Pályázati felhívás – Fogorvosi praxis

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Mezőtúr 1. számú fogorvosi körzetének ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.  A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság
 • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
 • érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása
 • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

 

 

Illetmény és juttatások:

Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladat-ellátási szerződés rendelkezései, közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény az irányadó.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot 2 példányban kell benyújtani
 • Postai úton, a pályázatnak Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)
 • Személyesen: Herczeg Zsolt polgármester részére, Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázókat a Képviselő-testület meghallgatja, a pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 01.

 

Leírás / Megjegyzések:

 • A fogorvosi körzet területi leírása: A Mezőtúr 1. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 30/2006. (XII.22.) rendelet 3. számú melléklete
 • A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2018. december 01. napja óta tartósan betöltetlen.
 • Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
 • A fogorvosi alapellátás keretében tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
 • A feladatellátás helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 9-11. szám alatt található fogászati rendelő.
 • A fogászati rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a közös használatú helyiségekre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit.
 • Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
 • A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Enyedi Mihály jegyző nyújt a 06-56/551-910-es telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének a helye:
• Mezőtúr Város Önkormányzatának honlapja (www.mezotur.hu)
• Mezőtúr Város Önkormányzatának hirdetőtáblája
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja