PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Mezőtúr, Laktanya utca 3/C

134/2019. (IX.26.) határozat

2. számú melléklete

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

INGATLAN ADATAI:

 Természetbeni fekvés: Mezőtúr, Laktanya utca 3/C

Hrsz, Földterület nagysága:            2200/3 hrsz. – 1 ha 1313 m2

Művelési ág: udvar és 6 egyéb épület

Az ingatlan a volt laktanya területén található. Az ingatlanon található épületek romosak, lebontásra várnak. A terület egy része betonnal fedett, más része füves. Az ingatlan GKSZ-1 jelű, kereskedelmi, szolgáltató övezetbe tartozik. Az ingatlan beépítési módja szabadonálló, a legkisebb zöldfelület mértéke 30 %.

Az építési övezetben elhelyezhetők:

 • mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
 • gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások
 • igazgatási, egyéb irodaépület
 • parkolóház,
 • üzemanyagtöltő

Az építési övezeten belül újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek esetén terepszint alatti építmények közül pince csak épület alatt helyezhető el, önállóan, épület nélkül nem létesíthető.

Melléképítmények közül az alábbiak helyezhetők el:

– hulladéktartály – tároló

– kirakatszekrény

– kerti építmény

– kerti víz és fürdőmedence, napkollektor

– kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel

– siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

– kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő

– szabadonálló és legfeljebb 6,00 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

HIVATALOS NYELVE: Magyar

ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI:

A beérkezett pályázatok alapján Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete mérlegel és dönt.

Nyertes: az önkormányzat szempontjából legelőnyösebb ajánlatok közül a legmagasabb árajánlat.

ELŐNY:

Azonos ajánlatok esetén rövidebb fizetési határidő vállalása.

 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA: 

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 1. szoba

Időpontja: 2019. november 11. (hétfő) 14.00. óra

Módja: nyilvános

 

EREDMÉNYHIRDETÉS:  

Helye: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 4. szoba.

Időpontja: 2019. december 2. (hétfő) 10.00. óra

Módja nyilvános

 

ELBÍRÁLÁSRA JOGOSULT: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

 

Az ajánlattevők pályázati ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban minden oldalon (összes mellékletekkel együtt) eredeti (cégszerű) aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló időpontban/határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívás, kiírás tartalmának megismerésére vonatkozóan,
 • a pályázati felhívásban, kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
 • arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban
 • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan, a fizetési határidő és a finanszírozás módjának meghatározása mellett

A pályázathoz eredetiben csatolni kell (melyek a pályázati ajánlat részét képezik):

 • a pályázati kiírásban, felhívásban meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.
 • igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása

A pályázó köteles:

 • Cég esetén a cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni,
 • A pályázati anyagban feltüntetni – a pályázat eredményhirdetésére tekintettel – kapcsolattartó személy nevét, telefonos elérhetőségét, valamint a pályázó levelezési címét,

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, melynek tudomásul vételéről a pályázó köteles nyilatkozni.

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.