Pályázati Kiírás – Önkormányzati ingatlan pályázati lehetőség

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

INGATLAN ADATAI:

 

Természetbeni fekvés: Mezőtúr, Vízmű utca 19.

Hrsz, Földterület nagysága:            4865/5 hrsz. – 605 m2

 

Művelési ág: kivett, lakóépület, udvar

 

Az előkertes lakóház 1985-ben épült, hagyományos építési módban, tégla falazattal, földszint + tetőtér + szuterén kivitelben.  A fölszint 82 m2 területű, a tetőtér 65,70 m2, míg a szuterén 90,36 m2. A lakás 5 + fél szobás, összkomfortos komfortfokozatú. Az épület 2012-ben felújításra került. A fűtése gáz központi fűtés, illetve padlófűtés.

 

Az ingatlan megtekintését 2019. június 11-én 9.00 – 9.30-ig a helyszínen biztosítjuk.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

 

HIVATALOS NYELVE: Magyar

 

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:

A beérkezett pályázatok alapján Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete mérlegel és dönt.

Nyertes: az önkormányzat szempontjából legelőnyösebb ajánlatok közül a legmagasabb árajánlat.

 

ELŐNY:

Azonos ajánlatok esetén rövidebb fizetési határidő vállalása.

 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA: 

 

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 1. szoba

Időpontja: 2019. június 17. (hétfő) 14.00. óra

Módja: nyilvános

 

EREDMÉNYHIRDETÉS:

 

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 4. szoba.

Időpontja: 2019. július 2. (kedd) 10.00. óra

Módja nyilvános

 

ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

 

PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

 

Az ajánlattevők pályázati ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon (összes mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban/határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

  • a pályázati felhívás, kiírás tartalmának megismerésére vonatkozóan,
  • a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
  • arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban
  • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan, a fizetési határidő és a finanszírozás módjának meghatározása mellett

 

A pályázathoz eredetiben csatolni kell (melyek a pályázati ajánlat részét képezik):

  • a pályázati kiírásban, felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.
  • igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása

 

A pályázó köteles:

  • Cég esetén a cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni,
  • A pályázati anyagban feltüntetni – a pályázat eredményhirdetésére tekintettel – kapcsolattartó személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó levelezési címét,

 

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.

 

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, melynek tudomásul vételéről a pályázó köteles nyilatkozni.

 

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.