HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök (TRE) tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök (TRE) tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

Tisztelt Lakosság!

Mezőtúr Város Önkormányzata a 177/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozatával a Mezőtúr, külterület 0223/22 hrsz.-ú telekkel érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A Képviselő-testület a 178/2021. (XI.25.) képviselőtestületi határozatában döntött, hogy a 0223/22 hrsz.-ú telkekkel érintett kiemelt fejlesztési területre, vonatkozóan módosítja településrendezési eszközeit, mert a KEVESOLAR Kft. Túrkeve közigazgatási terület dél-nyugati részén 49,9 MW névleges teljesítményű napelemparkot kíván elhelyezni, több telken, közel 105 ha nagyságú területen Az érintett külterületi ingatlanok a következők: Túrkeve 0563/5/6/7, 0572/5/6/7) A megtermelt energia egy 132 kV-os, 3,5 km hosszú elosztó hálózati távvezeték (földkábel) egyidejű létesítésével a Mezőtúr 0223/22 hrsz-ú ingatlanon létesítendő alállomásba fog beérkezni.

Magyarország Kormánya a megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 184/2020. (V.6.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a tervezett naperőmű létesítését.

A Mezőtúron tervezett alállomáshoz kapcsolódóan Túrkeve területén tervezett naperőmű szintén a projekt része, viszont településrendezési tervek módosítására a vonatkozó jogszabályokkal összhangban Mezőtúr, illetve Túrkeve közigazgatási területére vonatkozóan külön-külön eljárásban kerül sor, de TRE módosítás tervdokumentációi egymással párhuzamosan készülnek, az egyeztetési eljárások lefolytatására is egymással párhuzamosan, közel egy időben kerül sor.

A Mezőtúr, külterület 0223/22 hrsz.-ú telekkel érintett kiemelt fejlesztési területen tervezett beruházás megvalósítása, az engedélyeztetési folyamata megkívánja, hogy a területre vonatkozóan a településrendezési eszközök a legrövidebb idő alatt módosuljanak.

A módosítás egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (1) c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

A módosítás tárgya:

A naperőmű megvalósításához szükséges a Mezőtúr, külterület 0223/22 hrsz.-ú ingatlannak a Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervében meghatározott jelenlegi „Má-2″ jelű (Általános Mezőgazdasági terület) övezeti besorolását „KkKM” (Beépítésre nem szánt különleges terület- közmű elhelyezési terület) övezeti besorolásra módosítani.

A Rendelet 29/A. §-a rögzíti, hogy a kidolgozott településrendezési eszközöket a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében partnerségi egyeztetésre kell bocsátani. A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 19/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet értelmében jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98§(2) bekezdés szerinti egyesületek helyi szervezetei alkotják.

Mezőtúr Város Önkormányzata a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményezés céljából – LAKOSSÁGI EGYEZTETÉST TART:

A Tájékoztatási dokumentáció a Város honlapján érhető el (ide kattintva)

(2022. június 20-tól): mezotur.hu

Az online lakossági fórum megtartásának lehetőségéről

a 2021. évi XCIX. törvény 157. §-a rendelkezik.

Az előzetes tájékoztatás PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS: Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni, valamint írásban észrevételeket, javaslatokat tenni postai úton az Önkormányzathoz címezve (Mezőtúr Város Önkormányzata, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) vagy elektronikus úton az alpm@mezotur.hu vagy epiteshatosag@mezotur.hu email-címen vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési osztályon 2022. július 05ig van lehetőség. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Mezőtúr, 2022. június 20.

                                                                                                              Tisztelettel:

Szűcs Dániel

 alpolgármester