BURSA HUNGARICA Ösztöndíjprogram – 2022. évi pályázati kiírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat 2023-ban kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.

A polgármester 171/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot 2022. évre felsőoktatási hallgatók részére. A határozat 1. melléklete megjelent Mezőtúr Város honlapján, ahol a részletes pályázati kiírás megtalálható.

„A” típusú pályázat

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, kivéve a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóit, doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatókat, valamint a kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló és/vagy vendéghallgatói képzésben részt vevő hallgatókat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve). Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgató jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújthatnak azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését. A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben a jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt, vagy belépést követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.) A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel érvényes.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia kell. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • – A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.
 • – Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettójövedelméről. (Egy háztartásban élőnek kell tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.)
 • – A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
  • – Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetéről.
  • – Pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának aláírt másolata.
  • – Ha a pályázó szülei elváltak, a jogerős bírósági ítélet másolata, ennek hiányában nyilatkozat a különélésről.
  • – Ha a pályázó szülei külön élnek, mindkét szülő lakcímkártyájának aláírt másolata vagy a különélést igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
  • – Ha a pályázó gyermektartásdíjban részesül, akkor a szülő által a gyermektartásíj összegéről tett nyilatkozata.
  • – Amennyiben a pályázó, az eltartója és/vagy a vele egy háztartásban élők közül bárki tartós beteg, egészségkárosodott, fogyatékkal élő, az ezt igazoló irat.
  • – Ha az egy háztartásban élők között iskoláskorú van, tanulói / hallgató jogviszony fennállásáról szóló igazolás.
  • – Ha a pályázó nem részesül kollégiumi elhelyezésben, akkor az elutasításról szóló dokumentum.
  • – Nyilvántartott álláskereső családtag esetében az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi központ) által kiállított igazolás.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 03. (csütörtök) 16:00 óra.

A beérkezett pályázatokat az illetékes önkormányzat bírálja el 2022. december 05-ig.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2022. december 06-ig az EPER-Bursa rendszeren át elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.


A polgármester a 171/2022. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján kiírja, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2022. évre a felsőoktatási tanulmányokat 2023-ben kezdő fiatalok részére.

„B” típusú pályázat

A polgármester a 171/2022. (IX.29.) képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „B” típusát.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023/2024. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgató, illetve aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév).

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését. A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben a jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt, vagy belépést követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.) A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel érvényes.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia kell. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • – Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettójövedelméről. (Egy háztartásban élőnek kell tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.)
 • – Szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
  • – Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetéről.
  • – Pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának aláírt másolata.
  • – Ha a pályázó szülei elváltak, a jogerős bírósági ítélet másolata, ennek hiányában nyilatkozat a különélésről.
  • – Ha a pályázó szülei külön élnek, mindkét szülő lakcímkártyájának aláírt másolata vagy a különélést igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
  • – Ha a pályázó gyermektartásdíjban részesül, akkor a szülő által a gyermektartásíj összegéről tett nyilatkozata.
  • – Amennyiben a pályázó, az eltartója és/vagy a vele egy háztartásban élők közül bárki tartós beteg, egészségkárosodott, fogyatékkal élő, az ezt igazoló irat.
  • – Ha az egy háztartásban élők között iskoláskorú van, tanulói / hallgató jogviszony fennállásáról szóló igazolás.
  • – Ha a pályázó nem részesül kollégiumi elhelyezésben, akkor az elutasításról szóló dokumentum.
  • – Nyilvántartott álláskereső családtag esetében az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi központ) által kiállított igazolás.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 03. (csütörtök) 16:00 óra.

A beérkezett pályázatokat az illetékes önkormányzat bírálja el 2022. december 05-ig.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2022. december 06-ig az EPER-Bursa rendszeren át elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu internetes címen, vagy a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. mfsz. 3. szoba) Tóthné Törjék Edina szociális ügyintézőnél, tel.: 56/551-926.

Szűcs Dániel
polgármester