Önkormányzat » Bizottságok feladatai

2. számú melléklet az 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez
Módosította az 5/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a Hatályos: 2015. március 31-től

A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköre
I.

1. A bizottságok alakuló ülésükön
1.1.elnökhelyettest választanak
1.2.kidolgozzák munkaprogramjukat, üléstervüket, ügyrendjüket
2. A bizottságok választási ciklusonként az utolsó soros képviselő-testületi ülésen legalább egy alkalommal
beszámolnak munkájukról a képviselő-testületnek.

II.

Az egyes bizottságok sajátos feladatai

1. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

1.1. A bizottság véleményezési jogkörben állásfoglalást nyújt be a képviselő-testületnek
1.1.1. Az egészségügyi alapellátás;
1.1.2. az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
1.1.3. a szociális szolgáltatások és ellátások;
1.1.4. a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
1.1.5. az önkormányzati lakásgazdálkodás bérletének
1.1.5.1.1. tárgykörét érintő kérdésekben.

Mötv. 13. § (1)bekezdés alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8.3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi
önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

1.2. A bizottság előzetesen véleményezi továbbá
1.2.1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi orvosi
körzetek kialakítását,
1.2.2. az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés megkötését a működtetési
jog jogosultjának változása esetén,
1.2.3. az önkormányzati szociális hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezéseket,
1.2.4. az önkormányzat éves költségvetési rendeletét,
1.2.5. a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati feladatot ellátó intézmény, vagy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjével kapcsolatos képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó személyi döntést.

„ 1.3 A bizottság képviselő-testület által átruházott hatáskörei:
1.3.1 Önkormányzati lakásra szóló határozatlan idejű bérleti szerződést kizárólag a lakás átalakítása,
korszerűsítése, lebontása vagy a társbérlet megszüntetése céljából lehet felmondani írásban,
három havi felmondási idő megtartása mellett. A felmondás egyéb eseteit törvény szabályozza.
(a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.). 24 § /2/ bek., 23. § /1/ bek. c/ pontja, 25.
§ /1/,/3/ bek., 26. § /1/ bek.)
1.3.2 Megtagadhatja az önkormányzati lakásra kötött tartási szerződéshez való hozzájárulást, ha a
szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az
eltartó tartásra nem képes (Ltv. 22. §.)
1.3.3 Az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos önkormányzati rendeletben meghatározott
feladatokról (Ltv. 62.§ (3) e) pontja)
1.3.4 Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott egy éven belüli
lakásbérletről.
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011.(XI.15.)
önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése alapján dönt az első lakáshoz jutók támogatásáról.”

2. MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

2.1. A bizottság véleményezési jogkörben állásfoglalást nyújt be a képviselő-testületnek
2.1.1. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
2.1.2. az óvodai ellátás;
2.1.3. a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
2.1.4. a kulturális örökség helyi védelme;
2.1.5. a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
2.1.6. a sport és ifjúsági ügyek;
2.1.7. a nemzetiségi ügyek
2.1.7.1.1. tárgykörét érintő kérdésekben.
2.2. A bizottság előzetesen véleményezi továbbá
2.2.1. a város köznevelési és kulturális, turisztikai, ifjúsági és sport programjait,
2.2.2. az önkormányzat éves költségvetési rendeletét
2.2.3. a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati feladatot ellátó intézmény, vagy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjével kapcsolatos képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó személyi döntést.
2.3. A bizottság átruházott hatáskörben meghatározza a helyi sportkoncepciót és gondoskodik annak
megvalósításáról. A sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.

3. PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

3.1. A bizottság véleményezési jogkörben állásfoglalást nyújt be a képviselő-testületnek
3.1.1. a településfejlesztés;
3.1.2. a településrendezés;
3.1.3. a településüzemeltetés, így különösen a köztemetők kialakítása és fenntartása, a
közvilágításról való gondoskodás, , a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása;
3.1.4. a környezet-egészségügy így különösen a köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás;
3.1.5. az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodás tulajdonjogi kérdéseiben;
3.1.6. a helyi környezet- és természetvédelem;
3.1.7. a vízgazdálkodás;
3.1.8. a vízkárelhárítás;
3.1.9. a helyi közfoglalkoztatás;
3.1.10. a helyi adóval;
3.1.11. a gazdaságszervezéssel;
3.1.12. a turizmussal kapcsolatos feladatok;
3.1.13. a helyi közösségi közlekedés;
3.1.14. a hulladékgazdálkodás;
3.1.15. a víziközmű-szolgáltatás
3.1.15.1.1. tárgykörét érintő kérdésekben.
3.2. A bizottság előzetesen véleményezi továbbá
3.2.1. az átmeneti gazdálkodásra, az éves költségvetésre, annak módosításra vonatkozó rendelet
tervezetet, az időszakos költségvetési beszámolót, valamint a zárszámadást,
3.2.2. a hitel felvételére és kölcsön nyújtására vonatkozó előterjesztést,
3.2.3. a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló javaslatot,
3.2.4. a vállalkozásban való önkormányzati részvételt célzó képviselő-testületi előterjesztést,
3.2.5. a társadalmi szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány) önkormányzati
támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket,
3.2.6. az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében – a költségvetésben szereplő
feladatokra, célokra – a beruházási fejlesztési célú, bér- illetve finanszírozási, likviditási hitel
felvételére irányuló előterjesztést,
3.2.7. az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó képviselő-testületi
javaslatokat,
3.2.8. az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési, működési koncepciókat,
irányelveket, a szakmai igények és pénzügyi lehetőségek összehangolását,
3.2.9. az önkormányzati vagyon hasznosításával, a vállalkozásokkal és kötvény kibocsátásával
kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket, az ezzel összefüggő pályázati kiírásokat,
3.2.10. az önkormányzat által benyújtott, illetve a vagyona hasznosítására kiírt pályázatokat,
3.2.11. a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati feladatot ellátó intézmény, vagy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjével kapcsolatos képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó személyi döntést.
3.3. A bizottság átruházott hatáskörben meghozza az önkormányzat által megvalósított kiszolgáló út, illetőleg
közmű költségének részben vagy egészben történő áthárításával kapcsolatos döntést az érintett
ingatlanok tulajdonosaira (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 28. § (2) bekezdés).

4. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

4.1. A bizottság véleményezési jogkörben állásfoglalást nyújt be a képviselő-testületnek
4.1.1. a honvédelem, a polgári védelem, a katasztrófavédelem
4.1.2. a település közbiztonságának, a közrendjének tárgykörét érintő kérdésekben.
4.2. A bizottság előzetesen véleményezi továbbá
4.2.1. az önkormányzati rendeletek tervezetét,
4.2.2. a nagyobb súlyú, jelentősebb gazdasági és egyéb szerződések, megállapodások
jogszerűségét,
4.2.3. a képviselő-testület szervezetére és működésére vonatkozó javaslatot,
4.2.4. az önkormányzati hivatal belső szervezeti kialakítására vonatkozó javaslatot,
4.2.5. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratát, szabályzatait,
4.2.6. valamennyi önkormányzati intézmény alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát,
4.2.7. a települési képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, illetve más a képviselők jogállásával
kapcsolatos kérdéseket,
4.2.8. a bizottságok közötti hatásköri összeütközések kérdését,
4.2.9. önkormányzati feladatot ellátó intézmény, vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság vezetőjével kapcsolatos képviselő-testületi hatáskörbe tartozó személyi döntést.
4.3. A bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a települési képviselők vagyonnyilatkozatát, valamint
lebonyolítja a képviselő-testület által lefolytatott titkos szavazás szavazatszámláló bizottsági
feladatait.
4.4 2
„A bizottság átruházott hatáskörben dönt
4.4.1 az önkormányzat által alapított közalapítványok éves tevékenységéről, valamint a felügyelő
szerv által végzett ellenőrzéseiről szóló beszámolót minden év május 30. napjáig elfogadja
[2006. évi LXV. 1. § (2) bek. e) ponjta],
4.4.2 megtárgyalja és elfogadja az önkormányzat által alapított közalapítványok bírósági változásbejelentését,
amennyiben az hiánypótlás teljesítésére, vagy újbóli benyújtása miatt szükséges
4.4.3 megtárgyalja és elfogadta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szabályzatait és
más normatív tartalmú szervezetszabályozó eszközeit
4.4.4 a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást15 napon belül zárt ülésen
megtárgyalja [a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. (1),(2) bekezdés].”

1 Módosította a 20/2014.(XII.08.) önkormányzati rendelet 7.§-a Hatályos: 2015. január 1-től
2 Módosította az 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a Hatályos: 2015. március 31-től