Önkormányzat » A Polgármester feladatai


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:

67. §[1] (1) A polgármester

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt;

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;

g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

(2) A 42. § 2. és 7. pontjában meghatározott kérdésekről, valamint egyéb jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott kinevezésről, megbízásról, választásról a fővárosi közgyűlés kizárólag a főpolgármester előterjesztése alapján dönthet.

  1. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben – a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.

[1] Megállapította: 2014. évi LXXI. törvény 8. §. Hatályos: 2014. XI. 26-tól.

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

  1. §(1) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai:

a) segíti a települési képviselők munkáját,

b) képviseli az önkormányzatot, szervezi munkáját, biztosítja a működés feltételeit,

c) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

d) ellátja a képviselő-testület által átruházott önkormányzati hatásköröket, az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről a képviselő-testület soros ülésén beszámol,

e) ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatokat és irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét,

f) gondoskodik az önkormányzat működésének széles körű nyilvánosságáról, ennek keretében:

fa) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben,

fb) nyilatkozatot ad a sajtónak,

g) gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a település érdekeinek megfelelő lakossági kapcsolati tevékenység kialakításáról,

h) gondoskodik az önkormányzat vagyonának megőrzéséről és gyarapításáról,

i) biztosítja a helyi hatalom demokratikus gyakorlását, a közakarat érvényesítését, melynek keretében

ia) a lakosság részére rendszeresen ügyfélfogadást tart, gondoskodik közmeghallgatások megtartásáról,

ib) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel,

ic) kapcsolatot tart a környező települési önkormányzatokkal, önkormányzati érdekszövetségekkel, megyei közgyűléssel, felettes szervekkel, a helyi pártok vezetőivel,

j) ellátja a vezetői ellenőrzési feladatokat.

(2) A polgármester a képviselő-testület bizottságainak működésével összefüggő feladatai:

  1. a) indítványozza a bizottság összehívását,
  2. b) felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület döntésével vagy sérti az önkormányzat érdekeit.

(3) A felfüggesztett bizottsági döntést a képviselő-testület elé terjeszti, majd arról a képviselő-testület következő ülésén határoz.

A polgármester képviselő-testület által meghatározott feladatai

1. Ellátja az önkormányzat törvényes képviseletét. Ennek keretében:

1.1.kapcsolatot tart az országgyűlési képviselővel és a városból megválasztott megyei közgyűlési taggal

1.2.aláírja az önkormányzat nevében kiállított okiratokat (szerződéseket, felterjesztéseket, meghatalmazást
ad a peres ügyek vitelére)

1.3.átveszi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló indítványokat.

2. Gondoskodik az önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.

3. Összehangolja a bizottságok munkáját.

4. Irányítja az alpolgármester és a jegyző munkáját, kialakítja a velük való munkamegosztást.

5. A képviselő-testület külön határozatában foglaltak szerint ügyfélfogadást tart.

6. Kapcsolatot tart a pártokkal, az egyházakkal, az állami szervekkel és a nemzetiségi önkormányzattal.

7. Irányítja az önkormányzat nemzetközi, testvértelepülési kapcsolatainak szervezését.

8. Gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról az önkormányzati munkával kapcsolatban. Irányítja az önkormányzati
kommunikációt.

9. Gondoskodik az önkormányzati költségvetés elkészítéséről, az elfogadott költségvetés végrehajtásáról.

10. A képviselő-testület ülésének levezetésével járó feladatait megoszthatja az alpolgármesterrel.

11. Kapcsolatot tart a helyi érdekeltségű társadalmi szervezetekkel, valamint gazdasági társaságokkal.

12. Kijelöli az önkormányzati fejlesztéspolitika irányvonalait. Irányítja az önkormányzat fejlesztéseit.

13. Gondoskodik az önkormányzati vagyon gazdaságos működtetéséről, hasznosításáról, lehetőség estén
hasznainak szedéséről.

14. Irányítja az önkormányzati intézmények munkáját és az önkormányzatot képviseli az önkormányzat gazdasági
társaságaiban.

15. Az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok vezetői részére rendszeresen munkaértekezletet
tart.

16. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

16.1. A képviselő-testület éves költségvetési rendeletében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési
előirányzatok között, az ott meghatározott mértékig átcsoportosítást végezhet, erről a képviselő-testületet
a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

16.2. Az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint, dönt a költségvetés szabad
forrásainak betétként történő elhelyezése és visszavonása (az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 73.§ (1) bekezdés ac) pontja)

16.3. Ha a lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült, illetőleg az építésügyi
hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el és a bérlő elhelyezéséről maga vagy a lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni, az ideiglenes elhelyezésről az illetékes helyi önkormányzat köteles gondoskodni. (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 23. § (4) bek.)

16.4. Az arra rászoruló hajléktalan személyeknek szállást biztosít tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére,
ha ennek hiánya a rászorulónak illetve hajléktalannak életét, testi épségét veszélyeztetné.
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban:
Szoc.tv.) 7. § /1/ bek.)

16.5. A törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális
ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig
kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás
esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére;
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes öszszegének
megfizetésére. (Szoc.tv. 17. § (1) bek.)

16.6. Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését
rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben
annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból elengedheti,
csökkentheti, vagy részletekben fizettetheti meg. (Szoc.tv. 17. § (5) bek.)

16.7. Rendeletben meghatározott önkormányzati segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére (Szoc.tv. 45. § (1) bek.).

16.8. A rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és a fiatal felnőtt szociális
rászorultságára tekintettel az e törvényben meghatározott pénzbeli támogatást állapíthat meg. (a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyv.tv.) 18. § (2) bek.)

16.9. Gyakorolja az önkormányzat elővásárlási jogát a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F.§-ban meghatározott
esetekben.

16.10. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott esetben dönt a lakásbérletről.

16.11. Gyakorolja a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében meghatározottak
alapján a köznevelési törvényben meghatározott fenntartói döntéssel kapcsolatos véleményezési
jogot.

16.12. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott pályázatok esetében határozattal
dönthet a pályázat benyújtásáról, vagy a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás indításáról.

16.13. A polgármester a képviselő-testület, illetve az önkormányzat nevében olyan jognyilatkozatot
tehet, amely az önkormányzatra nézve pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár. Erről a soron következő
ülésen a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

16.14. Határozattal megállapítja köztisztviselői teljesítménykövetelmények stratégiai céljait (a
2011. évi CXCIX. törvény 130. §, valamint a 10/2013.(I.21.) Korm. rendelet

16.15. Szabályzatot alkot a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmáról, valamint az etikai eljárás
szabályairól (2011. évi CXCIX. törvény 231. §)