Pályázati kiírás – A Mezőtúri Városi Intézmény- Csoda-vár Központi Óvoda igazgatói munkakörének ellátására 

 Pályázati kiírás

Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőtúr Városi Intézmény- Csoda-vár Központi Óvoda igazgatói
munkakörének ellátására.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartalmú köznevelési jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az igazgatói megbízás időtartama: az igazgatói megbízás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 73.§ (3) bekezdésére tekintettel határozott időre 2024. július 1. napjától 2029. július 1. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, 5400 Mezőtúr, Zrínyi u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alapító okirata szerinti feladatok ellátása. Ellátja a köznevelésben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv., valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Korm rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • – büntetlen előélet
 • – cselekvőképes
 • – magyar állampolgárság,
 • – főiskola, óvodapedagógus
 • – pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői/ igazgatói szakképzettség,
 • – legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 • – a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

 • – pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajza,
 • – végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • – szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • – vezetői program mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • – 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, és a Púétv. 27.§ szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben ,
 • – a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • – a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához
 • – nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2024. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahámné Bujdosó Erzsébet személyügyi ügyintéző az 56/551-903-as telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Mezőtúr Városi Intézmény- Csoda-vár Központi Óvoda igazgatói állására”

Személyesen: Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Púétv. előírásainak megfelelően az érvényes pályázatokról, valamint a megbízásról Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás Társulási Tanácsa dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.mezotur.hu, www.turiovi.hu;

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálási időpontja: 2024. február 22.