Közös Önkormányzati Hivatal » A szervezeti egységek feladatai

A szervezeti egységek feladatai

Önkormányzati és Jogi Osztály feladatai:

Az önkormányzati és szervezési csoport feladatai:

 • Testületi anyagokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátása.
 • Titkársági, feladatkör.
 • Európai uniós feladatkör.
 • Idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos feladatkör.
 • Kulturális igazgatási feladatok.
 • Köznevelési igazgatási feladatok.
 • Sportszakmai és sportigazgatási feladatok.
 • Kommunikációs feladatok.
 • Egyéb igazgatási feladatok.
 • Minőségügyi, minőségbiztosítási, minőség-menedzsmenti feladatkör,
 • Iktatás, iratkezelési feladatok,
 • Egyéb igazgatási feladatok.
 • Számítógépes, informatikai feladatok,

A jogi csoportfeladatai:

 • Testületi előterjesztések ellenőrzése, felülvizsgálata, végrehajtásuk figyelemmel kisérése.
 • Szerződések előkészítése, véleményezése.
 • Közreműködés a közbeszerzésekben
 • Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok,
 • Önkormányzati társulással kapcsolatos feladatok,
 • Dolgozói SZJA ügyintézés, Köztisztviselői cafeteria rendszer ügyintézése,

Gazdálkodási és Adóügyi Osztály feladatai:

 • A költségvetési és pénzügyi csoport
 • Költségvetés összeállításához adatgyűjtés, adatszolgáltatás a MÁK részére,
 • Az önkormányzat és költségvetési intézmények költségvetésének előkészítése, összeállítása,
 • Év közbeni költségvetés módosítások bonyolítása,
 • Önkormányzati intézmények finanszírozása, könyvelési feladatainak ellátása,
 • A Mezőtúri Önkormányzat könyvelésének ellátása,
 • Önkormányzati gazdasági társaságok önkormányzati feladatellátásának finanszírozása,
 • Önkormányzati beszámolók, jelentések elkészítése, adatszolgáltatás a MÁK részére,
 • Pályázatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás, kifizetési kérelmek összeállítása, elszámolások bonyolítása,
 • Önkormányzati társulások gazdálkodásának segítése,
 • Önkormányzat által nyújtott támogatások, segélyek kifizetése,
 • Önkormányzati hitelek ügyintézése (folyószámlahitel, MFB hitelek, átvállalt társulati hitel),
 • Államháztartási elektronikus információs rendszer kezelése (e-adat, ebr42, ÖNEGM),
 • Közműfejlesztési hozzájárulások ügyintézése,
 • Kötvényforrás kezelése,
 • Ellátja és koordinálja az Önkormányzat éves költségvetésének elkészítésével, annak évközi módosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve a költségvetési koncepció előkészítését, valamint részt vesz gazdasági program összeállításában.
 • Átfogó és részletes elemzéseket, összefoglalókat készít a költségvetési gazdálkodásról, annak egyes részterületeiről.
 • Biztosítja az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek pénzellátásában a kincstári rendszer működését, gondoskodik az aktív adósságszolgálati rendszer működtetéséről, annak továbbfejlesztését segítő javaslatok kidolgozásáról.
 • Vezeti a Hivatal bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásait, ezzel összefüggésben eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
 • Koordinálja az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos operatív feladatokat.
 • Ellátja a pénzügyi irányítás és szakmai segítségnyújtás feladatait.
 • Elvégzi a kisebbségi önkormányzatok költségvetése készítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.
 • Ellátja a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri és eljárási rendjének részletes szabályairól szóló polgármesteri-jegyzői együttes utasításban szabályozott feladatait

Számviteli csoport

 • Gondoskodik az elfogadott éves tervekben szereplő feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet lehívásáról.
 • Folyamatosan és teljes körűen vezeti a mérlegadatokat alátámasztó analitikus pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat – a szociális támogatások és a helyi adók kivételével – biztosítja az analitikus és szintetikus nyilvántartások összhangját.
 • Elkészíti az önkormányzat költségvetési beszámolóját. Feladatkörében biztosítja az államháztartási információs rendszer szerinti pénzügyi információkat.
 • Kezeli az Önkormányzat pénzügyeit, biztosítja és összehangolja az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását.
 • Gondoskodik az Önkormányzat gazdasági, pénzügyi, számviteli rendjének betartásáról és betartatásáról.

Adóügyi csoport

 • Végzi a helyi iparűzési adóról és az építményadóról szóló jogszabályok alapján a helyi adóztatást.
 • Ellátja a gépjárműadóról szóló törvény alapján az általános és a teljes körű gépjármű adóztatást.
 • Helyi iparűzési-, építmény és idegenforgalmi adó tekintetében adóellenőrzést végez.
 • Végzi a törzskivetéssel, jogerős határozattal megállapított, a pótlékmentes fizetési határidő letelte után meg nem fizetett gépjárműadó, építményadó, valamint a helyi iparűzési adó beszedésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végrehajtási eljárás során ingófoglalást végez, ingó-, ingatlanárverést folytat le, valamint felszámolási eljárást kezdeményez az adót nem fizető vállalkozások ellen. Kezdeményezi a gépjármű elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését.
 • Negyedévente adónemenként zárási összesítőt készít, a követelésállományt értékvesztéssel módosítva minősíti, helyi ipaűzési adóban megállapítja az adóerő képességet.
 • A megszűnt és törölt adózók adataival – külön kigyűjtéssel – korrigálja az adóerő-képességet.
 • A hagyatéki eljárás lefolytatásához helyszíni értékbecslést végez, adó-és értékbizonyítványt állít ki, valamint az illetékkiszabást nem érintő egyéb ügyekben – külön megkeresésre – adó- és értékbizonyítványt készít.
 • Ellátja a környezetterhelési díjról szóló törvény és a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet alapján a talajterhelési díj megállapításával befizetésével, nyilvántartásával kapcsolatos adóigazgatási tevékenységet.
 • Gondoskodik a talajterhelési díj beszedéséről és ellenőrzéséről.
 • Az idegen helyről kimutatott köztartozásokat rögzíti, a változásokat átvezeti, és végrehajtási eljárást indít a hátralékosokkal szemben. A megtérült tartozást tovább utalja a kimutató szervnek.
 • Végzi a kimutatott szabálysértési pénzbírságok nyilvántartásával, könyvelésével, behajtásával kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
 • Gondoskodik a helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok nyilvántartásáról, behajtásáról, vizsgálja az elévülést, melyről könyvelési bizonylatot készít.
 • Végzi a szabálysértési hatóságok általi pénzbírságok letiltási rendelvényeinek nyilvántartását, a megtérülésekről határidőre jelentést készít.
 • Ellátja a szabálysértési eljárás keretében elkobzott vagyontárgyak közérdekű felhasználásával, értékesítésével, megsemmisítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi az állam által megelőlegezett, de meg nem térített gyermektartásdíj adók módjára történő behajtását.
 • Biztosítja az ONKADO-program, elindításától az ASP zökkenőmentes működéséhez szükséges program-módosításokat és a verzió-váltást.
 • Végzi a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kiszabott és adók módjára behajtásra kimutatott közigazgatási bírságok
 • nyilvántartását, végrehajtását és utalását. A megtérülésről haladéktalanul tájékoztatja a kimutató szervet.
 • Gondoskodik a földhivatali igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartásáról, beszedéséről, megtérülés esetén azok kimutató szervhez történő utalásáról.

Hatósági Osztály feladatai

Szociális hatósági csoport

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 • Óvodáztatási támogatás
 • Környezettanulmány
 • Szociális ügyek
 • Települési támogatás,
 • Lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos feladatok,
 • Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat,

Általános igazgatási csoport

 • Anyakönyvi feladatok
 • Születések, házasságkötések, halálesetek anyakönyvezése,
 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
 • Névváltozási ügyek,
 • Állampolgársági ügyek,
 • Szépkorúakkal kapcsolatos feladatok,
 • Családi rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok,
 • Birtokvédelmi eljárással kapcsolatos feladatok,
 • Talált tárgyak kezelése,
 • Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok,
 • Egyéb általános igazgatási ügyintézés, ezen belül:
 • Hirdetmények kezelése,
 • Hatósági bizonyítvány kiadása,
 • Általános tájékoztatás az ügyfelek részére,
 • Kereskedelmi, iparhatósági feladatok,
 • Üzletnyitással kapcsolatos feladatok
 • Zenés, táncos rendezvények,
 • Vásár, piac,
 • Szálláshelyekkel kapcsolatos feladatok,
 • Telepengedélyezési eljárás
 • Egészségügyi igazgatási feladatok
 • Egészségügyi szűrővizsgálatokkal kapcsolatos feladatok.
 • Egészségügyi alapellátási feladatok, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás,
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • Természetvédelemmel kapcsolatos ügyek,
 • Földművelésügyi igazgatási feladatok,
 • Állattartással és ebtartással kapcsolatos ügyek,
 • Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési feladatkör,
 • Katasztrófavédelmi igazgatási feladatok.

Építéshatósági csoport

 • Építésügyi hatósági ügyintézés,
 • Hírközléssel kapcsolatos feladatok
 • Energia ügyekkel, bányászattal kapcsolatos igazgatási feladatok,
 • Telekalakítással kapcsolatos szakhatósági ügyek (jegyzői hatáskörben)
 • Építésügyi polgármesteri véleményezési eljárás
 • Műszaki és belső ellátási feladatok (gondnoki, házmesteri, gépjárművezetői feladatok, portaszolgálat),
 • helyi védelemmel, védettséggel kapcsolatos ügyek,
 • Feladatkörében együttműködik az önkormányzati, illetve az állami főépítésszel.

Városüzemeltetési osztály:

Városüzemeltetési és fejlesztési csoport

 • Városrendezés végrehajtása,
 • Területfejlesztés, területrendezés (közterület építés),
 • Hulladékkezelés,
 • Parkfenntartás,
 • Városüzemeltetés tervezése, irányítása, ellenőrzése,
 • Holtágak kezelése,
 • Önkormányzati beruházások, pályázatok műszaki előkészítése szükség esetén pályázatok elkészítése benyújtása,
 • Közlekedési igazgatási feladatok,
 • Vízgazdálkodási és vízügyi igazgatási feladatok,
 • START munkaprogram előkészítésének véleményezése