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolóról?

Herczeg Zsolt:– A beszámolót jegyző úr, mint a Közös Önkormányzati Hivatal vezetője készítette és ezt is mindenki egybehangzóan támogatta. Sokan azon véleményüket is kifejtették velem együtt, hogy köszönik jegyző úrnak, a vezető kollégáknak, és a Közös Önkormányzati Hivatal minden dolgozójának az elvégzett munkát, továbbra is számítunk mindenkire.

–  Polgármester úr elmondta, volt olyan előterjesztés, melyet a képviselő-testület tagjainak véleménye alapján megváltoztatott.

Herczeg Zsolt:– Így van, egy mezőtúri polgár vételi szándékát jelezte egy önkormányzati ingatlan vonatkozásában, mellyel kapcsolatos eredeti előterjesztést én támogattam tekintettel arra, hogy 2015-ben a képviselő-testületnek már volt ezzel kapcsolatban egy támogatói döntése, csak akkor a vevőnek nem állt a rendelkezésére a vételhez szükséges összeg. Most újból megkeresett minket az illető, de több képviselő társam gondolta úgy, ne adjuk el az ingatlant, hiszen korábban már megfogalmaztunk egy olyan alapelvet, hogy inkább vásároljunk ingatlanokat önkormányzati bérlakásoknak, mint hogy értékesítsünk. Ezáltal az a döntés született, hogy nem adjuk el a bérleményt, egyébként a bérlő innentől számítva öt évig még bérli az ingatlant, tehát ez nem azt jelenti, hogy az utcára kerül, hanem bérlői jogviszonyban marad.

– Fontos téma volt a gazdasági program.

Herczeg Zsolt: – Ennek jogszabályi háttere, hogy a választásokat követően hat hónapon belül el kell, hogy fogadja a képviselő-testület. Itt is az volt a szándékom, hogy egy vita keretein belül alakuljon, formálódjon, nyerje el végső formáját a gazdasági programunk, de ez a jelenlegi helyzetben nem volt biztosítható. Ennek ellenére a program elfogadásra került, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület február 20-án már tárgyalt a témáról, ami a távlati fejlesztési terveket illeti, hiszen a megyei önkormányzat bekérte az önkormányzatoktól a 2021-2027 időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A képviselő-testületi döntés a gazdasági programba teljes egészében beemelésre került. Két részre kell bontani az Önkormányzat gazdálkodását: működési és fejlesztési területre. Ami az előbbit illeti, most is hitel nélkül adottak a működési feltételeink, a pénzügyi háttér stabil. Ezt kell folyamatosan biztosítani. Ami a fejlesztési területet illeti pozitívumként kell megemlíteni, hogy a saját bevételeinkből évről évre több fejlesztést tudunk megvalósítani, viszont ezek még mindig nem olyan volumenűek, hogy a város fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájárulnának. Igazán nagy fejlesztéseket csak pályázati forrásokból tudunk megvalósítani, ezért Önkormányzatunknak minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnia ahhoz, hogy településünk a lehető legnagyobb ütemben fejlődjön.

– A mostani anyagban milyen fejlesztésekről volt szó?

Herczeg Zsolt: – Két projekt is napirenden volt, mindkettő a Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozik. Az egyik a TOP CLLD-ben az Ifjúsági Lakótelep játszóterének felújítása volt. A beruházás összege 6,4 millió forint. Itt a kivitelező az Intézményellátó Kft. lesz. A másik beruházás pedig a TOP 2.1.2. projektünk, azaz a Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron, mely 500 millió Ft összértékű. Jelenleg az eszközbeszerzéseknél tartunk, melyen belül az utcabútorokról (padok, hulladéktárolók, stb.) beszélhetünk, valamint a játszótéri elemek beszerzéséről. Itt négy céget versenyeztettünk meg, és nagyon örülök, hogy ezt a projektet is az Intézményellátó Kft. nyerte meg. A beruházás összege bruttó 18,5 millió forint és az alábbi városrészekre vonatkozik: Erzsébet-liget, Ligeti-tó környezete, a Szabadság tér, a Petőfi tér, így a Városi Oktatási Centrum környezete.

Önkormányzatunknál folyamatosan zajlanak az elnyert projektekkel kapcsolatos munkálatok, jó néhány projekt megvalósítás alatt áll, valamelyiknél folyik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, mint pl. a Városi Oktatási Centrum konyhájának a felújítása, valamint a két kerékpárút építése. Örömmel tájékoztatom a Mezőtúriakat, hogy a volt Fóti úti Tüdőgondozó telkén megépítendő új idősek napközi otthonára vonatkozó pályázatunk nyert. A projekt összértéke 166 millió forint.

Miskolczi Adrienn