HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

HIRDETMÉNY – településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosításáról-véleményezési szakasz

Tisztelt Lakosság!

Mezőtúr Város Önkormányzata a 188/2021. (XII. 16.) képviselő-testületi határozatával a Mezőtúr 13234, 13712, és a 13716-13719 hrsz.-ú telkekkel érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Mezőtúr Város Önkormányzata a 189/2021. (XII. 16.) képviselőtestületi határozatával döntött, hogy a 13234, 13712, és a 13716-13719 hrsz.-ú telkekkel érintett kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló, többször módosított 2/2004. (II. 6.) önkormányzati rendeletét és más településrendezési eszközeit módosítja, annak érdekében, hogy a területen:

  • a Hercegasszony Birtok Hotel energetikai korszerűsítése céljából, a DÉLÚT Kft (6750 Algyő, Kastélykert utca 171.) által elnyert, a Mezőtúr, 13712 helyrajzi szám alatti ingatlanon Energetikai pályázat keretében megvalósuló 59,95 kWp névleges teljesítményű háztartási kiserőmű létesítése megvalósítható legyen.
  • a módosítással érintett többi telek a Hercegasszony Birtok Hotel távlati bővítési területei.

Jelenleg folyamatban van Mezőtúr Város új településrendezési eszközeinek készítése. Az egész településre készülő településrendezési eszközeinek készítése és egyeztetése hosszabb folyamat, a 13234,13712, és a 13716-13719 hrsz.-ú telkekkel érintett kiemelt fejlesztési területen tervezett beruházás megvalósítása, az engedélyeztetési folyamata megkívánja, hogy a területre vonatkozóan a településrendezési eszközök a legrövidebb idő alatt módosuljanak.

A módosítás egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.§ (1) c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

A módosítás tárgya:

A napelemes háztartási kiserőmű megvalósításához szükséges a Mezőtúr, hrsz:13234, 13712, és a 13716-13719 ingatlanoknak a Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervében meghatározott „Üh-1” jelű Hétvégi házas üdülőterület övezeti besorolását az, „Üü-1” jelű Üdülőházas üdülőterület besorolásra módosítani.

A Rendelet 29/A. §-a rögzíti, hogy a kidolgozott településrendezési eszközöket a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében partnerségi egyeztetésre kell bocsátani. A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 19/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet értelmében, jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98§(2) bekezdés szerinti egyesületek helyi szervezetei alkotják.

Mezőtúr Város Önkormányzata a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményezés céljából – LAKOSSÁGI EGYEZTETÉST TART:

A Tájékoztatási dokumentáció a Város honlapján érhető el (ide kattintva)

(2022. február 03-től): mezotur.hu

Az online lakossági fórum megtartásának lehetőségéről

a 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a rendelkezik.

Az előzetes tájékoztatás PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS: Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni, valamint írásban észrevételeket, javaslatokat tenni postai úton a hivatalnak címezve (Mezőtúr Város Polgármesteri Hivatala, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus úton az  pm@mezotur.hu vagy epiteshatosag@mezotur.hu  email-címen vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési osztályon 2022. február 18ig van lehetőség. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Mezőtúr, 2022. február 03.

Tisztelettel:

Herczeg Zsolt
polgármester

<<A Tájékoztató anyag megtekintéséhez kattintson ide>>