Pályázati kiírás – Pétery Károly utca 4-8. fsz. 4. számú üzlethelység hasznosítása 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

INGATLAN ADATAI:

Természetbeni fekvés: Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-8. A. épület fsz. 4. számú üzlethelyiség

Az üzlethelyiség nagysága:             40 m2

Az üzlethelyiség a Pétery társasház főbejáratától balra elhelyezkedő 1. üzlet. Területe 40 m2.

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

HIVATALOS NYELVE: Magyar

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:

A beérkezett pályázatok alapján Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete mérlegel és dönt.

Nyertes: az önkormányzat szempontjából legelőnyösebb ajánlatok közül a legmagasabb árajánlat.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA: 

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 1. szoba

Időpontja: 2024. február 16. (péntek) 9.00. óra

Módja: nyilvános

EREDMÉNYHIRDETÉS:

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 4. szoba.

Időpontja: 2024. március 1. (péntek) 10.00. óra

Módja nyilvános

ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

Az ajánlattevők pályázati ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon (összes mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban/határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

  • – a pályázati felhívás, kiírás tartalmának megismerésére vonatkozóan,
  • – a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
  • – jogi személy esetében arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban
  • – a bérleti díj összegére vonatkozóan
  • – a pályázat mellékletét képező bérleti szerződés tervezet elfogadására vonatkozóan

A pályázathoz eredetiben csatolni kell (melyek a pályázati ajánlat részét képezik):

  • – a pályázati kiírásban, felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.
  • – igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása

A pályázó köteles:

  • – Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni,
  • – A pályázati anyagban feltüntetni – a pályázat eredményhirdetésére tekintettel – kapcsolattartó személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó levelezési címét,

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, melynek tudomásul vételéről a pályázó köteles nyilatkozni.

Melléklet: Bérleti szerződés tervezet

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.