Pályázati kiírás a Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezető tisztségének betöltésére

A meghirdetett álláshely: Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetői pozíciója

A jogviszony időtartama: Határozott időtartamú, 5 éves időtartamra, 2023. március 1. napjától 2028. február 29. napjáig. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Az ügyvezető feladata:

Az ügyvezető feladatait nem kizárólagosan, de különösen az alábbi felsorolás rögzíti azzal, hogy az ellátandó feladatokat a Mezőtúri Ipari Park Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata írja elő:

 • – Az ügyvezető a Kft. vonatkozásában ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlását, az ügyvezetői feladatotokba tartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amely törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének hatáskörébe,
 • – üzleti terv kidolgozása, elkészítése, feladatainak irányítása és összehangolása, koordinálás, gazdálkodási és költségvetési tervek elkészítése,
 • – az ipari park területén lévő közműhálózat hasznosítása, kezelése
 • – együttműködés az ipari park területére letelepedő cégekkel,
 • – közreműködés az önkormányzati beruházások szervezésében, lebonyolításában, projektmenedzselésében,
 • – városüzemeltetési feladatokban való közreműködés,
 • – az általa használt önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon kezelése,
 • – vezeti a határozatok könyvét,
 • – gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről,
 • – köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyek a Ptk. szerint az ügyvezető hatáskörébe tartoznak.

Pályázati feltételek:

 • – magyar állampolgárság
 • – büntetlen előélet
 • – cselekvőképesség
 • – felsőfokú gazdasági, műszaki, vagy jogi végzettség
 • – gazdasági társaságnál szerzett legalább 3 év középvezetői vagy felső vezetői szakmai tapasztalat,
 • – felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • – jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 • – angol vagy német társalgási szintű nyelvismeret

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • – közbeszerzési tapasztalat,
 • – pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • – vagyongazdálkodási tapasztalat,
 • – pályázatírói, projektmenedzsment  tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • – felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • – kiváló kommunikációs, szervező és problémamegoldó készség,
 • – megbízhatóság, szakmai elhivatottság

Javadalmazás: Az ügyvezetővel kötendő megbízási szerződésben/munkaszerződésben foglaltak szerint azzal, hogy azt a Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg, a Mezőtúri Ipari Park Kft. javadalmazási szabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • – szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva)
 • – iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata
 • – szakmai tapasztalat igazolása
 • – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány/igazolás az erkölcsi bizonyítvány igénylésről
 • – a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
 • – pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • – a pályázó nyilatkozata a Ptk 3:115 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi feltételre vonatkozóan
 • – a pályázó nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul;
 • – a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és vezetési koncepció bemutatása, mely tartalmazza a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázat benyújtási határideje:2023. január 17.  16:00 óra
A pályázat elbírálási határideje: 2023. január 26.
A munkába állás tervezett kezdő napja: 2023. március 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat előzetesen Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyesen meghallgatja. Ezt követően a dönt a pályázatról a 2023.évi január 26-ai ülésén. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címen kell benyújtani:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: „Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetői pályázat”

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Szűcs Dániel polgármester, dr. Enyedi Mihály jegyző; Telefon: 56/551-902

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázati kiírás a mezotur.hu honlapon, a Mezőtúr és Vidéke című helyi lapban, valamint az Új Néplapban kerül meghirdetésre.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.