PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére

a 2019/2020 tanévre

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) valamely rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karára való, a középfokú köznevelési intézmény elvégzését követő
jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és
vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony
létesítésének vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelő
– a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a
vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes
ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő,
valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban
történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság
rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a cigány
származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított
támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól
szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi
körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási
szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

A támogatás formája, mértéke

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját
költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő
idejére az alábbiak szerint:

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a
menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;
b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 Forint értékben –
ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű
térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak számla alapján – tanévenként
és személyenként legfeljebb 4500 Forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel
folyósított pénzbeli juttatással:
da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 Forint/hónap;
db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 Forint/hónap;
dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 Forint/hónap;
dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 5000 Forint/hónap
összegben;
e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely,
területileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2019. június 30-ig kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a köznevelési intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:
a) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a
szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet háziorvos által
kitöltött 3/A. melléklet szerinti kérdőív
b) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye
c) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet)
d) hallásvizsgálat
e) szemészeti lelet
f) EKG lelet
g) az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum
(szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.)
h) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye
i) nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet, és egy évnél nem régebbi citológiai
vizsgálat eredménye

A pályázatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 31.

A pályázatot nyert tanulókkal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársától, Szilágyi Andor r. alezredes kiemelt főelőadótól kérhető.

Elérhetőségei;
Bm telefon: 03 32 14-46
Városi telefon: 06 56 501-600/14-46 mellék,
Email; silagyi.andor@jasz.police.hu )